ERASMUS+

Erasmus_320

ECHE-2014-2020Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

 

Informacje ogólne

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w WAT.

Dokąd można wyjechać?

Odbycie części studiów za granicą (studenci/doktoranci) lub prowadzenia zajęć (nauczyciele) w ramach programu Erasmus+ możliwe jest wyłącznie w uczelni, z którą Wojskowa Akademia Techniczna ma podpisaną umowę międzyuczelnianą. Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej, zarówno studenci jak i nauczyciele powinni zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych, co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowalnego przez wydział macierzysty. Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Turcji, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech.

Szczegóły dotyczące wyjazdów na dany stopień studiów znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

 

Uczelnie partnerskie

Wykaz umów dwustronnych (do pobrania)

 

Na jak długo można wyjechać?

Minimalny okres pobytu na studiach w ramach programu Erasmus+ wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące.  Na każdym z trzech stopni studiów można wyjechać na studia i/lub praktykę trwających łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego stopnia studiów).

Minimalny okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Łączny maksymalny okres okres pobytu pracownika na wyjeździe wynosi 2 miesiące w roku (z wyłączeniem czasu podróży).

Stypendium

Liczba stypendiów przyznawanych studentom i nauczycielom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Studenci mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu w ramach własnego funduszu stypendialnego WAT.

Wysokość stawek stypendium jest ustalona odgórnie przez FRSE.

Tabela 1. STAWKI STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA WYJAZDY STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ABSOLWENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kraje I grupa II grupa III grupa
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja
studia
(euro/miesiąc)
500 450 400
praktyki
(euro/miesiąc)
600 550 500

 

Tabela 2. STAWKI STYPENDIUM  W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kraje I grupa II grupa III grupa
  Dania, Finlandia Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska
stawka
(euro/dzień)*
130 110 100

* Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15. dnia pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

PO WER

erasmus-plus-baner-fe

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) można otrzymać dofinansowanie na realizację wyjazdów:

  • studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia i posiadających prawo do "dodatku socjalnego",
  • studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę do krajów Unii Europejskiej.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wniosek o dodatkowe fundusze (wzór poniżej) należy składać do Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+.

Tabela 3. STAWKI STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU PO WER NA WYJAZDY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z PRAWEM DO DODATKU SOCJALNEGO NA STUDIA I PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kraje I grupa II grupa III grupa
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja
studia
(zł/miesiąc)
3 019 2 803 2 587
praktyki
(zł/miesiąc)
3 019 2 803 2 587

 

Tabela 4. STAWKI STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU PO WER NA WYJAZDY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA I PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kraje I grupa II grupa III grupa
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia Węgry, Turcja
studia
(zł/miesiąc)
2 156 1 940 1 725
praktyki
(zł/miesiąc)
2 587 2 372 2 156

Procedura kwalifikacyjna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące elementy:

Studenci:

  • poziom znajomości języka obcego,
  • średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
  • działalność uczelniana (np. w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów)/działalność pozauczelniana (np. w organizacji pozarządowej)/dodatkowe osiągnięcia
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Formularze do pobrania

Studenci

Pracownicy

Przydatne linki

Praktyki

Kontakt

Zespół ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli

Budynek nr 100, pok. 88

 

Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr Karol Wilk

e-mail karol.wilk@wat.edu.pl
tel. 261 839 760

 

Pracownicy Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli

mgr Agnieszka Różnowicz

e-mail agnieszka.roznowicz@wat.edu.pl
tel. 261 839 760

Wydział Elektroniki (WEL), Wydział Logistyki (WLO), Wydział Mechaniczny (WME), Instytut Optoelektroniki (IOE)

mgr Natalia Pykacz

e-mail natalia.pykacz@wat.edu.pl
tel. 261 839 760

Wydział Cybernetyki (WCY), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG), Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (WML), Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)

 

Koordynatorzy Wydziałowi