Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2018/2019
(rozpoczynające się od lutego 2019 r.)

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

  • identycznych jak realizowane w WAT,
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii (wykaz kierunków pokrewnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały Senatu WAT nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;

Studia stacjonarne są bezpłatne;

Za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych za­jęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (zarówno na studiach sta­cjo­narnych jak i niestacjonarnych) oraz wydanie określonych dokumentów zwią­zanych z tokiem studiów, pobierane są opłaty;

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim (luty 2019) – limity mogą ulec niewielkim zmianom.

 

Wydział Kierunek studiów – limit miejsc Specjalność
Wydział Cybernetyki bezpieczeństwo narodowe
- studia stacjonarne – brak rekrutacji
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
- bezpieczeństwo euroatlantyckie
- bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
- zarządzanie systemami reagowania kryzysowego
informatyka
- studia stacjonarne – 80 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
- informatyczne systemy zarządzania
- internetowe technologie multimedialne
- mobilne systemy komputerowe
- sieci teleinformatyczne
- systemy informatyczne
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
- studia stacjonarne – 40 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji

- bezpieczeństwo cybernetyczne
- bezpieczeństwo informacyjne
- systemy kryptograficzne

zarządzanie
- studia stacjonarne – brak rekrutacji
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- systemy Business Intelligence w zarządzaniu
- zarządzanie kapitałem intelektualnym
Wydział Elektroniki elektronika i telekomunikacja
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – 30 miejsc
- inżynieria systemów bezpieczeństwa
- systemy cyfrowe
- systemy informacyjno-pomiarowe
- systemy teledetekcyjne
- systemy teleinformatyczne
- systemy telekomunikacyjne
- urządzenia i systemy elektroniczne
energetyka
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- elektroenergetyka
- maszyny i urządzenia w energetyce
Instytut Optoelektroniki optoelektronika
- studia stacjonarne – 40 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria kosmiczna i satelitarna
- lasery
- wojskowe systemy optoelektroniczne
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji budownictwo
-studia stacjonarne – 60 miejsc
-studia niestacjonarne – 60 miejsc
- budownictwo komunikacyjne
- budownictwo ogólne
geodezja i kartografia
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – 30 miejsc
-fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
Wydział Logistyki logistyka – profil praktyczny
- studia stacjonarne – 60 miejsc
- studia niestacjonarne – 30 miejsc
- logistyka w przedsiębiorstwie
obronność państwa
- studia stacjonarne – brak rekrutacji
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- logistyka obronności i bezpieczeństwa
- ochrona infrastruktury logistycznej
- współpraca cywilno-wojskowa
Wydział Mechaniczny logistyka
- studia stacjonarne – 80 miejsc
- studia niestacjonarne – 30 miejsc
- logistyka przedsiębiorstw
- logistyka w motoryzacji
- logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych (tylko stacjonarne)
mechanika i budowa maszyn
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – 40 miejsc
- maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
- mechatronika i diagnostyka samochodowa
- techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej (tylko stacjonarne)
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa inżynieria bezpieczeństwa
- studia stacjonarne – 20 miejsc
- studia niestacjonarne – 25 miejsc
- inżynieria bezpieczeństwa technicznego
lotnictwo i kosmonautyka
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – 40 miejsc
- awionika
- napędy lotnicze
- samoloty i śmigłowce
mechatronika
- studia stacjonarne – 50 miejsc
- studia niestacjonarne – 50 miejsc
- robotyka i automatyka przemysłowa
- techniki komputerowe w mechatronice
Wydział Nowych Technologii
i Chemii
chemia
- studia stacjonarne – 35 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
- materiały wybuchowe i pirotechnika
inżynieria materiałowa
- studia stacjonarne – 30 miejsc
- studia niestacjonarne – brak rekrutacji
- nowe materiały i technologie

 

Rejestracja kandydatów do Akademii - na poszczególne kierunki studiów - prowa­dzona jest centralnie;

Kandydat może zarejestrować się na studia stacjonarne lub niestacjonarne; może również jednocześnie zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne - w przypadku rejestracji jednoczesnej, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych;

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne specjalności określonych kierunków studiów – kandydat może zaproponować do trzech specjalności tylko z jednego kierunku na każdym rodzaju studiów (stacjonarne, niestacjonarne);

Interesujący kierunek i specjalności studiów, kandydat określa w Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w podaniu o przyjęcie na studia; kandydat w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech specjalności; w przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugiej i trzeciej określonej przez siebie specjalności;

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  • wynik ukończenia studiów wyższych,
  • • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
  • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
  • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

Dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych
Liczba
punktów
rankingowych
Stopień zgodności efektów kształcenia S
wynik ukończenia studiów wyższych 5w S × 0,5
5 S × 0,45
4+ S × 0,4
4 S × 0,3
3+ S × 0,2
3 S × 0,1
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane
w czasie trwania studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

 

Rejestracja kandydatów – od 7 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Przy rejestracji kandydat zobowiązany jest złożyć:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
  • kolorową fotografię w formie elektronicznej,
  • kserokopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu;

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi – kandydat w ramach tej opłaty może zaproponować trzy specjalności na studiach stacjonarnych oraz trzy specjalności na studiach niestacjonarnych.

Wpłaty należy dokonać na konto otrzymane w czasie rejestracji w IRK lub na poniższy nr konta:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
78 1240 6960 0350 0000 0000 0000
z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA REKRUTACYJNA – luty 2019”

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dostarczyć do WAT wraz z dokumentami do rejestracji (w przypadku wpłaty na konto z IRK, potwierdzenie dokonania wpłaty nie jest konieczne)

 

Miejsce rejestracji (składania dokumentów):

Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
budynek główny Akademii , Sekcja ds. Rekrutacji

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30
(w okresie rekrutacji na semestr letni oraz lipiec – wrzesień w czwartek dodatkowo w godz. 8.00 - 18.00);

adres do rejestracji za pośrednictwem poczty:

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 13 lutego 2019 r.

Do każdego kandydata zostanie wy­słana/dostarczona pisemna decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w WAT; wraz z decyzją, do kandydatów przyjętych, zostaną wysłane informacje o terminie inau­guracji roku akademickiego.

W terminie 14 dni od otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji; odwołania wniesione po tym terminie, nie będą rozpatrywane; decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna; decyzja Komisji jest ostateczna.

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na okre­ślone specjalności kierunków studiów - mogą w niej uczestniczyć kandydaci już zarejestrowani i nieprzyjęci – w takim przypadku, muszą na piśmie wyrazić chęć ponownego kandydowania, z ewentualnym wskazaniem innych specjalności tego samego lub innego kierunku - a także kandydaci jeszcze niezarejestrowani.

Rejestracja w rekrutacji uzupełniającej oraz zmiana kierunku lub specjalności będzie możliwa w terminie od 14 do 21 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc na specjalnościach.

Kandydaci, w rekrutacji uzupełniającej, muszą zarejestrować się w Sekcji ds. Rekrutacji, składając komplet dokumentów, w tym: dyplom oraz suplement lub indeks i wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o ile wcześniej tego nie dokonali.

Wojskowa Akademia Techniczna
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

 

www.wat.edu.pl

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia niestacjonarne – dotyczy również studiów II stopnia rozpoczynających się w lutym 2019 r. na kierunkach, na które rekrutacja będzie prowadzona.

 

podstawowa jednostka organizacyjna Niestacjonarne studia drugiego stopnia
(wysokość opłaty w zł za semestr)
budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500
elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki
2 900
geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500
inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 300
logistyka
Wydział Mechaniczny
2 400
logistyka
Wydział Logistyki
2 600
lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 200
mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny
2 800
mechatronika
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 200
obronność państwa
Wydział Logistyki
2 500