SZKOLENIA PROGRAMOWE
KADRY ZAWODOWEJ WAT

INFORMACJA DLA KADRY ZAWODOWEJ WAT
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Z WF
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

Mając na uwadze specyfikę służby i obciążenie kadry zawodowej zajęciami dydaktycznymi a także możliwości bazy szkoleniowo-sportowej, zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017/2018 będą realizowane w następujący sposób

 • 2 godziny w formie zajęć programowych prowadzonych przez kadrę SWF w terminach określonych poniżej,
 • 2 godziny w formie zajęć indywidualnych z wykorzystaniem:
  • konsultacji prowadzonych przez kadrę SWF,
  • zajęć na pływalni (zgodnie z harmonogramem wykorzystania obiektu),
  • zajęć z atletyki terenowej, realizowanych na bazie zewnętrznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej.

Urazy i kontuzje powstałe podczas realizacji zajęć indywidualnych z atletyki terenowej, należy zgłaszać kadrze SWF w trybie natychmiastowym w dniu wystąpienia zdarzenia losowego.

Pozostałe kwestie dotyczące realizacji szkolenia programowego kadry oraz inne zapytania proszę kierować telefonicznie (tel. 261 837 241) lub osobiście do ppłk. Adama WOŁOSA (pom. 61 bud. SWF).

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KADRY WAT
w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)
 • Poniedziałek 5/6 – BSz (DzI, DN)
 • Wtorek 5/6 – IOE (WLO, WIG)
 • Środa 5/6 – SSW (Komenda, Kwestura, OOS, WKW, WW, ZAiE, ZO, ZWzZ, WDZ, ZZM, DzWM)
 • Czwartek 5/6 – WEL (WCY,WM)
 • Piątek 5/6 – WML (PTW, WTC)

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE
SPRAWDZIANU Z WF

Na dzień opracowania niniejszej informacji podstawowym aktem prawnym, normującym zagadnienia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych jest Ustawa z dnia 11 września 2008 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 141, poz. 892 z późń.zm.)

Poniżej przedstawiam wybrane artykuły wyżej wymienionej ustawy, bezpośrednio dotyczące sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych:

Art. 5.

4. Do wojskowej komisji lekarskiej można skierować z urzędu żołnierza zawodowego również w innych niż wymienionych w ust. 3 przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, w tym w szczególności:

4) gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy otrzymał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną.

6. Ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:

1) kategoria Z – zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego:

1a) kategoria Z/O – zdolny do zawodowej z ograniczeniami, co oznacza ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych;

2) kategoria N – trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

7a. Kategorię Z/O orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

7b. Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O właściwe wojskowe komisje lekarskie uwzględnią zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to stanowisko. Stanowisko służbowe wskazuje się w uzgodnieniu z żołnierzem zawodowym.

Rozporządzenie MON w sprawie sprawdzianu rocznego z WF żołnierzy zawodowych.

SPRAWDZIAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROZKAZ DZIENNY REKTORA-KOMENDANTA WAT
NR 58/2018 Z DNIA 26 MARCA 2018 R.
IX. INNE SPRAWY, pkt. 1

W dniach 15-17.05.2018 r. oraz 19-21.06.2018 r. w godz. 08.30 - 13.00 zostanie przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz żołnierzy przebywających na okresowym szkoleniu w WAT trwającym nie krócej niż trzydzieści dni. Jednocześnie ustalam termin dodatkowego sprawdzianu sprawności fizycznej na dni 27.09.2018 r. oraz 25.10.2018 r. dla żołnierzy którzy z przyczyn zdrowotnych i służbowych nie przystąpili do sprawdzianu za 2018 rok w terminie zasadniczym i wobec których ustąpiły przyczyny niemożności jego odbycia.

Do przeprowadzenia sprawdzianu powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 • przewodniczący: płk dr inż. Artur KRÓL
 • z-ca przewodniczącego: dr Saturnin PRZYBYLSKI
 • sekretarz: kpt. mgr Paweł RYŚ
 • członkowie: ppłk mgr Adam WOŁOS, kpt. mgr Jarosław KUREK, mgr Janusz KRYSZCZUK, mgr Marek SZEWC

W celu sprawnej organizacji sprawdzianu i jego należytego przebiegu polecam:

 1. Komisji Egzaminacyjnej - zorganizować i przeprowadzić sprawdzian w oparciu o zasady i kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848), w Studium Wychowania Fizycznego WAT w wyznaczonych terminach
 2. Szefowi Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego do dnia 10.05.2018 r. przygotować i dostarczyć Komisji Egzaminacyjnej dokumenty:
  • listę żołnierzy zawodowych WAT posiadających aktualne okresowe badania lekarskie;
  • listę żołnierzy zawodowych będących na okresowym szkoleniu w WAT;
  • wykaz osób ujętych w rozkazie, które z przyczyn służbowych i zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w sprawdzianie.
 3. Zastępcy Kanclerza - Szefowi Logistyki - zapewnić opiekę medyczną (lekarz, karetka) w terminach realizacji sprawdzianu.
 4. Kierownikom komórek organizacyjnych i pionów funkcjonalnych:
  • uwzględnić w systemie organizacji pracy, przedsięwzięcia żołnierzy zawodowych związane z przygotowaniem i uczestnictwem w sprawdzianie;
  • monitorować frekwencję podległych żołnierzy w sprawdzianie;
  • dokonywać bieżącej analizy wyników sprawdzianu, uzyskiwanych przez podległych żołnierzy zawodowych.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848).

 

KROK PIERWSZY
badania i zwolnienia lekarskie.

Żołnierz zawodowy udaje się do gabinetu zabiegowego – pom. 101a w przychodni lekarskiej WAT z dowodem osobistym gdzie wykonuje EKG (pn. - pt. w godz. 9.00 – 17.00). Następnie udaje się do gabinetu medycyny pracy w celu umówienia się na wizytę u lekarza lub telefonicznie pod numerami 22 419 32 90 lub 606 823 308. Po odbytych badaniach żołnierz uzyskuje kwalifikację lekarza medycyny pracy do wzięcia udziału w sprawdzianie.

Coroczną kwalifikację żołnierza zawodowego do sprawdzianu przeprowadza lekarz medycyny pracy poprzez wcześniejsze badania oraz dodatkowo lekarz bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu, po sporządzeniu „Listy wyników sprawdzianu” za daną jednostkę wojskową, listę musi obowiązkowo „podstemplować” lekarz „stwierdzając brak przeciwwskazań do zaliczenia sprawdzianu”. Odbywa się to na podstawie osobistej wizyty żołnierza u lekarza medycyny pracy, który na podstawie wywiadu lekarskiego lub dodatkowych badań „dopuszcza” lub „nie” żołnierza do sprawdzianu. Sposób oraz termin uzyskania „dopuszczenia” do sprawdzianu przez lekarza medycyny pracy będzie przekazany drogą służbową w stosownym komunikacie.

W przypadku gdy „ktoś” nie dopilnuje uzyskania „dopuszczenia” do sprawdzianu w wyżej przedstawiony sposób, będzie musiał we własnym zakresie uzyskać zgodę lekarza wykonującego zadania z zakresu wojskowej służby medycyny pracy, którą przedstawi najpierw w sekretariacie komisji egzaminacyjnej w celu wydania karty sprawności fizycznej oraz lekarzowi bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu.

Obecnie, żołnierz zawodowy przystępując do sprawdzianu musi być oceniany z czterech ćwiczeń określających poszczególne zdolności motoryczne, które sam określił w sekretariacie komisji realizującej sprawdzian.

Żołnierz zawodowy z kategorią Z zwolniony z wszystkich ćwiczeń sprawdzających jedną zdolność motoryczną, nie jest dopuszczony do tego sprawdzianu ze względów zdrowotnych (np. nie można mieć zwolnienia z biegu na 3000 m i pływania ciągłego przez 12 min.),

Żołnierzowi zawodowemu z kategorią Z/O ćwiczenia do zaliczenia wskazuje wojskowa komisja lekarska, w momencie orzekania o jego zdolności do zawodowej służby wojskowej, odnotowując to wskazanie w książce zdrowia oraz właściwym orzeczeniu lekarskim.

Jeżeli żołnierz, z różnych przyczyn zdrowotnych uważa, że powinien posiadać „stałe” zwolnienie z określonych ćwiczeń sprawdzianu sprawności fizycznej powinien stanąć na wojskową komisję lekarską która dokona obiektywnej oceny jego stanu zdrowia i w zależności od stwierdzonych dolegliwości ustali kategorię zdrowia wraz z konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu, Żołnierz może być zwolniony ze sprawdzianu z przyczyn służbowych lub zdrowotnych, ale wówczas przyczynę zwolnienia żołnierza zawodowego ze sprawdzianu ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej. Wyciąg z rozkazu w sprawie zwolnienia ze sprawdzianu, zainteresowany żołnierz powinien dostarczyć komisji przyjmującej sprawdzian. Ponadto okres zwolnienia powinien całkowicie pokrywać się z czasem trwania sprawdzianu. Jeżeli zwolnienie będzie krótsze choćby o jeden dzień od łącznego czasu trwania egzaminu, to teoretycznie w tym dniu żołnierz mógł przystąpić do sprawdzianu. Wówczas żołnierzowi wpisuje się nie obecny (nie przystąpił).

 

KROK DRUGI
opracowanie indywidualnej strategii zaliczeń.

Każdy żołnierz powinien w większym lub mniejszym stopniu przygotować się do sprawdzianu aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Każdy zdający powinien znać obowiązujące dla niego, w zależności od grupy wiekowej normy, sposób prawidłowego wykonania ćwiczenia oraz zasady oceny.

Praktycznie sprawdzić na zajęciach programowych aktualny poziom poszczególnych zdolności motorycznych wykonując treningowo wszystkie ćwiczenia zawarte w "Zestawie ćwiczeń i norm sprawdzianu …".

Na podstawie uzyskanych przez siebie wyników rozważyć wszystkie alternatywne rozwiązania i korzyści z nich płynące oraz zdecydować się na ćwiczenia, które będzie zaliczał na sprawdzianie.

Należy również indywidualnie, każdy dla siebie ustalić kolejność zaliczania poszczególnych ćwiczeń oraz określić orientacyjny czas trwania przerw wypoczynkowych pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami. Pamiętajmy, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy tego samego dnia.

Podczas rejestracji do egzaminu musimy zdecydować, które ćwiczenia będziemy wykonywać. Po rozpoczęciu sprawdzianu na dokonanie zmian Np. zmienić podciąganie na drążku na ugięcia ramion na ławeczce będzie już niemożliwe.

Zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczeń zwłaszcza skłonów w przód (brzuszki), ugięcia ramion w podporze przodem na ławeczce (pompki), podciąganie na drążku. Szczegółowy opis wykonania tych ćwiczeń znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu jest uzyskanie przez żołnierza zawodowego co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń.

 

KROK TRZECI
praktyczne przystąpienie do sprawdzianu.

W ustawie o zawodowej służbie wojskowej art.50a ust.2 stwierdza – „Żołnierz zawodowy jest poddawany raz w roku sprawdzianowi sprawności fizycznej”. Większość Dowódców zapis ten interpretuje jako obowiązek służbowy. Nie przystąpienie do sprawdzianu, odbierają jako nie wykonanie obowiązku służbowego.

Każdy żołnierz osobiście powinien zainteresować się sposobem rozliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej, ponieważ ocena za sprawdzian wpisywana jest do opinii służbowej żołnierza a często ma również nie małe znaczenie przy awansowaniu na kolejne stanowiska służbowe a także przy przyznawaniu nagród finansowych.

Do sprawdzianu można podejść tylko raz. W sytuacji kiedy np. z powodu wysokiego ciśnienia lekarz nie dopuści nas do sprawdzianu, prób zaliczenia sprawdzianu może być kilka (do skutku).

Na sprawdzian udajemy się do sekretariatu komisji egzaminacyjnej z dowodem tożsamości (ze zdjęciem) i zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do sprawdzianu, w sytuacji gdy zaniedbaliśmy badania okresowe (szczegóły omówiono w części pierwszej). Jeżeli jest to kolejne podejście do sprawdzianu, informujemy o tym osobę dokonującą rejestracji, ponieważ karta sprawności fizycznej została przygotowana poprzednim razem i w tej sytuacji należy ją tylko odszukać a nie należy tworzyć nowej.

W sekretariacie zostają sprawdzone dane żołnierza i jego dopuszczenie do egzaminu. Następnie żołnierz otrzymuje "kartę sprawdzianu sprawności fizycznej ...", z którą udaje się do lekarza, w celu ostatecznej kwalifikacji żołnierza do sprawdzianu. Lekarz dokonuje „kwalifikacji” na podstawie rozmowy oraz pomiaru ciśnienia. Ciśnienie w granicach 140 i wyżej najczęściej dyskwalifikuje żołnierza w danym dniu. Uwaga panowie na „syndrom białego fartucha”. Jeżeli wszystko jest w porządku lekarz "stempluje" "kartę sprawdzianu sprawności fizycznej..." żołnierza, zezwalając tym samym na przystąpienie do sprawdzianu.

W sytuacji kiedy lekarz z różnych przyczyn, nie wyrazi zgody na przystąpienie do sprawdzianu, wówczas dokonuje stosowny wpis do karty, którą zatrzymuje i osobiście przekazuje do sekretariatu komisji egzaminacyjnej.

Po uzyskaniu ostatecznej zgody na przystąpienie do sprawdzianu, żołnierz udaje się do szatni, przebiera się w strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe), a następnie wykonuje rozgrzewkę (indywidualnie) w miejscu realizacji sprawdzianu.
Podczas zaliczania poszczególnych ćwiczeń, żołnierz posiada przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji osoby.

Po przystąpieniu do praktycznego zdawania sprawdzianu, nie należy opuszczać miejsca egzaminu (hala sportowa) z „kartą sprawdzianu sprawności...” Gdy chcemy wyjść np. do toalety „kartę” należy zostawić na stoliku w sekretariacie a po powrocie odbieramy ją i kontynuujemy sprawdzian

Ćwiczenie – „podciąganie na drążku” można zaliczać w rękawiczkach lub stosować magnezje i kredę.

Na egzamin warto zabrać butelkę wody do uzupełnienia płynów.
Osoba zdająca decyduje, w którym momencie i w jakiej kolejności zdawać będzie poszczególne ćwiczenia. Jedynym ograniczeniem czasowym jest czas pracy komisji egzaminacyjnej określony w stosownym dokumencie.

W sytuacji, kiedy po przystąpieniu do zaliczenia któregoś ćwiczenia, zorientujemy się, że uzyskany np. czas, nie satysfakcjonuje nas, możemy poprosić egzaminującego o nie wpisywanie uzyskanego wyniku do karty sprawności fizycznej i wyrażenie zgody na ponowne podejście do zaliczenia danej konkurencji. Maksymalnie możliwe są dwie próby, ale kiedy decydujemy się na drugą próbę do karty sprawności fizycznej wpisywany jest wynik z drugiej próby, choć byłby gorszy od pierwszego (ryzyko własne).

Przed przystąpieniem do zaliczeń, należy podczas rozgrzewki obserwować sposób przyjmowania poszczególnych ćwiczeń przez członków komisji egzaminacyjnej a w szczególności „brzuszki i pompki”. Pozwoli to nam na wybranie najwłaściwszego dla siebie egzaminatora.

Jeżeli z przyczyn służbowych (kurs, praktyka itp.) przebywamy ponad 30 dni poza miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych, mamy prawo przystąpić do egzaminu z WF przed komisją egzaminacyjną funkcjonującą w jednostce wojskowej do której czasowo zostaliśmy delegowani. Zaświadczenie uzyskane od komisji egzaminacyjnej, należ jak najszybciej dostarczyć (przed zakończeniem sprawdzianu) Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w macierzystej jednostce wojskowej.

Jeżeli podczas zaliczania sprawdzianu doznaliśmy kontuzji, która uniemożliwiła nam dokończenie sprawdzianu, należy udać się ponownie do lekarza w celu podjęcia stosownych decyzji.

Wszystkie pozostałe pytania i wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione w tym opracowaniu proszę kierować do ppłk Adama Wołosa – wykładowcę – zastępcę kierownika Studium Wychowania Fizycznego WAT telefonicznie (261 837 241), za pomocą poczty elektronicznej (adam.wolos@wat.edu.pl) lub osobiście podczas zajęć programowych.

WOJSKOWA ODZNAKA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

REGULAMIN NADAWANIA
WOJSKOWEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 1. Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej, zwana dalej „WOSF” lub „odznaką”, ma na celu popularyzowanie wysokiej sprawności i aktywności fizycznej żołnierzy oraz propagowanie postaw prozdrowotnych.
 2. Odznakę nadaje się za osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
 3. Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej uzyskuje:
  • żołnierz który spełni wymogi sprawności fizycznej określone w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu;
  • żołnierz - słuchacz kształcony w uczelni wojskowej, który w danym roku studiów (w obu semestrach) uzyskał ocenę bardzo dobrą (średnią arytmetyczną 5,0) z obowiązujących sprawdzianów sprawności fizycznej.
 4. Odznakę nadaje dowódca jednostki wojskowej na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej WOSF. Nadanie odznaki odnotowuje się w rozkazie specjalnym lub dziennym dowódcy jednostki wojskowej.
 5. Prawo do posiadania i noszenia odznaki potwierdza legitymacja WOSF, wydawana posiadaczowi razem z odznaką. W legitymacji wpisuje się numer rozkazu specjalnego lub dziennego dowódcy jednostki wojskowej i datę nadania odznaki.
 6. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego, zgodnie z zasadami noszenia odznak określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Uprawnienie do posiadania „Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej” ulega zawieszeniu, jeżeli podczas kolejnego sprawdzianu (zaliczenia roku studiów) żołnierz nie wykaże się sprawnością fizyczną wymaganą do zdobycia WOSF w danej grupie wiekowej.
 8. Wyniki prób sprawności fizycznej odnotowuje się na „Listach egzaminacyjnych WOSF”, sporządzanych według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego regulaminu. Lista egzaminacyjna stanowi podstawę do sporządzenia „Wniosku o nadanie WOSF”, według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego regulaminu). Wniosek ten jest dokumentem rozliczeniowym odznaki.
 9. Ewidencję osób uprawnionych do posiadania WOSF prowadzi komisja egzaminacyjna WOSF.
 10. Dla celów oceny sprawności fizycznej według wymogów określonych w załączniku nr 1 ustala się podział na następujące grupy wiekowe:
  • grupa I – do 25 lat;
  • grupa II – od 26 - 30 lat;
  • grupa III – od 31 – 35 lat;
  • grupa IV – od 36 – 40 lat;
  • grupa V – od 41 – 45 lat;
  • grupa VI – od 46 – 50 lat;
  • grupa VII – od 51 – 55 lat;
  • grupa VIII – powyżej 55 lat.

Pozostałe ustalenia w załączniku poniżej:

Decyzja MON w sprawie wprowadzenia WOSF