Pomoc z Funduszu Pomocy Materialnej

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 106/RKR/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT obowiązującej w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 31/RKR/2017 z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 182 /RKR/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT uprawniającej do ubiegania się o stypendia socjalne oraz terminów składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2017/2018

Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/WAT/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/RKR/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Instrukcja złożenia wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendia doktoranckie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 32/RKR/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/RKR/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT”

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 16/RKR/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT”

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 189/RKR/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 115/RKR/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wysokości miesięcznej kwoty stypendium doktoranckiego

Arkusz osiągnięć dydaktycznych i naukowych doktoranta uzyskanych w poprzednim roku studiów

Wykaz doktorantów ubiegających się o stypendia w roku akademickim

Instrukcja złożenia wniosku o stypendium doktoranckie

Instrukcja złożenia wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Stypendium doktoranckie
w ramach programu
„Doktorat wdrożeniowy”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Stypendium ministra

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Nagroda Ministra

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Stypendium naukowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Konkurs 2018

Jednorazowe dofinansowanie kontynuowania studiów doktorantów przez Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation