» » Rekrutacja zasadnicza na studia I stopnia zakończona

Rekrutacja zasadnicza na studia I stopnia zakończona

wpis w: Dla kandydatów | 0

Zakończyły pracę wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podjęły decyzje o kwalifikacji na studia I stopnia – wojskowe i cywilne. Każdy zarejestrowany może sprawdzić swój status na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów, a także w WAT – przed wejściem do Sekcji ds. Rekrutacji WAT wywieszone są listy. Ponadto do każdego kandydata została wysłana pocztą decyzja.

 Na studia wojskowe zakwalifikowano 750 osób spełniających warunki formalne do zakwalifikowania na ten rodzaj studiów z uwzględnieniem miejsc na poszczególne kierunki.
W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych, będą przyjmowani kolejni kandydaci z list rankingowych, posiadający największą liczbę punktów.

UWAGA: studia niestacjonarne – uruchomiono rekrutację uzupełniającą na kierunki:  bezpieczeństwo narodowe, geodezja i kartografia, mechatronika, obronność państwa. Kandydaci chcący uczestniczyć w tej rekrutacji, muszą mieć minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek (szczegóły w tabeli poniżej), złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek i przedłożyć wymagane dokumenty (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, kserokopię dowodu osobistego). Osoby które kandydowały tylko na kierunki, które nie zostały uruchomione i nie chcą kandydować na inne w rekrutacji uzupełniającej, proszone są o podanie do Sekcji ds. Rekrutacji (rekrutacja@wat.edu.pl) numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona opłata rekrutacyjna. Nie uruchomiono na tej formie studiów kierunku: „lotnictwo i kosmonautyka”.

Osoby zakwalifikowane na studia, muszą do 26 lipca potwierdzić chęć studiowania w WAT, poprzez przedstawienie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości i złożenie wymaganych dokumentów (na studia wojskowe dodatkowo: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorys w formie opisowej, kserokopia dowodu osobistego; na studia cywilne dodatkowo tylko kserokopia dowodu)  – o ile nie dokonały tego wcześniej.

W poniedziałek, 30 lipca zostanie podjęta decyzja, o ewentualnym prowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na cywilne studia stacjonarne i inne kierunki studiów niestacjonarnych.

 

TABELA
z minimalnymi wartościami punktów rankingowych po decyzjach WKR

kierunek studiów
PJO
2018
W
(wojskowe)
C  (cywilne) CN
(cywilne niestacjonarne)
bezpieczeństwo narodowe
WCY
  41 20
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna   26  
biogospodarka
WME
  19  
budownictwo
WIG
43 49 30
chemia
WTC
61 46  
elektronika i telekomunikacja
WEL
29 45 20
energetyka
WEL
  42 20
geodezja i kartografia
WIG
42 37 15
informatyka
WCY
34   31
inżynieria bezpieczeństwa
WML
 42 34  
inżynieria kosmiczna i satelitarna
IOE
  49  
inżynieria materiałowa
WTC
  34  
kierunki informatyczne Wydziału Cybernetyki   58  
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 22    
logistyka (profil praktyczny)
WLO
50 38 20
logistyka (profil ogólnoakademicki)
WME
  38 19
lotnictwo i kosmonautyka
WML
58 46
mechanika i budowa maszyn
WME
47 43 20
mechatronika
WML
38 49 30
obronność państwa
WLO
  35 16
zarządzanie
WCY
  46