Stypendia

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student oraz doktorant Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej:

Stypendia przyznawane są na wniosek studenta/doktoranta wypełniony i wygenerowany w systemie USOS.

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie systemu pomocy materialnej

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom,
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 26/RKR/2014 z dnia 12 września 2014 r. (tekst jednolity na dzień 1 października 2018 r.),
 • Zarządzenie Rektora nr 28/RKR/2016 z dnia 4 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT
 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 31/RKR/2017 z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT
 • Zarządzenie Rektora WAT nr 21/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT

Próg dochodowy oraz terminy składania wniosków o pomoc materialną

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w roku akademickim 2018/2019 została ustalona na poziomie 1000 zł.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2018/2019 przedstawiają się następująco:

 • w semestrze zimowym – do dnia 15 października 2018 r.;
 • w semestrze letnim – do dnia 11 marca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków o pomoc materialną

Wniosek o pomoc materialną należy wypełnić w systemie USOS. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i załączonymi dokumentami złożyć w:

 • dziekanacie - w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę,
 • Dziale Spraw Studenckich - w przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • u Kierownika Studiów Doktoranckich – w przypadku ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

Podstawowe wymogi jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej

Należy spełnić poszczególne warunki (w zależności od rodzaju stypendium):

Stypendium socjalne:

wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w roku akademickim 2018/2019 została ustalona na poziomie 1000 zł. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego równoważnego orzeczenia,

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 • O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się student I roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
 • O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen i/lub posiada osiągnięcia naukowe i/lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub wysokie osiągnięcia artystyczne we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, z zastrzeżeniem pkt. 1 z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który znajdzie się w grupie do 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów oraz spełni poniższe warunki:
  • o uzyska średnią studiów nie niższą niż 4,00 obliczoną zgodnie z regulaminem studiów oraz posiada bezwarunkową rejestrację na kolejny semestr, a wszystkie przedmioty zostały zaliczone do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej;
  • o uzyska średnią studiów nie niższą niż 4,00 obliczoną zgodnie z regulaminem studiów oraz posiada osiągnięcia naukowe lub sportowe (w przypadku posiadania osiągnięć naukowych lub sportowych dopuszcza się rejestrację warunkową);
  • o uzyska średnią studiów nie niższą niż 4,00 obliczoną zgodnie z regulaminem studiów oraz posiada osiągnięcia artystyczne na poziomie międzynarodowym lub ogólnopolskim

 

Zapomoga:

 • zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej,
 • wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia, które spowodowało w rodzinie studenta przejściowo trudną sytuacje materialną.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków przy ubieganiu się o stypendia o charakterze socjalnym?

Do wniosków o pomoc materialną należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnionym informacjami o wysokości:
  • dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy)
  • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od podatku,
  • należnego podatku

Dodatkowo na zaświadczeniu powinna być zawarta informacja czy podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach.

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczący osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia

 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu
 • zaświadczenie z od organu emerytalno-rentowego (ZUS) dla członków rodziny o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie dla osób, które uzyskują dochód,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w rejestrze podatku dochodowego dla pełnoletnich członków rodziny w przypadku gdy nie zarabiają,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy za ubiegły rok kalendarzowy o liczbie hektarów przeliczeniowych; wysokość dochodu miesięcznego ustala się na podstawie iloczynu hektarów przeliczeniowych oraz przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za dany rok (zaświadczenia z o wysokości płaconego podatku rolnego z Urzędu Gminy nie będą przyjmowane),
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej),
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • kopię odpisu wyroku sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub umową alimentacyjną do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • ksero odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczeniem ze szkoły dla członków rodziny poniżej 18 roku życia,
 • ksero odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa w razie konieczności udokumentowania związku małżeńskiego,
 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny powyżej 18 roku życia (oryginał zaświadczenia musi potwierdzać przyjęcie na kolejny rok studiów),
 • decyzje ZUS o przyznaniu i wysokości renty w przypadku jej pobierania,
 • orzeczenie o niepełnosprawności  lub równoprawne w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy o przyznaniu zasiłku lub stypendium, jego wysokości i okresie pobierania,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu, zawierający datę oraz miesięczną wysokość netto utraconego dochodu ( m. in. świadectwo pracy, PIT, itp.)
 • dokument określający, wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie (np. z zakładu pracy),
 • dokument określający, wysokość dochodu netto oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty przez członka rodziny, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie (dotyczy to osób, które uzyskały dochód po styczniu danego roku czyli przepracowały mniej niż 12 miesięcy)
 • inne dokumenty niezbędne do poświadczenia uzyskanego dochodu przez członków rodziny studenta.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń na podstawie przepisów, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta?

Dochód netto w rodzinie studenta/doktoranta należy liczyć według poniższego wzoru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód netto na członka rodziny studenta/doktoranta
Dus – dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Pn – podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
Suz – składka na ubezpieczenie zdrowotne wykazana z zaświadczenia z ZUS                                                        

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez 12 miesięcy.

Co to jest dochód dodany - przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującym po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określone w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Co to jest dochód utracony - przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14 ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określone w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Czego nie wlicza się do dochodu

 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z późn. zm.
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
 • świadczeń o których mowa w art. 173a i 199a  ustawy,
 • świadczeń rodzinnych: zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej (stałych, okresowych, celowych),
 • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej?

Pomoc w sprawach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej można uzyskać we właściwych dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich (budynek główny WAT, pok. 91A).

 

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie iloczynu przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniosła 3399 zł.
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w wysokości nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego i fizycznego, dochód z takiego gospodarstwa podaje się 0.

 

Stawki stypendiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

W dniu 30 października 2018 r. Rektor WAT wydał decyzję w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT obowiązującej w semestrze zimowym roku akademickim 2018/2019.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów WAT wynosi:

 1. stypendium socjalne - 400 zł / m-c
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 600 zł / m-c
 3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

       a) przy znacznym stopniu niepełnosprawności - 400 zł / m-c

       b) przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 300 zł / m-c

       c) przy lekkim stopniu niepełnosprawności - 200 zł / m-c

  4. stypendium dla najlepszych doktorantów:

       a) zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej - 500 zł / m-c

       b) zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej - 300 zł / m-c

  5. jednorazowa zapomoga - do 1500 zł

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów WAT wynosi:

 1. stypendium socjalne - 800 zł / m-c
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 1100 zł / m-c
 3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

       a) przy znacznym stopniu niepełnosprawności - 500 zł / m-c

       b) przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 400 zł / m-c

       c) przy lekkim stopniu niepełnosprawności - 300 zł / m-c

   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów:

       a) zakwalifikowanych do pierwszej grupy klasyfikacyjnej - 1000 zł / m-c

       b) zakwalifikowanych do drugiej grupy klasyfikacyjnej - 800 zł / m-c

   5. jednorazowa zapomoga - do 1500 zł

1. Czy wypełnienie wniosku o pomoc materialną w USOS jest równoznaczne z jego złożeniem?

Po wypełnieniu wniosku o pomoc materialną w USOS, obowiązkiem studenta/tki jest złożenie wydrukowanej formy wniosku z wymaganą dokumentacją do dziekanatu (w przypadku stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi) albo Działu Spraw Studenckich (w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów). Dopiero wtedy wniosek może być formalnie rozpatrzony.

2. Czy można wysłać wniosek/dokumenty pocztą?

Można. Należy pamiętać aby wniosek lub dokumentację wysłać listem poleconym, a na kopercie w adresie uczelni dopisać komórkę jednostki administracyjnej (Wydział, Dział Spraw Studenckich), do którego chce się aby przesyłka została doręczona.

3. Czy muszę mieć założone swoje konto w banku?

Zalecane jest posiadanie konta bankowego przez studenta/tkę. Numer konta dodaje się w USOS.

4. Czy stypendium jest dochodem opodatkowanym? Czy należy je rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?

Wszystkie stypendia otrzymywane z Funduszu Pomocy Materialnej nie są opodatkowane i nie trzeba ich rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

5. Jeśli mam tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku I stopnia?

Student/tka, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera/licencjata na pierwszym kierunku studiów, nie może ubiegać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę), ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium to może otrzymywać jedynie na kontynuacji studiów. W myśl ww. ustawy kontynuacją jest rozpoczęcie studiów II stopnia.

6. Jeśli mam tytuł magistra to czy mogę składać wniosek o stypendium na kolejnym kierunku, studiów?

Po uzyskaniu tytułu magistra student/ka nie może starać się o stypendium (socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) na kolejnym kierunku studiów.

7. Co to są dochody nieopodatkowane?

Dochód nieopodatkowany wg art. 3 pkt 1 lic. C ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest to inny dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najczęściej występujące dochody nieopodatkowane to np.

– alimenty,

– zaliczka alimentacyjną określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów tj. fundusz alimentacyjny,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

8. Co to jest dochód utracony?

Dochód utracony - oznacza utratę dochodu spowodowaną:

– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

– utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty

– rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

– wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

– swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),

– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

9. Co to jest dochód uzyskany?

Dochód uzyskany - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

– zakończeniem urlopu wychowawczego,

– uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,

– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

10. Czy liczymy nowego męża mamy lub nową żonę taty?

Nie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy student/tka został przysposobiony/a gdy był/a niepełnoletni/a, przez ww. małżonka, w momencie zawarcia związku.

11. Czy liczymy siostrę/brata którzy skończyli 26 lat, ale nadal są na utrzymaniu rodziców?

Nie. Wyjątek stanowi rodzeństwo niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od stopnia.

12. Czy liczyć babcie/dziadka do członków rodziny w momencie gdy wyłącznie oni utrzymują rodzinę finansowo?

Do wspólnego gospodarstwa domowego wliczani są rodzice studenta/tki, student/ka, uczące się rodzeństwo do 26 roku życia (wyj. rodzeństwo niepełnosprawne) i ewentualnie dziecko studenta/tki, w przypadku, gdy wychowuje je samotnie. Przy braku samodzielności finansowej jest wliczany również małżonek/a studenta/tki. Żaden inny członek rodziny tj. babcia, dziadek, dzieci dla których rodzice studenta/tki są rodziną zastępczą, nie jest wliczany do składu rodziny, niezależnie od faktycznej sytuacji.

13. Czy dochody z MOPS/GOPS są wliczane do dochodu?

Dochody z MOPS/GOPS nie są wliczane do dochodu rodziny studentki/a.

14. Czy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa trzeba dostarczać?

Tak. Jeżeli rodzeństwo studenta/tki uczy się to niezależnie od rodzaju szkoły tj. czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjalna, zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące czy uczelnia wyższa należy przedstawić aktualne zaświadczenie z ww. szkoły potwierdzające zgłaszany fakt.

15. Jakie zaświadczenie musi być z Urzędu Skarbowego?

Wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego to zaświadczenie o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

16. Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód „0 zł” to muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?

Tak. Fakt, że student/tka lub jego pełnoletnie rodzeństwo nie pracowało w bazowym roku podatkowym nie zwalnia go z obowiązku przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

17. Czy jak mam „0 zł” dochodu to muszę mieć zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych?

Jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, któregoś z członków Rodziny wykazany został dochód 0 zł, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z ZUS o wysokości całkowitej należnej składki zdrowotnej.

18. Czy mieszkając w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki muszę przynosić potwierdzenie zamieszkania?

Student/tka ubiegający/a się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest zobowiązany/a do dostarczenia oświadczenia, którego wzór określa Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT - oświadczenie dla osób ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

19. Czy umowa najmu musi być spisana na mnie, czy może być na mojego współlokatora?

Umowa najmu powinna być na studenta/tkę WAT. Jest jednak możliwość odstępstwa w formie umowy, gdzie student/tka będzie widnieć w umowie jako współwynajmujący. Najważniejszy jest fakt, aby student/tka widniał/a na umowie z imienia i nazwiska i aby umowa ta była podpisana przez najemcę i osobę wynajmującą ( tj. studenta/tkę).

20. Czy z Urzędu skarbowego musi być zaświadczenie czy wystarczy PIT?

PIT nie jest zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT, student/tka zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie.

21. Jaki dokument z Urzędu Skarbowego muszę złożyć w momencie kiedy rodzice rozliczają się razem?

Jeżeli rodzice studenta/tka skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku, student/tka zobowiązany/a jest do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego gdzie jest rozpisany dochód oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobno podatnika i małżonka. Urząd Skarbowy wydaje takie zaświadczenie w różnej formie. Dwie najczęściej spotykane to forma „słupkowa”, gdzie zawarte są dochody i składki na ubezpieczenie społeczne łączne obok podatnika i dalej małżonka lub forma „podwójnego zaświadczenia”, gdzie jedno jest wydane na podatnika z Jego dochodami i składkami na ubezpieczenie społeczne, a drugie odpowiednio na małżonka.

22. Kiedy jestem samodzielny/a na finansowo?

Student/tka jest samodzielny finansowo:

1) gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

– ukończył 26 rok życia,

– pozostaje w związku małżeńskim,

– ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub

2) gdy spełnia łącznie następujące warunki

– posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

– posiada miesięczne wynagrodzenie w okresie, o którym mowa w pkt. a i b, nie mniejsze niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz. 1456, z późn. zm.),

– złoży oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

23. Czy mogę składać wniosek o stypendium w momencie kiedy jestem sierotą i nie mam samodzielności finansowej?

Jeżeli student/tka jest sierotą może złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, niezależnie od tego czy posiada samodzielność finansową czy też nie.

24. Co w sytuacji, gdy rodzice są po rozwodzie, są zasądzone alimenty na mnie (i/lub moje rodzeństwo), lecz pomimo tego rodzic ich nie płaci?

Jeżeli student/tka posiada dokument o wysokości zasądzonych alimentów a rodzic ich nie płaci, kolejnym dokumentem wymaganym jest zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, oraz jeżeli takie są przyznane – decyzja z MOPS/GOPS o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

25. Jestem na studiach drugiego stopnia, za jaki okres brane są pod uwagę moje osiągnięcia podczas ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Na pierwszym semestrze studiów II stopnia pod uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – w przypadku studiów trwających 3,5 roku – za siódmy semestr studiów.
Na drugim semestrze studiów II stopnia brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.
Na trzecim semestrze studiów II stopnia brane są pod uwagę osiągnięcia z pierwszego semestru studiów II stopnia.

26. Czy ubiegając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej ocen, posiadając średnią ocen za ostatni rok studiów na poziomie niższym niż 4,00, stypendium może zostać przyznane gdy limit na kierunku nie jest wykorzystany?

Nie. W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na podstawie średniej ocen, konieczny do spełnienia jest warunek uzyskania ww. średniej na poziomie nie niższym niż 4,00. Nawet jeśli limit 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie został w pełni wykorzystany, nie można otrzymać świadczenia nie spełniając tego kryterium. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiada się osiągnięcia naukowe lub sportowe. Wtedy średnia ocen za ostatni rok studiów może wynosić minimum 3,5. W takiej sytuacji stypendium rektora może być przyznane ale tylko wtedy gdy limit 9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie został wykorzystany.

27. Czy będąc na pierwszym roku studiów I stopnia mogę składać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student/tka przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

28. Jak obliczyć dochód gdy członek rodziny rozlicza się na podstawie ryczałtu bądź karty podatkowej:

Osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej zobowiązani się do przyniesienie z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego dotyczący osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przepisów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia. Następnie w systemie USOS system sam wyliczy dochód na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy u Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok …. (na każdy rok kalendarzowy będzie oddzielne obwieszczenie) z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Załączniki i druki do zarządzenia Rektora Nr 26/RKR/2014 z dnia 12 września 2014 r.

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT – Zasady ustalania i dokumentowania dochodu [PDF]
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT – wezwanie do dostarczenia brakujących dokumentów [PDF]
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT – oświadczenie dla osób ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości [PDF] [DOC]
 • Załącznik nr 1 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu – oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu [PDF] [DOC]

Kredyty studenckie

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

 

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

 

Kryterium dochodowe

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

 

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

 

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

 

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

 

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2017 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

 

Umorzenie spłaty kredytu

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich  na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia bank może umorzyć kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zgodnie z przepisem § 23 ust. 2 rozporządzenia bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Zainteresowani studenci mogą otrzymać zaświadczenia do banku w Dziale Spraw Studenckich pok. 91A bud. 100: