Wojskowa Akademia Techniczna jest jednostką naukową, przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych a także udzielania doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych technologii, wykonywania ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Działalność Wojskowej Akademii Technicznej prowadzona jest w oparciu o najnowszą aparaturę badawczą obsługiwaną przez wysoko wykwalikowany personel, który tworzy ponad ośmiuset pracowników naukowych, w tym: 90 profesorów, 109 doktorów habilitowanych oraz 432 doktorów. Wojskowa Akademia Techniczna, jako wiodący ośrodek naukowo-badawczy w Polsce, prowadzi zaawansowane badania nad technologiami radarowymi, systemami informacyjnymi i sieciowymi, kryptologią, systemami obserwacji wielospektralnej, nawigacją, uzbrojeniem klasycznym i rakietowym, awioniką, teledetekcją, noktowizją, termowizją, sensorami i systemami rozpoznania, efektywnymi źródłami zasilania i sterowania energią, inżynierią materiałową, nanotechnologią, fotoniką, medycyną i biotechnologią oraz ochroną środowiska.

Obecnie w WAT koncentrują się prace związane z technologiami na rzecz Inżynierii Bezpieczeństwa. Jest to interdyscyplinarna specjalność naukowo-badawcza, której zasadniczym obszarem aktywności jest opracowywanie, doskonalenie i upowszechnianie metod, technologii i środków skutecznej ochrony ludności, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacji przed różnorodnymi zagrożeniami. Inżynieria bezpieczeństwa powstała w latach pięćdziesiątych XX wieku z potrzeby rozwiązywania problemów wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa, spowodowanego rozwijającą się energetyką jądrową, a także ochrony astronautów przed potencjalnymi niebezpieczeństwami podczas ich lotów kosmicznych. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci specjalność ta stała się samodzielnym obszarem nauki. Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ogranicza się oczywiście do energetyki jądrowej oraz astronautyki. Obecnie obejmuje praktycznie wszystkie obszary działalności technicznej, do których należą: przemysł chemiczny, transport, w tym wytwarzanie i eksploatację samolotów, pojazdów szynowych, samochodów, statków, infrastruktury transportowej, a także przemysł wydobywczy, energetykę konwencjonalną i odnawialną oraz budownictwo. Oprócz ogromnego znaczenia w technice, godna podkreślenia jest wielka rola inżynierii bezpieczeństwa w procesie zmniejszania negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie oraz ubocznych oddziaływań cywilizacji, wynikających z przestępczej działalności człowieka, np. działań terrorystycznych i aktów sabotażu.

Wojskowa Akademia Techniczna od początku swego istnienia jest silnie związana z wojskiem, głównie poprzez badania naukowe na rzecz obronności. Strategicznym celem obecnych władz uczelni jest umocnienie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze najnowszej techniki wojskowej oraz rozwiązań służących systemowi bezpieczeństwa państwa szczególnie w obszarze technologii obronnych.

Poza współpracą z instytucjami publicznymi, Wojskowa Akademia Techniczna skutecznie kooperuje z polskimi przedsiębiorcami. W najbliższych latach głównym czynnikiem warunkującym trwały rozwój będzie zacieśnianie tej współpracy. Stymulowanie rozwoju opierać się będzie na wspólnej realizacji projektów badawczych, wdrażaniu wyników tych prac w przedsiębiorstwach, a także wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Współpraca z przemysłem to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów w obszarach monitorowania zagrożeń, diagnostyki i eksploatacji infrastruktury, chemii i inżynierii materiałowej, nanotechnologii i inżynierii biomedycznej, elektroniki i telekomunikacji, geodezji i budownictwa, informatyki, mechatroniki i optoelektroniki oraz informatycznego wsparcia podejmowania decyzji i zarządzania kryzysowego. W każdym z tych obszarów zbudowane zostały w WAT solidne podstawy do badań i wdrożeń, zarówno poprzez tworzenie zespołów naukowo-badawczych, jak i wyposażenie tych zespołów w nowoczesną aparaturę. W WAT powstały interdyscyplinarne unikatowe laboratoria badawcze i certyfikujące, między innymi biometrii, kryptologii, termowizji, awioniki, technologii lidarowych, satelitarnych i kosmicznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej.