Wydział Nowych Technologii i Chemii

Ogólnym celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności gospodarki polskiej poprzez dostarczenie innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach badań z zakresu nauk technicznych i chemicznych prowadzonych przez Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC) WAT. Realizacja Projektu umożliwi zintensyfikowanie prowadzonych badań wychodzących naprzeciw potrzebom gospodarki oraz zwiększy podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych przy równoczesnej modernizacji infrastruktury naukowej podnosząc tym samym jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Bezpośrednim celem Projektu jest dostarczenie gospodarce nowych, wysoko zaawansowanych materiałów i technologii bazujących na pracach badawczo–rozwojowych w obszarze fotoniki wraz z zapleczem eksperckim w postaci WAT oraz wykreowanie popytu na innowacyjne technologie i materiały fotoniczne.

Projekt ma charakter rozwojowy ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce rezultatów badań w wysoko zaawansowanych technologicznie gałęziach gospodarki. Projekt zakłada zapewnienie ochrony prawnej dla wyników prac B+R oraz ich komercjalizację i upowszechnienie. Realizacja celu bezpośredniego Projektu będzie możliwa poprzez uzyskanie określonych produktów:

 • wsparcie finansowe jednostki naukowej,
 • zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów,
 • utworzenie nowych miejsc pracy (B+R),
 • zakup aparatury naukowo–badawczej.

oraz rezultatów:

 • nowe wdrożenia technologii,
 • wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej,
 • skomercjalizowane wyniki badań B+R wykonane w jednostce naukowej,
 • nowe, trwałe miejsca pracy i etaty badawcze,
 • współpraca, także sformalizowana, jednostki naukowej z przedsiębiorcami,
 • nowe publikacje dotyczące wyników badań,
 • nabywcy wyników projektów rozwojowych,
 • naukowcy zaangażowani w realizacje Projektu.

Realizacja przedsięwzięcia w zaplanowanym wymiarze przełoży się na zwiększanie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju społeczeństwa.

Projekt został zrealizowany bezpośrednio przez Zespół Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Głównym jego celem było stworzenie możliwości prowadzenia zaawansowanych badań podstawowych, prac badawczo – rozwojowych i celowych w wysoce innowacyjnych obszarach inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji w oparciu o nowoczesne techniki badawcze zlokalizowane w spełniającym światowe standardy laboratorium technologiczno-badawczym - Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów (LAPROMAW) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Projekt był finansowany z dwóch źródeł: dotacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 18.116.099 zł oraz dotacji pochodzącej ze środków krajowych w wysokości 3.196.958 zł – łączna kwota 21 313 057 zł, a jego realizacja przebiegała w okresie od kwietnia 2009 do maja 2011. W ramach realizacji projektu zostało zakupionych 13 zestawów aparatury w tym zaawansowane technologicznie systemy wytwarzania elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych laserową metodą przyrostową.

Uruchomienie laboratorium LAPROMAW przybliża urzeczywistnienie idei współbieżnego projektowania materiałów i wyrobów. Kompleksowe wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie prac w zakresie komplementarnych a zarazem alternatywnych technologii wobec drogich i czasochłonnych „klasycznych” metod wytwarzania półfabrykatów i gotowych wyrobów metalowych, takich jak np. odlewanie, przeróbka plastyczna, obróbka skrawaniem, klasyczna metalurgia proszków, co znacząco wzmacnia konkurencyjność krajowej gospodarki.

Wśród materiałów, jakie są projektowane i wytwarzane już na etapie wdrażania projektu LAPROMAW znajdują się tworzywa o kontrolowanej strukturze heterogenicznej, materiały gradientowe i zaawansowane kompozyty wykorzystywane do wytwarzania wyrobów przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze i w środowisku silnie korozyjnym oraz narażonych na silne zużycie ścierne, erozyjne lub kawitacyjne.

Szczególnym kierunkiem wdrażanych aplikacji są materiały wielofunkcyjne o potencjalnych zastosowaniach do wytwarzania elementów katalizujących w procesie spalania oraz w procesie dekompozycji węglowodorów i innych substancji chemicznych, wytwarzania elementów implantów medycznych, czy elementów osłon balistycznych. Uruchomienie laboratorium LAPROMAW stworzyło możliwości realizacji innowacyjnej tematyki w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym w ramach europejskich Programów Ramowych. Jest to pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcie z obszaru „high-tech”, umożliwiające współbieżne projektowanie materiału i szybkie wytwarzanie wyrobów metalowych lub metalowo-ceramicznych.

POIG.01.03.01-00-14

Wykonanie projektu podzielono na 5 zadań:

 1. szczegółowe badanie aktualnego stanu wiedzy (II kwartał 2009 r.),
 2. opracowanie zestawu standardów dla budowy modelu repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych (III kwartał 2009 r.),
 3. opracowanie metody przeniesienia zaleceń standaryzacyjnych do projektowanego modelu eksperymentalnego repozytorium (IV kwartał 2009 r.),
 4. wykonanie laboratoryjnego modelu repozytorium wraz z badaniem wybranych miar jakości (I kwartał 2010 r.),
 5. przeprowadzenie badań końcowych z wykorzystaniem laboratoryjnego modelu repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych (II kwartał 2010 r.).

W poszczególnych zadaniach uczestniczyli naukowcy z Wydziału Cybernetyki WAT, zewnętrzni eksperci naukowi i przemysłowi.

POIG.02.03.03-00-01

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych działających w sektorze medycznym w zakresie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez powołanie zespołu naukowego w strukturach Wydziału Cybernetyki WAT, którego zadaniem będzie opracowanie - na potrzeby instytucji naukowych sektora medycznego - zaawansowanej aplikacji informatycznej opartej na technologii ICT wraz z rozbudowaną, cyfrową bazą wiedzy.

Aplikacja zostanie udostępniona pracownikom naukowym sfery medycznej, po przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi systemu.

Aplikacja ta będzie umożliwiać prowadzenie nowoczesnych badań naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewni polskim instytucjom naukowym sektora medycznego łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami informatycznymi.

Z przeprowadzonej analizy potrzeb wynika, iż coraz większym problemem dla rozwoju Polski staje się wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, stąd projekt koncentruje się na tych właśnie jednostkach chorobowych. Udostępnienie takiej infrastruktury informatycznej instytutom naukowym sektora medycznego przyczyni się do wzrostu ich potencjału badawczego w tej dziedzinie, usprawnienia modelu leczenia w Polsce chorób cywilizacyjnych, co w konsekwencji przełoży się na poprawę wykrywalności tego rodzaju chorób, lepszą diagnostykę oraz bardziej trafne decyzje na etapie wyboru określonej terapii leczenia.