» » Są jeszcze wolne miejsca na studia I stopnia

Są jeszcze wolne miejsca na studia I stopnia

wpis w: Dla kandydatów | 0

Po przeanalizowaniu złożonych świadectw dojrzałości, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzje o skreśleniu osób, które do 26 lipca nie potwierdziły chęci studiowania w WAT poprzez przedłożenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości. Swój aktualny status, każdy kandydat może sprawdzić w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do osób skreślonych, zostały wysłane pisemne zawiadomienia.

Rekrutacja  uzupełniająca, do wypełnienia limitu miejsc, nie dłużej jednak niż do 20 września, będzie prowadzona:

  • na studia cywilne stacjonarne na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, chemia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn;
  • na studia cywilne niestacjonarne na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, energetyka, geodezja i kartografia, logistyka (profil ogólnoakademicki oraz profil praktyczny), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, obronność państwa

Kandydaci chcący uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek (szczegóły w tabeli), złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć wymagane dokumenty: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz kserokopię dowodu osobistego. Chętni na studia I stopnia, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rekrutacji, muszą wypełnić podanie-ankietę (dostępne w Sekcji ds. Rekrutacji) oraz wnieść opłatę rekrutacyjną (nr konta będzie podany w Sekcji ds. Rekrutacji).

 

TABELA
z minimalnymi wartościami punktów rankingowych na poszczególne kierunki
określonych rodzajów studiów, z jakimi mogą być przyjęci kandydaci w rekrutacji uzupełniającej,  gdzie: CS – studia cywilne stacjonarne, CN – studia cywilne niestacjonarne

kierunek studiów
PJO
2018
CS CN
bezpieczeństwo narodowe
WCY
35 15
budownictwo
WIG
  20
chemia
WTC
40  
elektronika i telekomunikacja
WEL
35 20
energetyka
WEL
  20
geodezja i kartografia
WIG
25 15
logistyka (profil praktyczny)
WLO
  20
logistyka (profil ogólnoakademicki)
WME
  18
lotnictwo i kosmonautyka
WML
35  
mechanika i budowa maszyn
WME
35 20
mechatronika
WML
  30
obronność państwa
WLO
  15