ERASMUS+

Erasmus_320

ECHE-2014-2020Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

 

Informacje ogólne

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w WAT.

Dokąd można wyjechać?

Odbycie części studiów za granicą (studenci/doktoranci) lub prowadzenia zajęć (nauczyciele) w ramach programu Erasmus+ możliwe jest wyłącznie w uczelni, z którą Wojskowa Akademia Techniczna ma podpisaną umowę międzyuczelnianą. Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej, zarówno studenci jak i nauczyciele powinni zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych, co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowalnego przez wydział macierzysty. Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Turcji, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech.

Szczegóły dotyczące wyjazdów na dany stopień studiów znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

 

Uczelnie partnerskie

Wykaz umów dwustronnych (do pobrania)

 

Na jak długo można wyjechać?

Minimalny okres pobytu na studiach w ramach programu Erasmus+ wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące.  Na każdym z trzech stopni studiów można wyjechać na studia i/lub praktykę trwających łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego stopnia studiów).

Minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Łączny maksymalny okres okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku (z wyłączeniem czasu podróży).

Stypendium

Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Studenci mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu w ramach własnego funduszu stypendialnego WAT.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

Tabela 1. STAWKI STYPENDIUM NA WYJAZDY STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ABSOLWENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kraje I grupa II grupa III grupa
  Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
studia
(euro/miesiąc)
500 450 350
praktyki
(euro/miesiąc)
600 550 450

 

Tabela 2. STAWKI STYPENDIUM NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kraje I grupa II grupa III grupa IV grupa
  Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy Hiszpania, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia
stawka
(euro/dzień)*
130 110 100 80

* Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15. dnia pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

PO WER

erasmus-plus-baner-fe

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) można otrzymać dofinansowanie na realizację wyjazdów:

  • studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia i posiadających prawo do "dodatku socjalnego",
  • studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę do krajów Unii Europejskiej.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wniosek o dodatkowe fundusze (wzór poniżej) należy składać do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+.

Procedura kwalifikacyjna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące elementy:

Studenci:

  • poziom znajomości języka obcego,
  • średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  • działalność uczelniana (np. w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów)/działalność pozauczelniana (np. w organizacji pozarządowej)/dodatkowe osiągnięcia
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Formularze do pobrania

Studenci

Pracownicy

Przydatne linki

Praktyki

Kontakt

Zespół ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli

Budynek nr 100, pok. 88

 

Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli

 

 

mgr Agnieszka Różnowicz

e-mail agnieszka.roznowicz@wat.edu.pl

tel. 261 839 760

faks 261 839 159

 

Sprawy wizowe

mgr Paulina Łuczak

e-mail paulina.luczak@wat.edu.pl

tel. 261 837 938

 

Koordynatorzy Wydziałowi