Informacje dla kandydatów
na cywilne stacjonarne i niestacjonarne
studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2018/2019
(od października 2018)

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach

Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Studia stacjonarne są bezpłatne

Za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych za­jęć z powodu niezadawalających wyników w nauce (zarówno na studiach sta­cjo­narnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów zwią­zanych z tokiem studiów pobierane są opłaty.

W czasie studiów studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, a studenci zamiejscowi także o odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim – szczegóły w zakładce Sprawy studenckie

Limity miejsc zostaną podane w terminie późniejszym.

Wydziały Kierunki studiów - limity miejsc Specjalności
Wydział Cybernetyki bezpieczeństwo narodowe
- studia stacjonarne – 75 miejsc
- studia niestacjonarne – 60 miejsc

- analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
- bezpieczeństwo euroatlantyckie
- bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
- bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
- ochrona ludności i infrastruktury
- zarządzanie kryzysowe
- zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

kierunki informatyczne (informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka w medycynie)
- studia stacjonarne – 230 miejsc
informatyka
- studia niestacjonarne – 60 miejsc
- informatyczne systemy zarządzania
- internetowe technologie multimedialne
- mobilne systemy komputerowe
- informatyczne systemy zarządzania w medycynie
- inżynieria diagnostyki medycznej
- bezpieczeństwo informacyjne
- systemy kryptograficzne
zarządzanie
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- informacyjne wspomaganie zarządzania
- system business intelligence w zarządzaniu
- zarządzanie kapitałem intelektualnym
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Elektroniki elektronika i telekomunikacja
- studia stacjonarne – 130 miejsc
- studia niestacjonarne – 60 miejsc
- inżynieria systemów bezpieczeństwa
- systemy cyfrowe
- systemy informacyjno-pomiarowe
- systemy teledetekcyjne
- systemy teleinformatyczne
- systemy telekomunikacyjne
- urządzenia i systemy elektroniczne
energetyka
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – 50 miejsc
- elektroenergetyka
- maszyny i urządzenia w energetyce
Wydział Inżynierii
Lądowej i Geodezji
budownictwo
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – 60 miejsc
- budownictwo komunikacyjne
- budownictwo ogólne
geodezja i kartografia
- studia stacjonarne – 70 miejsc
- studia niestacjonarne – 40 miejsc
- fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
Wydział Mechaniczny biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (prowadzony wspólnie przez WME, WCY, WEL, IOE)
- studia stacjonarne – 90 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
- biocybernetyka
- elektronika biomedyczna
- optoelektronika dla inżynierii biomedycznej
logistyka - profil ogólnoakademicki
- studia stacjonarne – 80 miejsc
- studia niestacjonarne – 80 miejsc
- logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
- logistyka przedsiębiorstw
- logistyka w motoryzacji
mechanika i budowa maszyn
- studia stacjonarne – 90 miejsc
- studia niestacjonarne – 60 miejsc
- maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
- mechatronika i diagnostyka samochodowa
- pojazdy samochodowe i specjalne
- techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
- urządzenia i zastosowania produktów naftowych
biogospodarka
- studia stacjonarne – 30 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
 
Wydział Logistyki obronność państwa
- studia stacjonarne – 70 miejsc
- studia niestacjonarne – 40 miejsc
- logistyka obronności i bezpieczeństwa
- zarządzanie obronnością państwa
- system militarny państwa
- system pozamilitarny państwa
logistyka - profil praktyczny
- studia stacjonarne – 80 miejsc
- studia niestacjonarne – 80 miejsc
- logistyka przedsiębiorstw
- logistyka w motoryzacji
- logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
Wydział Mechatroniki
i Lotnictwa
inżynieria bezpieczeństwa
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- inżynieria bezpieczeństwa cywilnego
- inżynieria bezpieczeństwa technicznego
lotnictwo i kosmonautyka
- studia stacjonarne – 70 miejsc
- studia niestacjonarne – 40 miejsc
- awionika
- napędy lotnicze
- samoloty i śmigłowce
mechatronika
- studia stacjonarne – 70 miejsc
- studia niestacjonarne – 60 miejsc
- inżynieria systemów mechatronicznych
- konstrukcja broni i amunicji
- robotyka i automatyka przemysłowa
- techniki komputerowe w mechatronice
Wydział Nowych
Technologii i Chemii

 

chemia
- studia stacjonarne – 70 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
- materiały wybuchowe i pirotechnika
inżynieria materiałowa
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- materiały funkcjonalne
- materiały konstrukcyjne
Instytut Optoelektroniki inżynieria kosmiczna i satelitarna
- studia stacjonarne – 30 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
 

 

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów, na pierwszy semestr, prowa­dzona jest na szczeblu Akademii (centralnie) wyłącznie poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Na kolejne semestry, rekrutacja odbywa się bezpośrednio w wydziałach.

Kandydat może zarejestrować się na studia stacjonarne lub niestacjonarne; może również jednocześnie zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne, z tym że w przypadku rejestracji jednoczesnej, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych

Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech kierunków na każdym rodzaju studiów; w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów; uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów

Kwalifikowanie na studia odbywa się na podstawie list rankingowych ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów - o miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych; Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną wartość punktów rankingowych z jaką kandydaci zostaną zakwalifikowani na poszczególne kierunki – w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc na kierunku, będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na ten kierunek

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2018 – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę) – wyniki części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych na kierunki inżynierskie oraz 30 pkt. na kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na kierunki inżynierskie, za wyjątkiem kierunku „chemia”, gdzie brana pod uwagę jest chemia oraz kierunku „biogospodarka”, gdzie brana jest pod uwagę fizyka lub chemia lub biologia oraz kierunku „informatyka”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”, „informatyka w medycynie”, gdzie brana pod uwagę jest fizyka lub informatyka – max. 30 pkt.,
 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie - na kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie” – max. 45 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Na kierunki „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" i „zarządzanie” podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia, lub WOS jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

Na kierunek „biogospodarka” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub chemia lub biologia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

Na kierunki: „informatyka”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” oraz „informatyka w medycynie” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu fizyka lub informatyka jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych

Dla kandydata - absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i obcym, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język obcy, jeżeli jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej

Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) Otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale nr 10/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia wyższe pierwszego stopnia w Akademii w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera Uchwała Senatu WAT nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019.

Kandydat może zarejestrować się wyłącznie poprzez Internet w IRK

Termin rejestracji – od 1 marca do 13 lipca

Do zarejestrowania kandydata wymagane są:

 • wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych (przepi­sane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady); tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się wcześniej, a wyniki maturalne mogą uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie później jednak niż do 13 lipca;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (wysokość opłaty może ulec zmianie po ogłoszeniu decyzji MNiSW) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków i form studiów.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny nu­mer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej

Adres do korespondencji:

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17 lipca 2018 r. Poprzez internet (podanie w IRK aktualnego statusu kandydata) i wywieszenie list; ponadto, do każdego kandydata zostanie wy­słana pisemna decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w akademii

Wraz z decyzją, do kandydatów przyjętych, zostaną wysłane informacje o terminie i miejscu inau­guracji roku akademickiego

Kandydat przyjęty na studia, w terminie, od dnia ogłoszenia wyników, nie późniejszym jednak niż do 26 lipca, zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • poprzez IRK, kolorową fotografię w formie cyfrowej oraz fotografię w formie papierowej
 • kserokopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu

Niedostarczenie świadectwa dojrzałości w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych

Miejsce składania dokumentów:

Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
budynek główny akademii, Sekcja ds. Rekrutacji

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30
(w okresie lipiec – wrzesień dodatkowo w czwartek do godz. 18.00)

Skreślenie z listy przyjętych następuje również w przypadku stwierdzenia zawyżenia wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole średniej wpisanych przez kandydata w podaniu-ankiecie, w stosunku do dostarczonych dokumentów

W terminie 14 dni od otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, nie później jednak niż do 26 lipca, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji; odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane; decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna; decyzja Komisji jest ostateczna

27 lipca zostaną ustalone ostateczne listy osób przyjętych - każdy zarejestrowany kandydat będzie miał podany swój aktualny status w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W przypadku wolnych miejsc, będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca na okre­ślone kierunki studiów - na studia stacjonarne kwalifikowanych jest więcej kandydatów niż przewidywany docelowy limit miejsc, więc mimo rezygnacji i skreśleń kandydatów, wolnych miejsc może nie być

Informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów ogłoszona będzie 18 lipca i prowadzona będzie do wyczerpania limitów miejsc, nie dłużej jednak niż do 20 września

W czasie rekrutacji uzupełniającej, kandydat może zarejestrować się wyłącznie:

 • w Sekcji ds. Rekrutacji WAT osobiście lub przez inną osobę albo
 • za pośrednictwem poczty

i zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną oraz złożyć/przesłać komplet wymaganych dokumentów; w takim przypadku, opłatę należy wnieść na poniższy nu­mer konta:

Wojskowa Akademia Techniczna
78 1240 6960 0350 0000 0000 0000
z określeniem tytułu wpłaty: „opłata rekrutacyjna - 2018”

Kandydat uczestniczący w procesie rekrutacji i nieprzyjęty na studia, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej bez konieczności dodatkowej rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, o ile dostarczy komplet dokumentów oraz zweryfikuje na piśmie (wniosek do uczelnianej komisji rekrutacyjnej) interesujące go kierunki i formę studiów. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest posiadanie minimalnej liczby punktów rankingowych określonej przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Od 1 marca do 13 lipca - rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) - wymagane wypełnienie podania-ankiety - dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne i końcowe będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych - oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

17 lipca - ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów

Od 18 do 26 lipca - dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów - niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych

27 lipca - ustalenie ostatecznych list przyjętych

20 września - zakończenie rekrutacji

1 października - immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

www.wat.edu.pl

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2018/2019 niestacjonarne studia wyższe

Kierunek studiów /
podstawowa jednostka organizacyjna
Niestacjonarne studia pierwszego stopnia
(wysokość opłat w zł za semestr)
bezpieczeństwo narodowe
Wydział Cybernetyki
3 100
budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500
elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki
2 700
energetyka
Wydział Elektroniki
2 700
geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500
informatyka
Wydział Cybernetyki
4 200
logistyka
Wydział Mechaniczny
2 500
logistyka (profil praktyczny)
Wydział Logistyki
2 400
lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 000
mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny
2 600
mechatronika
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 000
obronność państwa (profil praktyczny)
Wydział Logistyki
2 500

 

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba zarejestrowanych kandydatów, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziom, trudność zadań maturalnych z przedmiotów uwzględnianych przez Akademię) i są co roku inne - nie można się nimi sugerować.

Poniżej przedstawione są minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne na studia I stopnia w latach 2015 - 2017.

Minimalne wartości punktów rankingowych