Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje wszystkim zainteresowanym kandydatom studia cywilne na trzech poziomach oparte na zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: W ofercie edukacyjnej Akademii znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra inżyniera i są mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu Obrony Narodowej. Studia wyższe umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, a studia doktoranckie - doktora.

Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem podstawowych jednostek organizacyjnych:

  • Wydział Cybernetyki,
  • Wydział Elektroniki,
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
  • Wydział Logistyki
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,
  • Wydział Nowych Technologii i Chemii,
  • Instytut Optoelektroniki.

Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego realizują pozawydziałowe jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym: ponad 90 profesorów, blisko 100 doktorów habilitowanych oraz ponad 400 doktorów. Ich liczba gwarantuje spełnienie wymagań prawnych prowadzenia określonych kierunków studiów wyższych i nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych. Ogółem w WAT pracuje obecnie ponad 800 nauczycieli akademickich.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN i wieloma innymi. Więzy współpracy łączą WAT także z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Ameryki i Azji.Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych.

W Akademii funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus+ oraz programu DAAD (stypendia do niemieckich szkół wyższych).

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni w stolicy sprawia, że studia w WAT mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i sale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych.

Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT oraz w Klubie żeglarskim WAT w Zegrzu, w którym prowadzone są kursy żeglarskie.

9 683

STUDENTÓW

920

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

220

PROFESORÓW

11

STUDENTÓW NA 1 NAUCZYCIELA

1951

ROK POWOŁANIA WAT

8

WYDZIAŁÓW

22

KIERUNKI STUDIÓW

7

DOMÓW STUDENCKICH