» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiamy Państwu najnowsze publikacje Redakcji Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.

Realizując potrzeby wydawnicze WAT, wydajemy:

  • publikacje książkowe (skrypty, podręczniki, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe i inne opracowania);
  • czasopismo naukowe „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”;
  • czasopisma naukowe wydziałów.

Nasze wydawnictwa są zróżnicowane tematycznie, co wynika z wielości kierunków kształcenia prowadzonych w WAT. Odbiorcami publikacji są studenci, pracownicy naukowi oraz specjaliści z różnych dziedzin przemysłu.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami. Pełna oferta wydawnicza dostępna jest na stronie Redakcji Wydawnictw WAT.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw WAT

ISBN: 978-83-7938-025-1

Tytuł: Kompendium logistyka wojskowego

Autor: Z. Kurasiński (red. nauk.)

Opis: Kompendium logistyka wojskowego przeznaczone jest dla żołnierzy zawodowych pracujących w organach logistycznych na wszystkich szczeblach organizacyjnych SZ, nauczycieli akademickich, studentów – specjalność logistyka wojskowa pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych i słuchaczy kursów organizowanych w uczelniach i ośrodkach wojskowych. Prezentowane w nim informacje zostały opraco­wane przez nauczycieli akademickich WAT, AON i Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

Kompendium jest wydaniem długo oczekiwanym na rynku profesjonalnej literatury wojskowej. Pozwala wyposażyć specjalistę logistyka wojskowego w podręczny zbiór podstawowych informacji o pojęciach i skrótach dotyczących obszaru kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk we wszystkich jego podsystemach, potencjale wykonawczym jednostek i urządzeń logistycznych, normach obowiązujących w procesie zabezpieczenia logistycznego wojsk na poziomie taktycznym, oddziału i pododdziału w walce, a także charakterystyk technicznych podstawowego wyposażenia i sprzętu służb logistycznych.

ISBN: 978-83-7938-140-1

Tytuł: Badania teoretyczne i doświadczalne odrzutu, podrzutu i obrotu automatycznej broni strzeleckiej

Autor: Ł. Szmit

Opis: Prowadzone w Instytucie Techniki Uzbrojenia prace nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej stały się impulsem do szczegółowych analiz odrzutu, podrzutu i obrotu broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych z przewodu lufy. Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych dostarczyły wielu cennych informacji na temat przebiegu badanych zjawisk. Ujawnił się przy tym istotny wpływ mechanizmów broni na przebieg odrzutu i podrzutu. Badania porównawcze z wykorzystaniem wahadła strzeleckiego wykazały również istotną przewagę zarówno przyjętych modeli, jak i nowego, zaprojektowanego i wykonanego stanowiska badawczego nad dotychczas stosowanymi. Nowe modele pozwalają bowiem nie tylko wyznaczyć prędkość odrzutu po strzale, lecz także analizować przebieg zjawiska oraz wpływ mechanizmów broni automatycznej na odrzut, a opracowany w ramach pracy model matematyczny podrzutu oraz stanowisko pomiarowe są pierwszymi, które pozwalają kompleksowo przebadać to zjawisko.

ISBN: 978-83-7938-137-1

Tytuł: Teledetekcja z niskich pułapów

Autor: P. Walczykowski

Opis: W dobie dynamicznego rozwoju systemów bezzałogowych i ich zastosowań w dziedzinie fotogrametrii i teledetekcji szczególnego znaczenia nabiera problem rejestracji i przetwarzania zobrazowań z niskich pułapów. Czynniki związane z transmisją promieniowania w atmosferze oraz stosowane metody doboru parametrów ekspozycji powodują zmienność wartości piksela obrazu nawet dla obiektów o niezmiennych właściwościach. Powoduje to określone trudności w realizacji analiz ilościowych oraz tzw. analiz wieloczasowych. Jednym z rozwiązań tego problemu jest inne podejście do rejestracji zobrazowań zaproponowane w niniejszej publikacji. Zakłada ono ciągłą rejestrację irradiancji, na podstawie której możliwy jest taki dobór parametrów ekspozycji w czasie fotografowania, aby zachodziła stała, powtarzalna korelacja pomiędzy zarejestrowanymi wartościami piksela a współczynnikami odbicia. Rozwinięcie metody pozwala również na szybkie wyznaczenie współczynników odbicia na podstawie standardowo zarejestrowanych zobrazowań, przy wykorzystaniu jednocześnie rejestrowanych wartości irradiancji.

ISBN: 978-83-7938-138-8

Tytuł: Wybrane problemy eksploatacji lotniczych systemów celowniczych

Autor: M. Ważny

Opis: We współczesnych systemach uzbrojenia lotniczego podsystemy wykrywania i wyboru obiektu niszczenia oraz sterowania strzelaniem poszczególnych podsystemów uzbrojenia połączone są (zintegrowane) w jeden system nazwany lotniczym systemem celowniczym (LSC). Jest on podstawowym elementem systemu uzbrojenia lotniczego, a realizowane przez niego funkcje mają zasadniczy wpływ na skuteczność zastosowanych (w zależności od zadania bojowego) lotniczych środków bojowych.

W książce omówiono zagadnienia związane z eksploatacją lotniczych systemów celowniczych odnoszące się do:

  • charakterystyki przebiegu procesu celowania z użyciem lotniczych środków bojowych oraz identyfikacji czynników destrukcyjnych występujących w procesie eksploatacji LSC;
  • opracowanych analitycznych modeli matematycznych pozwalających ocenić (dla przyjętych założeń) wpływ skutków działania procesów destrukcyjnych na stan techniczny systemu celowniczego;
  • teoretycznej oceny skuteczności zastosowania uzbrojenia lotniczego i oczekiwanych efektów działania wojskowych statków powietrznych z uwzględnieniem ich trwałości.

Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych zajmujących się eksploatacją LSC. Może stanowić również cenną pomoc dydaktyczną dla studentów.