NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW

INFORMACJA

dla podoficerów zawodowych ubiegających się o przyjęcie na sześciomiesięczne
szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w 2019 roku

 

WYNIKI

LISTA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KO: LOGISTYKI GO: OGÓLNOLOGISTYCZNA (38A)

KO: LOGISTYKI GO: TRANSPORTU I RUCHU WOJSK (38C)

KO: ŁĄCZNOŚCII I INFORMATYKI GO: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (28B)

KO: ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI GO: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (28B WOT) 

KO: ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI GO: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (28D)

 

 

Korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc określa Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz 109) oraz Decyzja Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz 158)

Zgodnie z ww. decyzją nabór prowadzony jest w poniższych korpusach i grupach osobowych:

Lp. Korpus osobowy Grupa osobowa Przydatne kierunki studiów Limit
miejsc
1. Łączności
i informatyki
eksploatacji systemów łączności Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja
Matematyka
Elektronika
Informatyka
Cybernetyka
36
 (w tym 9
na potrzeby WOT*)
eksploatacji systemów łączności *szkolenie na potrzeby WOT
Informatyka
Telekomunikacja
Elektronika
Elektrotechnika
Automatyka i robotyka
2. Łączności i informatyki eksploatacji systemów informatycznych Informatyka
Komputeryzacja
Administracja sieci
Analiza systemów komputerowych
Projektowanie systemów komputerowych
Systemy operacyjne
Bazy Danych
Programy do obsługi internetu
Matematyka
Elektronika i automatyzacja
Automatyka
Cybernetyka
Projektowanie elektroniki
Robotyka
Technologia przetwarzania danych
Telekomunikacja
36
3. Logistyki Ogólnologistyczna Logistyka
Logistyka krajowa i międzynarodowa
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Mechanika i budowa maszyn
Budownictwo
Zarządzanie nieruchomościami
Bezpieczeństwo narodowe
Mechatronika
Ekonomia
15
4. Logistyki Transportu i ruchu wojsk Transport
Transport i Logistyka
Logistyka
Logistyka krajowa i międzynarodowa
Mechanika i budowa maszyn
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie
10

 

Dyrektor Departamentu Kadr MON określił wymagane kwalifikacje językowe dla absolwentów szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów na poziomie SPJ 2,2,2,2 wg. STANAG 6001 (dla kandydatów szkolonych na potrzeby WOT na poziomie SPJ 1,1,1,1)  .

Dopuszcza się możliwość ubiegania o przyjęcie na szkolenie wojskowe podoficerów zawodowych posiadających inne niż przydatne wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają doświadczenie i kwalifikacje w specjalności przydatnej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów do 28 września 2018 roku (dla kandydatów do korpusu osobowego łączności i informatyki) oraz do 31 października 2018 roku (dla kandydatów do korpusu osobowego logistyki), składają (drogą służbową) wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, wraz z innymi dokumentami wymienionymi poniżej:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku braku dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie o ukończonych studiach drugiego stopnia – zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – dyplom należy dołączyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin w WAT);
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
 5. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatniej opinii służbowej;
 6. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed dniem stawiennictwa na egzamin wstępny  w WAT;

Ponadto w dniu stawiennictwa na egzamin wstępny w WAT należy przedstawić oryginały innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności np. świadectwa, dyplomy ukończenia kursów i szkoleń, zaświadczenia dot. pełnienia służby poza granicami państwa, certyfikaty poświadczające zdobyte uprawnienia, odbyte szkolenia itp.

PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Przedsięwzięcie Termin Uwagi
Kompletowanie dokumentów do 28 września 2018 r. korpus osobowy łączności i informatyki
Kompletowanie dokumentów do 31 października 2018 r. korpus osobowy logistyki
Postępowanie rekrutacyjne 12-17 grudnia 2018 r.  
Test z języka angielskiego 12 grudnia 2018 r.  
Sprawdzian sprawności fizycznej 13 grudnia 2018 r.  
Rozmowa kwalifikacyjna 14 grudnia 2018 r.  
Ogłoszenie wyników 17 grudnia 2018 r.  
Rozpoczęcie szkolenia 5 lutego 2019 r.  

 

Dla kandydatów na szkolenie wojskowe na oficerów nie jest prowadzona rejestracja elektroniczna oraz nie jest wymagana opłata rekrutacyjna.

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 44/WAT/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 

Dokumenty do pobrania

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr – eksploatacja systemów łączności
 3. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr – eksploatacja systemów łączności z przeznaczeniem do Wojsk Obrony Terytorialnej
 4. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr – eksploatacja systemów informatycznych
 5. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr – ogólnologistyczna
 6. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr – transport i ruch wojsk.
 7. Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.
 8. Decyzja nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r.

 

Do kontaktów roboczych został wyznaczony:

Wydział Kadr Wojskowych WAT
kpt. Mariusz Kubisz - 261 837 251
kpt. Sebastian Bronisz, p. Tomasz Wyrykowski – 261 837 164