Osiągnięcia naukowe pracowników Wojskowej Akademii Technicznej od lat cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie. Efekty prac badawczych prowadzonych w naszej uczelni weryfikowane są w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywając medale oraz prestiżowe wyróżnienia na wystawach krajowych i zagranicznych. Wysoki poziom naukowy potwierdzają nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Polskiej Akademii Nauk oraz liczne patenty i prawa ochronne.

Prorektor ds. naukowych wpiera promocję wynalazków z WAT poprzez dofinansowanie udziału twórców i ich wynalazków w targach i wystawach międzynarodowych, do których zaliczają się:

  1. Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na Międzynarodowych Wystawach Innowacji w roku ubiegłym, Warszawa
  2. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii, Moskwa
  3. Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent, Jassy- Rumunia
  4. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa
  5. Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, Paryż
  6. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, Kuala Lumpur
  7. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS, Warszawa
  8. Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty IENA", Norymberga
  9. Salon Innowacji Brussels Innova, Bruksela
  10. Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul.