Opieka zdrowotna i ubezpieczenia

Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska WAT przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • stomatologicznej opieki zdrowotnej,
 • w formie ambulatoryjnej.

Badania diagnostyczne i analityczne są wykonywane w godzinach pracy gabinetów, poradni i laboratorium. Doraźna pomoc lekarska i pielęgniarska jest udzielana w godzinach pracy lekarza i pielęgniarek dyżurnych (tel. 261 838 215). Przyjęcie na leczenie stomatologiczne odbywa się na podstawie zapisu na wizytę lekarską, dokonanego bezpośrednio lub telefonicznie.

 

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 

Od 1999 roku obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego kształcącego się w dowolnym systemie studiów studenta nałożony został na:

 • rodziców studenta – do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • uczelnie (na wniosek studenta) do 26 roku, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
 • powyżej 26 roku życia.

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem zdrowotnym proszeni są o wypełnienie oświadczenia i przekazanie do pokoju nr 14 w budynku nr 100 (budynek główny).

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów WAT na rok akademicki 2018/2019

 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Informacje podstawowe

 • Zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
 • Okres ubezpieczenia: 1.10.2018 r. - 30.09.2019 r.
 • Termin przystąpienia studentów do ubezpieczenia: maksymalnie do 31.01.2019 r. Jest możliwość wystawienia kolejnych umów generalnych w roku 2019 r., jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Ochrona 24 h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat.
 • W zakresie ochrona dla osób:
  w przypadku wariantów I, II oraz III:

  • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • rekreacyjnie uprawiających sport,
 • w przypadku wariantu IV:
  • uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
  • rekreacyjnie uprawiających sport,
 • a ponadto:
  • biorących udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  • biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
  • uprawiających sport za wynagrodzeniem, tj. otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
 • UWAGA: w przypadku każdego z wariantów, z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej)
 • Sumy ubezpieczenia oraz składki:
  Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Suma ubezpieczenia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Składka roczna za 1 osobę 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN 30,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia

dla wszystkich wyżej wymienionych wariantów: numer ID Klienta: pzgjr

 

Zgłaszanie szkód

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:

 • dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
 • legitymacja studencka.

 

Broker ubezpieczeniowy

Mentor SA Oddział we Wrocławiu

e-mail: tomasz.potarzycki@mentor.pl

 

Informacje o ubezpieczeniu EDU PLUS

Prezentacja przystąpienia online do polisy grupowej EDU PLUS