Wydział Nowych Technologii i Chemii

Zakres badań/obszary badawcze

Badania są prowadzone w czterech głównych kierunkach:

 • Synteza nowych związków ciekłokrystalicznych - nematycznych, ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych.
 • Opracowanie nowych metod syntezy ciekłych kryształów i związków pośrednich do syntezy ciekłych kryształów.
 • Badanie relacji między strukturą chemiczną cząsteczek a ich własnościami mezogenicznymi i fizykochemicznymi.
 • Badanie właściwości i wytwarzanie mieszanin ciekłokrystalicznych o różnych właściwościach przeznaczonych do różnych zastosowań i spełniających wymagania różnych efektów elektrooptycznych.

Wytwarzane są mieszaniny przeznaczone do: wyświetlaczy, monitorów, ekranów, wskaźników podwójnie adresowanych, okularów aktywnych dla telewizji 3D, modulatorów światła, filtrów i przesuwników fazowych (zakres widzialny, IR, GHz i THz), filtrów do systemu ochrony przeciw laserowej, soczewek elektronicznych, wypełnień światłowodów fotonicznych, wskaźników temperatury

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Nowe materiały ciekłokrystaliczne o niskiej absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego (NIR oraz MWIR)
 • Ciekłokrystaliczne ortokoniczne materiały antyferroelektryczne o dużym skoku helisy
 • Badania i rozwój ciekłokrystalicznych materiałów i nowych ciekłokrystalicznych displejowych komórek dla aktywnych 3D okularów
 • Opracowanie filtrów ciekłokrystalicznych do systemu ochrony przeciwlaserowej
 • High birefringence liquid crystal materials and their applications in advanced display and photonic devices
 • Synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i optycznych oraz możliwości zastosowania nowych wysokokątowych materiałów ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 • Politechnika w Marburgu, Niemcy
 • Uniwersytet Kolorado w USA
 • University of Allahabad, Indie
 • North Bengal University, Indie
 • Institute of Physics
 • Kiev Academy of Science, Ukraina
 • University of Central Florida, USA
 • Ghent University, Belgia
 • Institute of Applied Physics Problems – Mińsk, Białoruś
 • firma LC Matter Liquid Crystals, Floryda, USA
 • firma Volfoni, Francja
 • Corporation
 • TLCL Optical Research Inc., Kanada
 • Lens Vector (USA)
 • VALIANT Fine Chemicals, Yentai, Chiny
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Przemysław Kula
Zakres badań/obszary badawcze

Zakład Materiałów Wybuchowych dysponuje zapleczem aparaturowym pozwalającym na kompleksowe badanie właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych materiałów wybuchowych. Prowadzone prace badawcze obejmują projektowanie nowych materiałów wybuchowych, otrzymywanie (syntezę) związków energetycznych, formowanie ładunków z nowootrzymanych materiałów, kompleksowe badanie właściwości wybuchowych. Projektowanie nowych materiałów energetycznych obejmuje modelowanie ich właściwości fizycznych za pomocą specjalistycznego oprogramowania a następnie teoretyczne wyznaczanie ich właściwości wybuchowych. Synteza związków energetycznych to przede wszystkim wytworzenie nowych związków w laboratorium oraz potwierdzenie ich struktury. Po otrzymaniu nowych materiałów wybuchowych badana jest ich wrażliwość na bodźce takie jak tarcie, uderzenie, ogrzanie. Następnie materiały są formowane w ładunki lub umieszczane w skorupach pocisków i testowane na mikropoligonie. Pracownicy Zakładu są autorami licznych ekspertyz sporządzanych na potrzeby służb podległych MON i MSWiA.

Zakład Materiałów Wybuchowych WAT jest jedyną jednostką kształcącą studentów w Kraju wyposażoną we własną stację bunkrów będącą swoistym mikropoligonem. Dwa betonowe bunkry pozwalają na przeprowadzenie wszystkich zaawansowanych testów jakim poddaje się materiały wybuchowe przed wprowadzeniem ich do służby. Zajęcia na mikropoligonie odbywają już studenci drugiego roku studiów cywilnych i wojskowych. Studenci realizujący prace dyplomowe badają takie parametry materiałów wybuchowych jak prędkość i ciśnienie detonacji, wykonują rejestrację procesów wybuchowych za pomocą impulsowego aparatu rentgenowskiego, badają ciepło wybuchu w specjalnie do tego celu skonstruowanym kalorymetrze detonacyjnym, oraz testują odporność materiałów i kompozycji wybuchowych na bodźce inicjujące takie jak uderzenie, tarcie, ogrzanie.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Badanie charakterystyk wybuchowych nowych termobarycznych materiałów wybuchowych
 • Badanie i prognozowanie czynników rażenia improwizowanych urządzeń wybuchowych
 • Termodynamiczne modelowanie procesów spalania i detonacji układów heterogenicznych
 • Otrzymywanie i badanie właściwości nanostrukturalnych materiałów wybuchowych
 • Opracowanie bezpiecznych inicjujących materiałów wybuchowych do małowrażliwej amunicji
 • Opracowanie technologii otrzymywania metanowych materiałów wybuchowych
 • Badanie procesu oddziaływania wybuchowo uformowanych penetratorów z osłoniętymi ładunkami energetycznych materiałów niewybuchowych
 • Badania nad otrzymywaniem nowych wysokoazotowych materiałów wybuchowych do zastosowań specjalnych
 • Opracowanie technologii nowoczesnych, wysokoenergetycznych i małowrażliwych materiałów wybuchowych w skali wielkolaboratoryjnej

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Międzynarodowa:

 • Defence Science and Technology Laboratory (Wielka Brytania)
 • Lawrence Livermore National Laboratory (USA)
 • Army Armament Research, Development and Engineering Center (USA)
 • Institute of Energetic Materials (Czechy)

Krajowa:

 • Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Politechnika Warszawska
 • Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
 • Nitro-Chem, Bydgoszcz
 • Nitroerg, Bieruń
 • Blastexpol, Chocianowice

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Mateusz Szala
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium zajmuje się monitoringiem środowiska w celu określenia jego zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi. Głównym zadaniem jest wykrywanie i analiza materiałów niebezpiecznych, substancji toksycznych, w tym bojowych środków trujących. W centrum naszych zainteresowań jest również rozwój metod niszczenie materiałów niebezpiecznych, opracowywanie metod odkażania, również przy użyciu odkażalników enzymatycznych

Analizujemy metodami chromatograficznymi próbki substancji toksycznych zawierających wybrane związki arseno-, siarko-, i fosforoorgniczne oraz produkty ich rozkładu w wybranych matrycach środowiskowych.

Opracowane metody analizy można zastosować podczas identyfikacji i analizy ilościowej środków trujących, np. porzuconych przez nieustalonych sprawców w różnych elementach środowiska. Wykonujemy również analizy występując w charakterze biegłych sądowych w różnych sprawach kryminalnych.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Chemiczna amunicja - poszukiwanie i oszacowanie
 • Rozbudowa chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym detektorem mas wykorzystywanego do monitoringu Morza Bałtyckiego
 • Chemsea Chemical Munitions Search & Assessment
 • Opracowanie enzymatycznego odkażalnika do usuwania skażeń spowodowanych sarinem i iperytem siarkowym

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Jakub Nawała
Zakres badań/obszary badawcze

Wytwarzanie elementów optycznych ze strukturami ciekłokrystalicznymi, sterowanymi polem elektrycznym. Badania naukowe nad nowymi materiałami ciekłokrystalicznymi.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania.
 • Środki ochrony wzroku i sprzętu przez promieniowaniem laserowym i szerokim zakresie widma.
 • Interferometr 5D do badań geometrii maszyn,
 • Dalmierz laserowy lądownika misji kosmicznej Fobos-Grunt,
 • Fantomy medyczne do metody wczesnej diagnostyki i fantomy do badań geologicznych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Lasertex, Polska
 • Volfoni, Francja
 • University of Central Florida, USA,
 • Beam, USA
 • IOE, WAT, Polska
 • Cemdatic, Hiszpania
 • Vavilov Optical Institute, Rosja
 • Nanyang Technological University, Singapur I inne

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Wiktor Piecek, prof. WAT
Zakres badań/obszary badawcze

Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki IFT WAT od chwili powstania koncertował swój wysiłek naukowy na poszukiwaniu zastosowań opracowywanych elementów, podsystemów i systemów optycznych w technice wojskowej i cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii czujnikowych. Obecnie nasze zainteresowania zawierają się w kręgu czujników światłowodowych oraz budowy stanowisk laboratoryjnych do charakteryzacji własności polaryzacyjnych elementów optycznych takich jak np. komórki ciekłokrystaliczne. Czujniki, światłowodowe nad którymi pracujemy służyć mogą do pomiaru różnych wielkości fizycznych takich jak np. temperatura, naprężenia, a także być użyte do wykrywania za pomocą tego typu czujników substancji niebezpiecznych przenoszonych przez powietrze. Drugi obszar badań to budowa specjalizowanych stanowisk laboratoryjnych do pomiaru własności optycznych różnego typu komórek ciekłokrystalicznych i elementów optyki objętościowej takich jak polaryzatory, płytki fazowe czy depolaryzatory.

Laboratorium pomiarowe włókien światłowodowych i objętościowych elementów optycznych .

Możliwość zastosowania techniki światłowodowej w czujnikach chemicznych skierowało nasze zainteresowania w stronę wykorzystania fotopolimerów, które w odpowiedniej kompozycji chemicznej mogą służyć do wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzy lub wodzie. Pokazane na filmie stanowisko laboratoryjne służy do wykonywania na końcu włókna tzw. mikrotipu, który powstaje w procesie fotopolimeryacji i jednocześnie stanowi element chemoczuły światłowodowego czujnika chemicznego.

Ciekłe kryształy szeroko stosowne do budowy wszelakiego typu wyświetlaczy LCD nie były do tej pory wykorzystywane w zakresie bliskiej podczerwieni ze względu na trudności w syntezie tego typu materiałów. Połączony wysiłek naszego zakładu, Zakładu Chemii oraz Zakładu Fizyki i Technologii Kryształów WAT pozwolił na opracowanie metod syntezy tego typu materiałów, wykonanie na jego bazie komórek ciekłokrystalicznych i wytworzenie w naszym zakładzie wiązki świetlnej w postaci wiru optycznego, który może być w przyszłości wykorzystany do np. zabezpieczenia transmisji danych w systemach światłowodowych.

Zaprojektowane włókno światłowodowe i wykonane dzięki uprzejmości Pracowni Światłowodów UMCS (można połączyć ze zdjęciami z mikroskopu elektronowego) wymagają również pomiaru ich parametrów optycznych. Pokazany na filmie układ służy do określania dyspersji światłowodowej, która bezpośrednio wpływa na jakość sygnału optycznego prowadzonego we włóknie determinując między innymi jego szybkość transmisji oraz możliwość wzbudzania tzw. efektu supercontinumm.

W rozwoju technologii światłowodowej jednym z podstawowych problemów jakie musiały być rozwiązane była opracowanie metody łączenia pary włókien, których średnica jest porównywalna do średnicy ludzkiego włosa. Opracowano do tej pory kilka technik łączenia, a najpopularniejszą jest „spawanie” z wykorzystaniem łuku elektrycznego. Niestety do łączenia włókien fotonicznych zawierających otwory powietrzne mało przydatna, dlatego też w naszej praktyce laboratoryjnej korzystamy z układu, w którym łączone włókna podgrzewane są za pomocą elementu grafitowego lub wolframowego, wygiętego w kształt dużej litery omega. Przepływ prądu elektrycznego w tych materiałach generuje duże ilości ciepła dając jednocześnie możliwość precyzyjnej kontroli ilości ciepła dostarczanego do włókien. Pozwala to na łączenie włókien o dużych różnicach ich geometrii wewnętrznej uzyskując niskie straty na tak przygotowanym połączeniu.

Pojedyncze włókno światłowodowe może łączyć jedynie dwa punkty, dlatego w rozwoju telekomunikacji światłowodowej kolejnym podstawowym elementem jaki był konieczny do opracowania był sprzęgacz, za pomocą którego można sygnał optyczny podzielić na kilka włókien lub połączyć do jednego z kilka włókien. Opracowano wiele metod wytwarzania sprzęgaczy i najczęściej wykorzystywaną jest metoda ogrzewania z wyciąganiem. Sprzęgacz z dwoma wejściami i dwoma wyjściami wykonywany jest w ten sposób, że wstępnie skręcone włókna umieszczane są nad palnikiem. Spalana w palniku mieszanina wodoru i tlenu ogrzewa włókna do temperatury mięknienia włókna i są one powoli wyciągane. Do jednego w włókien wprowadza się światło z lasera, a z drugiej strony mierzy się moc optyczną wychodzącą z pary włókien. W czasie wyciągania średnice światłowodów maleją i w pewnym momencie zaczynamy obserwować, że moc optyczna pojawia się w obu włóknach wyjściowych. Proces przerywany jest wtedy, gdy procentowy podział mocy wejściowej mierzonej we włóknach wyjściowych jest zgodny z naszymi oczekiwaniami.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Opracowanie efektywnego stałego łączenia POF ze standardowymi światłowodami
 • Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych
 • Światłowodowe monitorowanie zdarzeń lub/i zjawisk rotacyjnych
 • Ochrona patentowa rozwiązań i wynalazków z zakresu technologii i aplikacji światłowodów fotonicznych
 • Stanowisko do wytwarzania i charakteryzacji siatek Bragga na włóknach standardowych, mikrostrukturalnych oraz polimerowych
 • Badania rozwojowe zaawansowanych pasywnych i aktywnych elementów fotonicznych typu in-line dla zastosowania w społeczeństwie informatycznym
 • Nowe materiały fotoniczne oraz ich zaawansowane zastosowania

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Paweł Marć
Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Waldemar Gawron
Zakres badań/obszary badawcze

Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii dysponuje doświadczoną kadrą naukową i bogatym wyposażeniem do badań w zakresie materiałów i technologii dla potrzeb gospodarki i techniki wojskowej. Doświadczenia zespołu umożliwiają bieżącą realizację ekspertyz naukowych dotyczących materiałowych przyczyn przyspieszonego zużycia lub awarii sprzętu, jak też prowadzenie systematycznych badań podstawowych obejmujących stopy o szczególnych właściwościach fizykochemicznych, wysokiej twardości, odporności na ścieranie i na obciążenia dynamiczne (w tym przestrzeliwanie).

Najnowsza grupa badanych przez zespół materiałów specjalnych to stopy na osnowie faz międzymetalicznych – materiały o właściwościach pośrednich pomiędzy ceramiką a klasycznymi tworzywami konstrukcyjnymi. W KZMiT rozwijane jest szerokie spektrum nowoczesnych technologii przetwarzania stopów intermetalicznych, w tym zmodyfikowane technologie spiekania reaktywnego, wybuchowe umacnianie, detonacyjne otrzymywanie powłok ochronnych, otrzymywanie stopów o strukturze nanokrystalicznej.

Aspekt badań w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii jest rozwijany dwukierunkowo: pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych, przeznaczonych do magazynowania wodoru i tym samym budowy odnawialnych ogniw paliwowych – perspektywicznie niezbędnych dla eksploatacji mobilnej techniki (np. wojskowej w warunkach pola walki) oraz pod kątem wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w formie cienkich taśm i folii o skrajnie wysokiej wytrzymałości i sztywności właściwej a także o specjalnych właściwościach fizykochemicznych

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • „Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania intermeta-licznych funkcjonalnych materiałów gradientowych na elementy osłon balistycznych”, MNiSzW, PBZ, (2004-2007).
 • „Analiza możliwości wykorzystania zjawisk nadplastyczności w technologii stopów żaroodpornych na osnowie fazy międzymetalicznej Fe3Al - (promotorski)" MNiSzW, PBG, (2005-2007).
 • „Opracowanie podstaw technologii otrzymywania nanomateriałów na bazie magnezu do przechowywania wodoru dla potrzeb gospodarki wodorowej” MNiSzW, PBZ, (2006-2009).
 • "Warstwy pośrednie dla gazodeto-nacyjnych powłok ochronnych na osnowie faz żelazowo-aluminiowych" MNiSzW, PBG (2006-2008).
 • „Mikrokrystaliczne, plastyczne w temperaturze otoczenia taśmy ze stopów Ni3Al - otrzymywanie, właściwości i próby aplikacji" MNiSzW PBG, (2006-2008).
 • "Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w aparatach kierujących wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconell z zastosowaniem lutu typu NiCrBSi" MNiSzW, PZL- Rzeszów, WAT - PC (2006-2007)
 • "Otrzymywanie i charakterystyka nanomateriałów warstwowych na bazie wodorku magnezu pod katem zdolności do przechowywania wodoru dla potrzeb mikroogniw paliwowych" MNiSzW , PBG (2006-2009).
 • "Technologia stopów intermetalicznych Fe-Al i Ni-Al dla wybranych zastosowań w energetyce" MNiSzW , PBR (2007-2010).
 • "Mapy efektywności procesu odkształcemnia stopów Fe-Al (promotorski)"MNiSzW, PBG (2007-2010).
 • „Modelowanie i weryfikacja doświad-czalna mechanizmów zużywania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al o zrożnicowanym stanie warstwy wierzchniej" MNiSzW, PBG (2007-2010).
 • „Intermetaliczne, heterogeniczne osłony balistyczne wozów bojowych, modelowane numerycznie na etapie projektowania" MNiSzW , PBR (2007-2011).
 • „Technologia wytwarzania i przetwarzania litych nanomateriałów metalicznych” NCBiR, IT (2008-2011).
 • "Materiały porowate na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl otrzymywanie i właściwości" MNiSzW , PBG (2008-2011).
 • "Wielofunkcyjne materiały gradientowe na osnowie faz z układu FeAl spiekane w warunkach cyklicznie zmiennego obciążenia" MNiSzW , PBG (2008-2011).
 • "Badania kompozytów wodorkowych jako perspektywicznych materiałów do magazynowania wodoru" MNiSzW , PBG, (2008-2011).
 • "Aplikacje wojskowe mikro, ultra i nanokrystalicznych stopów Ni3Al - demonstrator technologii w postaci termoaktywnych elementów układu oczyszczania powietrza z substancji toksycznych" MNiSzW , PBR Konsorcjum (2008-2010).
 • "Wojskowe aplikacje funkcjonalnej ceramiki, intermetali i ich kompozytów - demonstrator technologii modułowej niejednorodnej osłony balistycznej" MNiSzW , PBR Konsorcjum(2008-2010).
 • "Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów - LAPROMAW" MNiSW , FS (2009-2012).
 • "Badania rozwojowe zaawansowanych stopów na osnowie faz międzymetalicznych" NCBiR, PBR (2009-2012).
 • "Wielofunkcyjne systemy metalowych powłok ochronnych uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizującego" MNiSW , PBG (2010-2012).
 • Nanostruturalne Al2O3 otrzymywane metodą elektrochemicznej anodyzacji NCN PRELUDIUM (2011-2012).
 • „Wpływ warunków nagrzewania i środowiska procesu na udział fazy tlenkowej w spiekach Fe-Al wytwarzanych z udziałem reakcji SHS”, NCN SONATA, (2011-2014).
 • „Stopy o wysokiej entropii jako nowa grupa materiałów do magazynowania wodoru”, NCN HARMONIA, (2012-2015).
 • „Materiały porowate impregnowane metalami i złożonymi wodorkami metali jako nanokompozytyfunkcjonalne do magazynowania wodoru”, NCN OPUS (2012-2013).
 • „Badania mechaniczne odkształcenia i rozdrobnienia ziarna stopów Fe-Al w procesach silnego odkształcenia plastycznego”, NCN SONATA (2012-2016).
 • „Badania mikrostrukrtury i właściwości mechanicznych stopu o wysokiej entropii FeAlCrNiCo wytwarzanego laserową techniką przyrostową typu LENS”, NCN PRELUDIUM (2012-2016).
 • „Wpływ stanu struktury i morfologii warstwy wierzchniej cienkich tasm na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na mechanizm i efekty reakcji”, NCN PRELUDIUM (2013-2014).
 • „Opracowanie nowatorskich metod kombinatorycznej inżynierii materiałowej - na przykładzie poszukiwania nowych materiałów do magazynowania wodoru”, MNiSW VENTUS PLUS (2013-2015)
 • „Plazmowe wzmocnienie luminescencji wybranych półprzewodników szerokopasmowych”, NCN SONATA (2013-2016)
 • „Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia procesów rozkładu zanieczyszczeń ciekłych i gazowych w warunkach plazmy nierównowagowej wyładowania ślizgowego”, NCBiR PBS II (2013-2016)
 • „Wpływ udziału odkształcenia ścinającego na przebudowę struktury w stopie Ni3Al w procesie SPD”, NCN Preludium (2014-2015)
 • „Projektowanie i badania intermetalicznych materiałów komórkowych na osnowie faz z ukladu Fe-Al otrzymywanych laserową techniką przyrostową”, NCN OPUS (2014-2017)

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Jednostki naukowo-badawcze:

a) zagraniczne

 • Uniwersytet Waterloo, Ontario, Kanada.
 • Politechnika Lwowska, Ukraina.
 • Uniwersytet Wollongong, Australia.
 • Uniwersytet Techniczny Ostrawa, Czechy.

b) krajowe

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej.
 • Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
 • Politechnika Rzeszowska, Katedra Materiałoznawstwa.
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa.
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków.
 • Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 • Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, Szczecin.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych,
 • Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.
 • Uniwersytet Radomski, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia.

c) przedsiębiorstwa

 • Ecoenergia Sp. z o.o.,
 • Maskpol S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MEDGAL,
 • Rafako S.A.,
 • Tenneco S.A.,
 • Delphi Poland S.A.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Krzysztof Karczewski
Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zenon Komorek