Opieka zdrowotna i ubezpieczenia

Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska WAT przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • stomatologicznej opieki zdrowotnej,
 • w formie ambulatoryjnej.

Badania diagnostyczne i analityczne są wykonywane w godzinach pracy gabinetów, poradni i laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska jest udzielana w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych (tel. 261 838 215). Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie.

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 

Od 1999 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego kształcącego się w dowolnym systemie studiów studenta nałożony został na:

 • rodziców studenta – do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • uczelnie (na wniosek studenta) do 26 roku, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
 • powyżej 26 roku życia.

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem zdrowotnym proszeni są o wypełnienie oświadczenia i przekazanie do pokoju nr 14 w budynku nr 100 (budynek główny).

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) studentów WAT na rok akademicki 2017/2018

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Informacje podstawowe

 • zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
 • okres ubezpieczenia wynikający z polisy ramowej: od 1.02.2018 r. do 30.09.2018 r.
  (odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki)
 • ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
 • w zakresie ochrona dla osób:
  • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • rekreacyjnie uprawiających sport,
 • UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej
 • sumy ubezpieczenia oraz składki: 
Nr polisy EDU-A/P 050247
Suma ubezpieczenia 25 000,00 PLN
Składka
25,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia

Zgłaszanie szkód

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: mariola.burzec@mentor.pl