Wydział Mechaniczny

Instytut Budowy Maszyn

 

Zakres badań/obszary badawcze

Badania wirtualnych prototypów maszyn i robotów w zakresie:

 • ergonomii systemów sterowania,
 • efektywności systemów teleoperacji (ocena obszarów widoczności kamer, wpływ opóźnień, wpływ konfiguracji kamer),
 • oceny efektywności sterowania osprzętami,
 • oceny efektywności realizacji zadań w różnych scenariuszach działań.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium uruchomione w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem:

 • różnego mobilnych platform bezzałogowych,
 • teleoperacyjnych systemów wspomagania operatora,
 • układów zdalnego sterowania.

Instytucje wojskowe odpowiedzialne za wdrażanie, na wyposażenie sił zbrojnych, nowych generacji sprzętu.

Dotychczasowa współpraca w tym zakresie jest realizowana z: PIAP, „OBRUM” Sp. z o.o., WB Electronics Electronics.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyński
Zakres badań/obszary badawcze

Badania elementów hydrauliki siłowej w zakresie:

 • charakterystyk statycznych,
 • charakterystyk dynamicznych,

Badania elektronicznych mechanizmów sterowania jednostek hydrauliki siłowej w zakresie:

 • precyzji sterowania,
 • stabilności parametrów wyjściowych,
 • wpływu charakterystyk sygnałów wymuszających na parametry sygnałów wyjściowych,

Badania systemów elektronicznego sterownia podzespołami hydrauliki siłowej w zakresie:

 • efektywności funkcjonowania procedur sterujących,
 • poprawności wewnętrznego systemu komunikacji,
 • odporności na zakłócenia.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium uruchomione w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem:

 • elementów hydrauliki siłowej,
 • układów hydraulicznych,
 • systemów sterowania układami hydraulicznymi ,
 • maszyn budowlanych,
 • maszyn drogowych,
 • maszyn rolniczych,
 • przemysłowych układów hydrauliki siłowej.

Dotychczasowa współpraca w tym zakresie jest realizowana z: Hydromega Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o. o., RDL Hydraulics Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyński
Zakres badań/obszary badawcze

Badania komponentów układów hydrauliki w zakresie:

 • wielkość strat w instalacjach hydraulicznych,
 • wyznaczania charakterystyk współczynników strat,
 • identyfikacji wartości parametrów roboczych instalacji generujących krytyczny charakter przepływu,
 • reakcji dynamicznej cieczy.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium uruchomione w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Firmy zajmujące się kształtowaniem układów hydraulicznych.

Dotychczasowa współpraca w tym zakresie jest realizowana z: Hydromega Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o. o.,

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyński
Zakres badań/obszary badawcze

Badania maszyn fortyfikacyjno-drogowych w zakresie:

 • wartości rozwijanej siły uciągu na różnych typach podłoży,
 • wartości sił oddziaływania elementów układu bieżnego na podłoże,
 • wyznaczania momentu stabilizującego,
 • stateczności podczas pracy na pochyłościach w pełnym spektrum kątowego ustawienia maszyny względem krawędzi zbocza,
 • wyznaczania obciążeń osi maszyn mobilnych wywołanych przenoszonym urobkiem,
 • poziomu generowanego hałasu,
 • widma obciążenia cieplnego komponentów układu napędowego,
 • komfortu pracy operatora związanego z wymuszeniami dynamicznymi,
 • zużycia paliwa w różnych cyklach roboczych,
 • wydajności eksploatacyjnej,
 • podatności eksploatacyjnej.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium uruchomione w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem:

 • maszyn budowlanych,
 • maszyn drogowych,
 • maszyn rolniczych.

Firmy lub instytucje eksperckie zajmujące się oceną lub weryfikacją parametrów roboczych maszyn.

Dotychczasowa współpraca w tym zakresie jest realizowana z: Hydromega Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa

ppłk dr inż. Tomasz Muszyński

Zakres badań/obszary badawcze

Badania ogniw fotowoltaicznych w zakresie:

 • wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej oraz wynikających z niej parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych.;
 • pomiarów parametrów paneli w funkcji temperatury otoczenia;

Badania turbin wiatrowych w zakresie:

 • wpływu warunków atmosferycznych na empiryczną krzywą mocy turbiny wiatrowej;
 • wyznaczania wykresów mocy maksymalnej;
 • wyznaczania parametrów mechanicznych prądnicy i turbiny.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium uruchomione w 2015 r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem systemów energii odnawialnej.

 

Osoba kontaktowa
 • ppłk dr inż. Tomasz Muszyński
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium badań zmęczeniowych materiałów i elementów konstrukcyjnych prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym i usługowym w szerokim zakresie tematycznym obejmującym:

 • statyczne próby wytrzymałościowe materiałów metalicznych i kompozytowych w zakresie rozciągania, ściskania i zginania,
 • nisko i wysokocyklowe badania zmęczeniowe sterowane odkształceniem lub siłą,
 • badania zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom złożonym,
 • badania dynamiczne z obciążeniem wstępnym,
 • badania wytrzymałości doraźnej połączeń spawanych, zgrzewanych i klejonych materiałów kompozytowych i metalicznych,
 • pomiary składowych odkształceń metodami cyfrowej korelacji obrazu (DIC) i elektronicznej interferometrii plamkowej (ESPI),
 • pomiary emisji promieniowania podczerwonego w trakcie badań statycznych i zmęczeniowych.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • dynamiczna maszyna serwohydrauliczna MTS model Landmark 370.50 o maksymalnym obciążeniu 500 kN,
 • dynamiczna maszyna serwohydrauliczna Instron model 8802 o maksymalnym obciążeniu osiowym 250 kN ze stołem roboczym (2000x800) i dodatkowym siłownikiem obrotowym o maksymalnym momencie skręcającym 1100 Nm,
 • dynamiczna maszyna serwohydrauliczna Instron model 8802 o maksymalnym obciążeniu osiowym 250 kN,
 • elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa MTS model Criterion C42 o maksymalnym obciążeniu 5 kN,
 • system cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation – DIC) Dantec System Q-400,
 • system elektronicznej interferometrii plamkowej (Electronic Speckle Pattern Interferometry – ESPI) Dantec System Q-300,
 • kamera termowizyjna Flir SC7500.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS2/A5/35/2013 „Nowe zaawansowane materiały warstwowe Al.-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne” 2013-2016
 • NN501 009733 „Ocena wpływu powierzchniowej tarciowo-mechanicznej obróbki umacniającej stali okrętowej na jej właściwości eksploatacyjne w środowisku korozyjnym“, 2007-2010
 • NN501 056740 „Wpływ wstępnego obciążenia kombinowanego na kształtowanie własności mechanicznych wybranych stopów aluminium” 2011-2014

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Instytut Fizyko-Mechaniczny im. N.W. Karpenki Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie , Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluj’a w Tarnopolu, Ukraina
 • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
 • Instytut Metalofizyki im. G.W. Kurdjumowa NAN Ukrainy
 • Politechnika Białostocka
 • Narodowy Uniwersytet Bioresursów i Wykorzystania Natury Ukrainy
 • Instytutu Problem Wytrzymałości im.G. V. Pisarenko, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 • Politechnika Warszawska

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Janusz Torzewski
Zakres badań/obszary badawcze

Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej dysponuje Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, w którym działalność naukowo-badawcza skupiona jest przede wszystkim na opisie relacji między strukturą materiału a jego właściwościami. W Laboratorium badania tej relacji prowadzone są w oparciu o charakteryzację morfologii szerokiej gamy materiałów w mikro i nanoskali. Tradycyjnym celem prowadzonych prac badawczych jest zrozumienie mikrostrukturalnych uwarunkowań właściwości materiałów i ich optymalizacja głównie w warunkach działania temperatury, obciążeń i środowiska. W ramach Laboratorium badane są przede wszystkim materiały lite takie, jak: metale, materiały na bazie faz międzymetalicznych, materiały półprzewodnikowe i ceramiczne, materiały amorficzne i nanokrystaliczne oraz cienkie warstwy powierzchniowe. Znaczną część badań poświęca się także materiałom bimetalicznym uzyskiwanym niekonwencjonalnymi metodami łączenia tj. wybuchowe łączenie materiałów oraz FSW (friction stir welding) i badaniom nad fizyką pękania materiałów – badania fraktograficzne. Zagadnienia te mają znaczenie praktyczne przy planowaniu procesów obróbki i sterowaniu właściwościami mechanicznymi materiałów. Znaczna część działalności badawczej skoncentrowana jest na rozwijaniu i wdrażaniu mikroskopowych metod badań materiałów. W rezultacie Laboratorium dysponuje nowoczesnym warsztatem naukowym w zakresie technik mikroskopii elektronowej, umożliwiającym analizę struktury i właściwości materiałów na poziomie mikro i nanoskopowym. Aktualnie wyposażone jest w cztery mikroskopy – skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) JSM-6610 firmy JEOL o rozdzielczości 3 nm (30kV), transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) JEM- 1230 firmy JEOL o rozdzielczości 0.3 nm (120kV), skanujący laserowy mikroskop konfokalny OLYMPUS LEXT OLS4100 i mikroskop świetlny. Mikroskop skaningowy wyposażony jest dodatkowo w detektor BSE (detektor elektronów wstecznie rozproszonych) oraz EDS (rentgenowski spektrometr energodyspersyjny) umożliwiający wykonanie jakościowej oraz ilościowej analizy składu chemicznego materiału. Skanujący laserowy mikroskop konfokalny pozwala między innymi na wykonanie badań związanych z obrazowaniem powierzchni materiału – profile 3D oraz obliczanie chropowatości powierzchni. Laboratorium jest wyposażone w urządzenia pozwalające na przeprowadzenie kompletnej preparatyki próbek do badań TEM i SEM.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium powstałe w 2010r.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Opolska
 • Centrum Badań Kosmicznych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
 • EXPLOMET.S.C.
 • URSUS S.A.
 • Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Ukraina
 • Instytut Patona w Kijowie, Ukraina

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Marcin Wachowski, tel. 261 839 237, tel. kom. 600 504 112, marcin.wachowski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium technik wytwarzania przyrostowego oferuje współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem techniki przyrostowych: Rapidprototyping, Rapidtooling, Rapidmanufacturing, czyli popularnie określanego druku 3D.

Wyposażenie laboratorium pozwala na wytwarzanie elementów w dwóch technikach:

 • laserowego stapiania proszków metali i ich stopów- technika SLM (Selective Laser Melting),
 • laserowego spiekania proszków poliamidowych i poliamidowych z domieszką aluminium – technika SLS (Selective Laser Sintering)

Wymienione techniki należą do grupy najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych technik druku przestrzennego pozwalających na wytworzenie produktu w postaci gotowego wyrobu, zgodnego zarówno pod względem geometrycznym jak i własności mechanicznych z założeniami konstrukcyjnymi i produktami wytwarzanymi z zastosowaniem tradycyjnych technologii.

Obecnie realizowane prace rozwijane są w kierunku zwiększania trwałości zmęczeniowej oraz dokładności i powtarzalności w zakresie geometrii elementów konstrukcyjnych wytwarzanych techniką SLM.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • maszyna do laserowego stapiania proszków metali SLM 125HL firmy SLM Solutions, posiadająca komorę drukującą umożliwiającą uzyskanie detali o wym. 125x125x135mm,dokładność wymiarowa druku w zakresie 0,02¸0,08mm,min. grubość ścianki elementu drukowanego 0,15mm
 • maszyna do laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych Formiga 100P firmy EOS umożliwiającą uzyskanie detali o wym. 220x250x330mm, dokładność wymiarowa druku w zakresie 0,1mm.
 • urządzenie do skanowania obiektów przestrzennych Atos Core300 umożliwiające digitalizację i pomiary geometryczne rzeczywistych produktów. Korelacja skanera i maszyn SLM lub SLS pozwala na realizację zagadnień z zakresu Inżynierii Odwrotnej.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium utworzone w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysztof Grzelak
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium wysokoenergetycznych technik łączenia materiałów konstrukcyjnych przeznaczone jest do szerokiego aspektu działalności naukowo badawczej i usługowej w zakresie spawalniczych technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł ciepła w postaci wiązki laser i łuku plazmy oraz tradycyjnych metod spawalniczych MMA, MIG i TIG.

Dodatkowe wyposażenie laboratorium stanowi robot przemysłowy, co umożliwia rozszerzenie oferty o zakres opracowywania technologii zautomatyzowanych procesów spawalniczych.

Zestawienie urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium pozwala na realizację następujących technologii spawalniczych:

 • zrobotyzowanego spawania laserowego
 • zrobotyzowanego lub ręcznego spawania łukiem plazmowym
 • spawania hybrydowego stanowiącego połączenie techniki spawania laserowego i MIG lub łukiem plazmowym i MIG
 • spawania klasycznego techniką MMA, MIG, TIG
 • zrobotyzowanego napawania laserowego
 • zrobotyzowanego lub ręcznego napawania łukiem plazmowym
 • cieplnej obróbki powierzchniowej (hartowanie, szkliwienie, stopowanie, itp.) przy użyciu lasera lub łuku plazmowego

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • źródło elektryczne łuku plazmowego i elektrycznego Eutronic GAP 2501 umożliwiające uzyskanie max. prądu spawania 250A z interfejsem komunikacyjnym pozwalającym na pełną automatyzację procesów spawalniczych.
 • technologiczny laser przemysłowy PAG o mocy 5,5kW z możliwością sterowania wielkością plamki w ognisku wiązki
 • robot przemysłowy Fanuc M710iC wraz z pozycjonerem 2 osiowym zwiększającym możliwości realizacji procesu
 • dedykowane głowice procesowe do różnych procesów spawalniczych z wykorzystaniem wiązki lasera,
 • dwu komorowy podajnik proszku spawalniczego umożliwiający precyzyjne odmierzanie ilości podawanego materiału oraz mieszanie różnorodnych materiałów w procesach modyfikacji warstwy powierzchniowej.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium w trakcie tworzenia (uruchomienia 04.2016)

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysztof Grzelak
Zakres badań/obszary badawcze

Możliwości techniczne laboratorium: obróbki ubytkowej i obróbki elektroerozyjnej stanowią rozszerzenie i tworzą kompleksową ofertę w zakresie usługowym i badawczym laboratoriów m.in: Technik wytwarzania przyrostowego, Wysokoenergetycznych technik łączenia materiałów konstrukcyjnych, Badań zmęczeniowych materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz innych laboratoriów Instytutu Budowy Maszyn WAT.

Wyposażenie laboratoriów stanowią maszyny i urządzenia umożliwiające obróbkę szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych w tym tzw. materiałów trudnoobrabialnych na potrzeby realizowanych prac badawczych lub usługowych.

Zaplecze techniczne laboratoriów umożliwia m.in. przygotowanie próbek zgodnych z normatywami i wymogami technicznymi dla określonych rodzajów badań, testów i eksperymentów, co gwarantuje zapewnienie wymaganej powtarzalności i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Oferta usługowa laboratoriów: obróbki ubytkowej i elektroerozyjnej może stanowić rynkową alternatywę dla klientów potrzebujących usług prototypowych, jednostkowych lub mało seryjnych.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • obrabiarka CNC do 5-cio osiowej obróbki ubytkowej w postaci pionowego centrum frezerskiego VF-4 firmy HAAS o wielkości strefy obróbki 1270x550x635mm (x,y,z) oraz max. prędkości obrotowej wrzeciona do 15000obr/min umożliwiającej szybkościową obróbkę powierzchni HSM (High Speed Machining). Obróbka HSM zapewnia wysoką wydajność procesu oraz dużą dokładność i małą chropowatość powierzchni dając możliwość eliminacji dodatkowych etapów obróbki wykańczającej w procesie wytwarzania produktu.
 • elektrodrążarka drutowa AL-400SA firmy Accutex posiada przestrzeń obróbki o wym. 400x300x220 (x,y,z) oraz w kierunku osi u i v 100mm. Możliwość 4-ro osiowej obróbki kształtowej pozwala na wykonywanie detali o bardzo złożonej geometrii, a zastosowane sterowanie CNC znacząco upraszcza i przyspiesza przygotowanie procesu wytwarzania. Napędy główne maszyny posiadają silniki tubowe, które gwarantują uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności obróbki na poziomie 0,001mm. Możliwość ciecia drutem o średnicy od 0,1 do 0,3mm zapewnia obrabialność szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych w tym również materiałów trudnoobrabialnych i nieobrabialnych z zastosowaniem obróbki skrawaniem.
 • elektrodrążarka wgłębna umożliwiająca drążenie materiału odtwarzając kształt zastosowanej elektrody pozwalająca na uzyskanie złożonych powierzchni geometrycznych obrabianego detalu.
 • elektrodrążarka wgłębna do wiercenia otworów o średnicach od 0,2 do 6,3 mm w materiałach o dużych twardościach (powyżej 80HRC) zapewniająca uzyskanie otworów walcowych o niewielkich średnicach z zapewnieniem wysokiej jakości powierzchni nie możliwej do uzyskania tradycyjnymi technikami wiercenia poprzez skrawania.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium utworzone w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysztof Grzelak
Zakres badań/obszary badawcze

Możliwości techniczne laboratorium: obróbki ubytkowej i obróbki elektroerozyjnej stanowią rozszerzenie i tworzą kompleksową ofertę w zakresie usługowym i badawczym laboratoriów m.in: Technik wytwarzania przyrostowego, Wysokoenergetycznych technik łączenia materiałów konstrukcyjnych, Badań zmęczeniowych materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz innych laboratoriów Instytutu Budowy Maszyn WAT.

Wyposażenie laboratoriów stanowią maszyny i urządzenia umożliwiające obróbkę szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych w tym tzw. materiałów trudnoobrabialnych na potrzeby realizowanych prac badawczych lub usługowych.

Zaplecze techniczne laboratoriów umożliwia m.in. przygotowanie próbek zgodnych z normatywami i wymogami technicznymi dla określonych rodzajów badań, testów i eksperymentów, co gwarantuje zapewnienie wymaganej powtarzalności i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Oferta usługowa laboratoriów: obróbki ubytkowej i elektroerozyjnej może stanowić rynkową alternatywę dla klientów potrzebujących usług prototypowych, jednostkowych lub mało seryjnych.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • obrabiarka CNC do 5-cio osiowej obróbki ubytkowej w postaci pionowego centrum frezerskiego VF-4 firmy HAAS o wielkości strefy obróbki 1270x550x635mm (x,y,z) oraz max. prędkości obrotowej wrzeciona do 15000obr/min umożliwiającej szybkościową obróbkę powierzchni HSM (High Speed Machining). Obróbka HSM zapewnia wysoką wydajność procesu oraz dużą dokładność i małą chropowatość powierzchni dając możliwość eliminacji dodatkowych etapów obróbki wykańczającej w procesie wytwarzania produktu.
 • elektrodrążarka drutowa AL-400SA firmy Accutex posiada przestrzeń obróbki o wym. 400x300x220 (x,y,z) oraz w kierunku osi u i v 100mm. Możliwość 4-ro osiowej obróbki kształtowej pozwala na wykonywanie detali o bardzo złożonej geometrii, a zastosowane sterowanie CNC znacząco upraszcza i przyspiesza przygotowanie procesu wytwarzania. Napędy główne maszyny posiadają silniki tubowe, które gwarantują uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności obróbki na poziomie 0,001mm. Możliwość ciecia drutem o średnicy od 0,1 do 0,3mm zapewnia obrabialność szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych w tym również materiałów trudnoobrabialnych i nieobrabialnych z zastosowaniem obróbki skrawaniem.
 • elektrodrążarka wgłębna umożliwiająca drążenie materiału odtwarzając kształt zastosowanej elektrody pozwalająca na uzyskanie złożonych powierzchni geometrycznych obrabianego detalu.
 • elektrodrążarka wgłębna do wiercenia otworów o średnicach od 0,2 do 6,3 mm w materiałach o dużych twardościach (powyżej 80HRC) zapewniająca uzyskanie otworów walcowych o niewielkich średnicach z zapewnieniem wysokiej jakości powierzchni nie możliwej do uzyskania tradycyjnymi technikami wiercenia poprzez skrawania.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium utworzone w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Krzysztof Grzelak
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium zgrzewania tarciowego techniką Friction Stir Welding (FSW) oferuje współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania technologii łączenia blach ze stopów aluminium i innych metali lekkich, w tym stopów należących do grupy trudnospajalnych metodami tradycyjnymi. Wyposażenie Laboratorium umożliwia ponadto opracowanie nowych technologii w zakresie modyfikacji warstwy wierzchniej elementów konstrukcyjnych nazywanej popularnie Friction Stir Processing (FSP). Poprzez umiejętną modyfikację warstw wierzchnich materiałów metalicznych, można uzyskać większą odporność na ścieranie, na pękanie zmęczeniowe, korozyjne i kawitacyjne.

Technologie FSW i FSP należą do grupy najnowocześniejszych i najbardziej perspektywicznych metod łączenia metali i podwyższania właściwości eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych w szczególności w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

Urządzenie do tarciowego łączenia metali Legio 4UT firmy ESAB. Urządzenie umożliwia łączenie blach ze stopu aluminium o grubości do 18 mm. Możliwe jest wykonanie połączeń o długości do 1m w tym połączeń krzywoliniowych. Układ hydrauliczny zapewnia siłę docisku do 60 kN przy posuwie 2000 mm/min i obrotach w zakresie 100-3000 obr/min. Dokładność pozycji narzędzia roboczego wynosi ±0,05 mm.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Laboratorium utworzone w 2015

 

Osoba kontaktowa
 • dr inż. Janusz Mierzyński

 

Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu

 

Zakres badań/obszary badawcze

Identyfikacja struktury pojazdu z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej – skanowanie 3D, fotogrametria,

Badania odkształceń elementów mechanicznych z wykorzystaniem metod skanowania 3D,

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBR 15 222/ WAT/2009, MNiSW, O R00 0050 08 „Opracowanie metod weryfikacji uszkodzeń bojowych kołowego transportera opancerzonego Rosomak oraz propozycji zmian zwiększających jego odporność przeciwminową”, 30.09.2009 do 29.09.2013
 • PBG 12-120/WAT/2007.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Mechaniczne S.A. Siemianowice Śląskie – Obecnie ROSOMAK S.A.
 • Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. Inż. Jerzy Walentynowicz, tel. 261839546, jerzy.walentynowicz@wat.edu.pl
 • Dr inż. Mirosław Karczewski, tel. 261837754, miroslaw.karczewski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Badania hamowniane /stanowiskowe silników spalinowych małej mocy – do 100 kW w zakresie: moc użyteczna, moment obrotowy, skład i zadymienie spalin, zużycie paliwa,

Diagnostyka samochodów, pojazdów z wykorzystaniem diagnoskopów TEXA, KTS, Magneti Marelli.

Diagnostyka układów zasilania typu Common Rail z wykorzystaniem stołów probierczych

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Określenie wpływu jednolitego paliwa F34/35 z biokomponentami na pracę wysokociśnieniowego układu zasilania typu „Common Rail”, Okres realizacji 05.04.2007 do 05.04.2009,

Ekspertyzy uszkodzeń KTO Rosomak na zlecenie

 • Warsztaty Techniczne Rzeszów,
 • JW. Żurawica,
 • 52 BREM Czarne

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Mirosław Karczewski, tel. 261837754, miroslaw.karczewski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Badania i diagnostyka układów hybrydowych małej mocy –lekkie pojazdy bezzałogowe

Bilansowanie energii układów hybrydowych małej i średniej mocy – do 30 kW

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 12 220 WAT/2009, MNiSW, O N502 0859 37, Opracowanie hybrydowego zespołu napędowego małej platformy bezzałogowej, 25.09.2009-31.12.2012

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Leszek Szczech, tel. 261837754, leszek.szczech@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Opracowanie projektu i wykonanie nowego dwustopniowego filtru powietrza dla silnika UTD-20,

Weryfikacja zmiany dawki paliwa i zastosowania nowego filtru powietrza na parametry efektywne silnika UTD-20,

Przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania w technologii produkcji elementów modernizowanego silnika spalinowego nowoczesnych obróbek powierzchniowych. Na podstawie wykonanych w tym zakresie badań wykonano prototypy elementów silnika, których warstwy i powłoki wierzchnie wykonano z wykorzystaniem zaproponowanych technologii wytwarzania

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 100/WAT/2008 „Analiza możliwości poprawy parametrów efektywnych i trwałości zespołu napędowego bojowego wozu piechoty BWP-1 (projekt badawczy grant nr MNiSW N504 – O/0010/32), okres realizacji 13.04.2007-31.12.2009

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. WAT, tel. 261837121, tadeusz.dziubak@wat.edu.pl
 • Dr inż. Grzegorz Trawiński, tel. 261837046, grzegorz.trawinski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Opracowanie projektu i wykonanie nowego dwustopniowego filtru powietrza dla silnika UTD-20,

Weryfikacja zmiany dawki paliwa i zastosowania nowego filtru powietrza na parametry efektywne silnika UTD-20,

Przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania w technologii produkcji elementów modernizowanego silnika spalinowego nowoczesnych obróbek powierzchniowych. Na podstawie wykonanych w tym zakresie badań wykonano prototypy elementów silnika, których warstwy i powłoki wierzchnie wykonano z wykorzystaniem zaproponowanych technologii wytwarzania

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 100/WAT/2008 „Analiza możliwości poprawy parametrów efektywnych i trwałości zespołu napędowego bojowego wozu piechoty BWP-1 (projekt badawczy grant nr MNiSW N504 – O/0010/32), okres realizacji 13.04.2007-31.12.2009

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. WAT, tel. 261837121, tadeusz.dziubak@wat.edu.pl
 • Dr inż. Grzegorz Trawiński, tel. 261837046, grzegorz.trawinski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Badania przekładni głównych pod obciążeniem połączone z pomiarami sygnałów drganiowych rejestrowanych pod kątem możliwości wykorzystania ich do diagnostyki przekładni

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. Inż. Jerzy Walentynowicz, tel. 261839546, jerzy.walentynowicz@wat.edu.pl
 • Dr inż. Grzegorz Trawiński, tel. 261837046, grzegorz.trawinski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Badania podstawowe i kwalifikacyjne pojazdów i obiektów specjalnych w obniżonej temperaturze otoczenia w zakresie od 0 do -45 st. C

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

 • Opracowanie metod ograniczenia emisji toksycznych składników spalin podczas pracy silnika w niskiej temperaturze.
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) jednostek JBR-15 i RSW-15 urządzenia TRS-15.
 • Badania klimatyczne kontenera AKS.
 • Badania klimatyczne Stacji Zasilania SZ-20.
 • Badania odporności urządzenia NUR-22 3D na obniżoną temperaturę otoczenia
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) Polowej Stacji Zasilania PSZ 2x40
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) Polowej Stacji Zasilania PSZ 2x40
 • Badania środowiskowe pojazdu TIWD
 • Badania obiektów modułu operacyjnego KAKTUS w niskiej temperaturze otoczenia.
 • Opracowanie metod ograniczenia emisji toksycznych składników spalin podczas pracy silnika w niskiej temperaturze
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) urządzenia GUNICA
 • Badania okresowe odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) urządzenia RZRA LIWIEC
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę otoczenia i osady atmosferyczne nadwozia SDKR-10M
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i kondensacyjne osady atmosferyczne obiektu SCV/BCV
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i kondensacyjne osady atmosferyczne jednostek JBR-15 i RSW-15 urządzenia TRS-15
 • Badania odporności na obniżoną temperaturę i kondensacyjne osady atmosferyczne jednostek JBR-15 i RSW-15 urządzenia TRS-15
 • Badania klimatyczne na obniżoną temperaturę otoczenia –30 st. C kontenera WRUE.
 • Badania klimatyczne na obniżoną temperaturę otoczenia –30 st. C kontenera AWRU
 • Badania klimatyczne urządzenia LUZES V/N w komorze niskiej temperatury.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • MNiSW
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
 • Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. w Warszawa
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 • SILTEC Spółka z o.o. w Warszawie
 • Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A w Zegrzu Płd
 • MEiN
 • Przemysłowy Inststytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie
 • Agregaty PEX-POOL PLUS
 • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Kazimierz Koliński, tel. 261839765, kazimierz.kolinski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach. Analiza stereometrii warstwy wierzchniej.
 • Pomiary mikrotwardości i twardości materiałów.
 • Badania w obszarze właściwości łożysk tocznych i ślizgowych. Badania zmęczeniowe metali w ruchu obrotowym.
 • Realizacja procesów technologicznych (cięcie, spawanie, napawanie laserowe).
 • Technologie ablacynej mikroobróbki laserowej.
 • Techniki oczyszczania laserowego powierzchni.
 • Techniki spajania (klejenie, spawanie gazowe, łukowe, plazmowe i laserowe, napawanie plazmowe, mikrohartowanie mikrocięcie i mikrospawanie laserowe.
 • Realizacja symulacji komputerowych dla wybranych węzłów konstrukcyjnych maszyn.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B5/37/2015 Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych
 • 488/FNiTP/120/2010 Wielofunkcyjny, mobilny demonstrator technologii do ablacyjnej mikroobróbki laserowej oraz analizy topografii powierzchni i mikrostruktury elementów maszyn
 • N508 054 32/3758 Badania możliwości wykorzystania ablacyjnej mikroobróbki laserowej w procesach kształtowania właściwości użytkowych elementów silników spalinowych narażonych na szoki cieplne i zużycie tribologiczne
 • Projekt Celowy NCBR 04300/C.ZR6-6/2009 Wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych prototypu proekologicznego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200kW
 • Projekt Celowy 6 ZR8 2009 C/07194 Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego spawania plazmowego i laserowego kadłubów wylotu spalin silników lotniczych wykonanych ze stopów utwardzonych wydzieleniowo”
 • POIG.01.04.00-24-101/13 Innowacyjne laserowe metody diagnostyki oraz technologie naprawy łopatek turbin parowych
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Materiałowej PW.
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ.
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚl.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.
 • Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Fabryka Łożysk Tocznych S.A. Kraśnik.
 • ZRE Katowice S.A.
 • Metal Expert Sp.j.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oddział w Dęblinie
 • AMP Paradowscy
 • WSK PZl Kalisz S.A.
 • WSK PZL Rzeszów

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Wojciech Napadłek, tel. 261837357, wojciech.napadlek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Identyfikacja struktury obiektu z wykorzystaniem skanera 3D, np. deformacji pojazdu powypadkowego.
 • Badania obciążeń działających na kierowcę (pasażera) samochodu lub rowerzystę w czasie zderzenia: siła, przyspieszenie, przemieszczenie. Zakres prędkości do 20 km/h (stanowisko saniowe). Zderzenia przednie, tylne, boczne i skośne. Obiektem badań może być manekin lub człowiek.
 • Pomiary nieniszczące i niszczące warstw lakieru.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBR/15-187/2007/WAT „System betonowych barier ochronnych i rozpraszających energię zderzenia samochodu do dróg dużym natężeniu ruchu i wysokim zagrożeniu wypadkowym”
 • PBG/12-547/2010/WAT „Badania obciążeń dynamicznych kołowego transportera opancerzonego w aspekcie poprawy bezpieczeństwa załogi w warunkach realizacji misji stabilizacyjnych i pokojowych”
 • PBG/12-603/2011/WAT „Badania eksperymentalne i modelowe wpływu czynników zależnych od osób jadących (dorośli i dzieci), na skuteczność działania urządzeń ochrony na tylnych fotelach samochodów osobowych, podczas wypadku drogowego"
 • PBR/15-568/ 2011/ WAT "Badania zachowania się transportera wojskowego po eksplozyjnym uszkodzeniu ogumienia, w celu oceny jego możliwości ruchowych oraz w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa załogi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

W ramach Studiów Podyplomowych BRDiRS

 • Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Projekty badawcze

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska
 • CYBID

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jackowski, tel. 261839276, jerzy.jackowski@wat.edu.pl
 • Dr inż. Andrzej Żuchowski, tel. 261837454, andrzej.zuchowski@wat.edu.pl
 • mgr inż. Mariusz Radzimierski, tel. 261837222, mariusz.radzimierski@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

W pracowni badań ogumienia znajduje się m.in. stanowisko do badań ogumienia samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych. Zastosowany autorski układ pomiarowy oraz metodyka pomiaru umożliwią wyznaczenie nw. właściwości ogumienia:

 • charakterystyka sprężystości kierunkowej (promieniowa, boczna i obwodowa),
 • charakterystyka odporności na znoszenie boczne w warunkach „czystego znoszenia bocznego”,
 • odporność na znoszenie boczne koła toczonego, z uwzględnieniem momentu hamującego i pochylenia koła,
 • rozkład sił obciążających występy bieżnika opony.

Wyniki badań mogą stanowić podstawę do opracowania parametrów modelu współpracy koła z podłożem oraz do oszacowania przyczepności ogumienia do podłoża.

W badaniach wykorzystywana jest wieloczujnikowa głowica do pomiaru sił obciążających występy bieżnika, nagrodzona srebrnym medalem „Brussels Innova 2009” (dla zespołu autorów: L.Prochowski, J.Jackowski, M.Wieczorek)

W pracowni badań układów jezdnych znajdują się: Stanowisko dwubębnowe i przyczepa dynamometryczna

 • Stanowisko dwubębnowe wyposażone jest w stalowe bębny bieżne o średnicy 2 m. Rozstaw bębnów umożliwia badania samochodów osobowych i ciężarowych. Stanowisko jest wyposażone w układ nawiewu powietrza na koła, z intensywnością odpowiadającą prędkości jazdy do 160 km/h. Badaniom i analizie może podlegać stan obciążenia elementów układu kierowniczego, hamulcowego i jezdnego.
 • Przyczepa dynamometryczna umożliwia prowadzenie badań obciążeń dynamicznych opon w szerokim zakresie zmian ich rozmiarów i zróżnicowanych warunkach eksploatacji, w tym: przy różnej wartości kąta znoszenia koła, momentu hamowania koła – do pełnego jego zablokowania, prędkości toczenia koła do 200 km/h. Badania mogą być realizowane w laboratorium na stanowisku dwubębnowym lub na drodze.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG/12-197/2007/WAT „Analiza i kształtowanie obciążeń dynamicznych wieloosiowego kołowego transportera opancerzonego w aspekcie dostosowania wersji bazowej do zabudowy wersji specjalnych i modernizacji”
 • PBG/12-071/2007/WAT „Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym”
 • PBN/03-133/2007/WAT „Pomiar drgań koła wymuszonych przejazdem przez pojedyncze nierówności na stanowisku dwubębnowym”
 • PBN/03-321/2008/WAT „Badanie elementów układu napędowego skutera”
 • PBN/03-125/2009/WAT „Badania eksperymentalne ogumienia dużego rozmiaru”
 • PBN/03-110/2009/WAT „Badania eksperymentalne wybranych parametrów samochodu Star 1142”
 • PBN/03-320/2012/WAT „Badania charakterystyk dynamicznych kół dużego rozmiaru”
 • PBN/03-052/2012/WAT „Badania kół ogumionych stosowanych w modelowanych pojazdach”
 • PBR/15-568/ 2011/ WAT " Badania zachowania się transportera wojskowego po eksplozyjnym uszkodzeniu ogumienia, w celu oceny jego możliwości ruchowych oraz w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa załogi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Projekty badawcze

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska
 • PIMot
 • WITPiS
 • Rosomak S.A.
 • ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o. o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jackowski, tel. 261839276, jerzy.jackowski@wat.edu.pl
 • dr inż. Marcin Wieczorek, tel. 261839877, marcin.wieczorek@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

W pracowni badań ogumienia znajduje się m.in. stanowisko do badań ogumienia samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych. Zastosowany autorski układ pomiarowy oraz metodyka pomiaru umożliwią wyznaczenie nw. właściwości ogumienia:

 • charakterystyka sprężystości kierunkowej (promieniowa, boczna i obwodowa),
 • charakterystyka odporności na znoszenie boczne w warunkach „czystego znoszenia bocznego”,
 • odporność na znoszenie boczne koła toczonego, z uwzględnieniem momentu hamującego i pochylenia koła,
 • rozkład sił obciążających występy bieżnika opony.

Wyniki badań mogą stanowić podstawę do opracowania parametrów modelu współpracy koła z podłożem oraz do oszacowania przyczepności ogumienia do podłoża.

W badaniach wykorzystywana jest wieloczujnikowa głowica do pomiaru sił obciążających występy bieżnika, nagrodzona srebrnym medalem „Brussels Innova 2009” (dla zespołu autorów: L.Prochowski, J.Jackowski, M.Wieczorek)

W pracowni badań układów jezdnych znajdują się: Stanowisko dwubębnowe i przyczepa dynamometryczna

 • Stanowisko dwubębnowe wyposażone jest w stalowe bębny bieżne o średnicy 2 m. Rozstaw bębnów umożliwia badania samochodów osobowych i ciężarowych. Stanowisko jest wyposażone w układ nawiewu powietrza na koła, z intensywnością odpowiadającą prędkości jazdy do 160 km/h. Badaniom i analizie może podlegać stan obciążenia elementów układu kierowniczego, hamulcowego i jezdnego.
 • Przyczepa dynamometryczna umożliwia prowadzenie badań obciążeń dynamicznych opon w szerokim zakresie zmian ich rozmiarów i zróżnicowanych warunkach eksploatacji, w tym: przy różnej wartości kąta znoszenia koła, momentu hamowania koła – do pełnego jego zablokowania, prędkości toczenia koła do 200 km/h. Badania mogą być realizowane w laboratorium na stanowisku dwubębnowym lub na drodze.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG/12-197/2007/WAT „Analiza i kształtowanie obciążeń dynamicznych wieloosiowego kołowego transportera opancerzonego w aspekcie dostosowania wersji bazowej do zabudowy wersji specjalnych i modernizacji”
 • PBG/12-071/2007/WAT „Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w ruchu krzywoliniowym”
 • PBN/03-133/2007/WAT „Pomiar drgań koła wymuszonych przejazdem przez pojedyncze nierówności na stanowisku dwubębnowym”
 • PBN/03-321/2008/WAT „Badanie elementów układu napędowego skutera”
 • PBN/03-125/2009/WAT „Badania eksperymentalne ogumienia dużego rozmiaru”
 • PBN/03-110/2009/WAT „Badania eksperymentalne wybranych parametrów samochodu Star 1142”
 • PBN/03-320/2012/WAT „Badania charakterystyk dynamicznych kół dużego rozmiaru”
 • PBN/03-052/2012/WAT „Badania kół ogumionych stosowanych w modelowanych pojazdach”
 • PBR/15-568/ 2011/ WAT " Badania zachowania się transportera wojskowego po eksplozyjnym uszkodzeniu ogumienia, w celu oceny jego możliwości ruchowych oraz w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa załogi.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące

Projekty badawcze

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska
 • PIMot
 • WITPiS
 • Rosomak S.A.
 • ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o. o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Jerzy Jackowski, tel. 261839276, jerzy.jackowski@wat.edu.pl
 • dr inż. Marcin Wieczorek, tel. 261839877, marcin.wieczorek@wat.edu.pl

 

Zakres badań/obszary badawcze

Badania drogowe i modelowe oddziaływania obciążeń dynamicznych (w tym udarowych) na pojazdy wojskowe i ich załogę. Badania eksperymentalne i modelowe właściwości trakcyjnych wozów bojowych.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBZ /28-201/WAT /2007 „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”
 • PBG/12-197/WAT/07 – MNiSW – „Analiza i kształtowanie obciążeń dynamicznych wieloosiowego kołowego transportera opancerzonego w aspekcie dostosowania wersji bazowej do zabudowy wersji specjalnych”,
 • PBR/15-455/2008/WAT – MNiSW – „Czołg lekki na bazie wielozadaniowej platformy bojowej”,
 • PBR/15-222/2009/WAT, MNiSW, „Opracowanie metod weryfikacji uszkodzeń bojowych kołowego transportera opancerzonego Rosomak oraz propozycji zmian zwiększających jego odporność przeciwminową,
 • PBG/12-547/2010/WAT, MNiSW, „Badania obciążeń dynamicznych kołowego transportera opancerzonego w aspekcie poprawy bezpieczeństwa załogi w warunkach realizacji misji stabilizacyjnych i pokojowych”,
 • PBR /15-107/2013/WAT „Wóz wsparcia bezpośredniego”
 • PBR /15-018/2014/WAT „Nowy bojowy pływający wóz piechoty”

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Rosomak Siemianowice Śl., OBRUM Gliwice, HSW Stalowa Wola,
 • BUMAR Łabędy,

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Piotr Rybak, tel. 261 839048, piotr.rybak@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Badania ciekłych produktów naftowych i innych płynów eksploatacyjnych: Badania temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBU nr 00-174/2007/WAT Badania klimatyczne kontenera AKS,
 • 408-10/WAT/08 Badania odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) Polowej Stacji Zasilania PSZ 2x40,
 • 408-14/WAT/10 Badania okresowe odporności na obniżoną temperaturę i osady atmosferyczne (szron i rosę) urządzenia RZRA LIWIEC,
 • 408-15/WAT/10 Badania odporności na obniżoną temperaturę otoczenia i osady atmosferyczne nadwozia SDKR-10M,
 • 408-16/WAT/11 Badania odporności na obniżoną temperaturę i kondensacyjne osady atmosferyczne obiektu SCV/BCV,
 • 408-21/WAT/12 Badania obiektów modułu operacyjnego KAKTUS w niskiej temperaturze otoczenia.
 • PBR/15-037/WAT/2012 Mobilne laboratorium do poboru próbek i identyfikacji zagrożeń biologicznych. Badania funkcjonowania w niskiej temperaturze.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Polskie Centrum Akredytacji,
 • Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. w Warszawie,
 • SILTEC Spółka z o.o. w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie,
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie,
 • Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu,

 

Osoba kontaktowa
 • Dr hab. inż. Piotr Rybak, tel. 261 839048, piotr.rybak@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych (p.n.).
 • Kompleksowe badania właściwości paliw, olejów, smarów, cieczy chłodzących, płynów hamulcowych: właściwości niskotemperaturowe p.n.; skład chemiczny, fazowy i frakcyjny; procesy starzenia p.n.; właściwości reologiczne p.n.
 • Badania nowoczesnych i ekologicznych środków smarujących, w tym cieczy jonowych i elektroreologicznych.
 • Badania z zakresu tribologii i tribotechniki: właściwości materiałów i zjawisk na granicy gaz-ciecz-ciało stałe, w tym ciepło sorpcji, napięcia powierzchniowe, kąt zwilżania; właściwości smarnościowe olejów i smarów; badania współczynnika tarcia oraz odporności na zużycie materiałów; procesy korozyjne materiałów łożyskowych; właściwości tribologiczne łożyskowych materiałów polimerowych.
 • Badania w obszarze właściwości porowatych łożysk ślizgowych (PŁS): porowatość, przewiewność, przepuszczalność, nośność i trwałość PŁS.
 • Badania właściwości nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych materiałów, w tym cienkich powłok smarujących i przeciwzużyciowych: mikro i nanotwardość materiałów, w tym cienkich powłok, przyczepności cienkich powłok, badania tarcia i zużycia w skali mikro i nano.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych.
 • PBG 234/WAT/2007 Ocena przebiegu współpracy elementów tworzących skojarzenie cierne z wykorzystaniem zjawisk triboelektrycznych.
 • PBR/15-249/2007/WAT-OR 00002904 Opracowanie, badania i przygotowanie do wdrożenia w technice wojskowej porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji o zwiększonej nośności i trwałości, impregnowanych ekologicznymi smarami zawierającymi dobrane surfaktanty, w tym ciecze jonowe.
 • PBG 441/WAT/2008 Badanie procesów starzenia i określenie granicznych wartości parametrów olejów smarnych w procesie doboru do porowatych łożysk ślizgowych.
 • PBG 12/109/2009/WAT - Kompleksowa ocena przydatności cieczy jonowych w technice smarowniczej.
 • PBS 819/WAT/2010 Rozwój konstrukcji oraz doskonalenie metod eksploatacji perspektywicznych pojazdów mechanicznych, podtemat 3:Doskonalenie metod doboru środków smarowych do łożysk ślizgowych oraz technologii konstytuowania smarowanych powierzchni.
 • GD 658/2011 Badanie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich powłok z azotku boru.
 • RMN 722/2012 Badania i analiza wpływu parametrów i warunków wytwarzania cienkich powłok z azotku boru na ich właściwości mechaniczne i tribologiczne w aspekcie zastosowania do pokrywania elementów węzłów ciernych maszyn i urządzeń.
 • RMN 721/2012 Badanie i ocena właściwości elektroreologicznych olejów smarowych.
 • PBN/03-206WAT/2012: Badania charakterystyk tribologicznych łożysk polimerowych
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2012r.)
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2013r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Produkcji PW
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT
 • Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach
 • Utah State Department of Health
 • ABB Sp. z.o.o Korporacyjne Centrum Badawcze

 

Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysztof Gocman, tel. 261839693, krzysztof.gocman@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych (p.n.).
 • Kompleksowe badania właściwości paliw, olejów, smarów, cieczy chłodzących, płynów hamulcowych: właściwości niskotemperaturowe p.n.; skład chemiczny, fazowy i frakcyjny; procesy starzenia p.n.; właściwości reologiczne p.n.
 • Badania nowoczesnych i ekologicznych środków smarujących, w tym cieczy jonowych i elektroreologicznych.
 • Badania z zakresu tribologii i tribotechniki: właściwości materiałów i zjawisk na granicy gaz-ciecz-ciało stałe, w tym ciepło sorpcji, napięcia powierzchniowe, kąt zwilżania; właściwości smarnościowe olejów i smarów; badania współczynnika tarcia oraz odporności na zużycie materiałów; procesy korozyjne materiałów łożyskowych; właściwości tribologiczne łożyskowych materiałów polimerowych.
 • Badania w obszarze właściwości porowatych łożysk ślizgowych (PŁS): porowatość, przewiewność, przepuszczalność, nośność i trwałość PŁS.
 • Badania właściwości nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych materiałów, w tym cienkich powłok smarujących i przeciwzużyciowych: mikro i nanotwardość materiałów, w tym cienkich powłok, przyczepności cienkich powłok, badania tarcia i zużycia w skali mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych.
 • PBG 234/WAT/2007 Ocena przebiegu współpracy elementów tworzących skojarzenie cierne z wykorzystaniem zjawisk triboelektrycznych.
 • PBR/15-249/2007/WAT-OR 00002904 Opracowanie, badania i przygotowanie do wdrożenia w technice wojskowej porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji o zwiększonej nośności i trwałości, impregnowanych ekologicznymi smarami zawierającymi dobrane surfaktanty, w tym ciecze jonowe.
 • PBG 441/WAT/2008 Badanie procesów starzenia i określenie granicznych wartości parametrów olejów smarnych w procesie doboru do porowatych łożysk ślizgowych.
 • PBG 12/109/2009/WAT - Kompleksowa ocena przydatności cieczy jonowych w technice smarowniczej.
 • PBS 819/WAT/2010 Rozwój konstrukcji oraz doskonalenie metod eksploatacji perspektywicznych pojazdów mechanicznych, podtemat 3:Doskonalenie metod doboru środków smarowych do łożysk ślizgowych oraz technologii konstytuowania smarowanych powierzchni.
 • GD 658/2011 Badanie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich powłok z azotku boru.
 • RMN 722/2012 Badania i analiza wpływu parametrów i warunków wytwarzania cienkich powłok z azotku boru na ich właściwości mechaniczne i tribologiczne w aspekcie zastosowania do pokrywania elementów węzłów ciernych maszyn i urządzeń.
 • RMN 721/2012 Badanie i ocena właściwości elektroreologicznych olejów smarowych.
 • PBN/03-206WAT/2012: Badania charakterystyk tribologicznych łożysk polimerowych
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2012r.)
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2013r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Produkcji PW
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT
 • Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach
 • Utah State Department of Health
 • ABB Sp. z.o.o Korporacyjne Centrum Badawcze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysztof Gocman, tel. 261839693, krzysztof.gocman@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych (p.n.).
 • Kompleksowe badania właściwości paliw, olejów, smarów, cieczy chłodzących, płynów hamulcowych: właściwości niskotemperaturowe p.n.; skład chemiczny, fazowy i frakcyjny; procesy starzenia p.n.; właściwości reologiczne p.n.
 • Badania nowoczesnych i ekologicznych środków smarujących, w tym cieczy jonowych i elektroreologicznych.
 • Badania z zakresu tribologii i tribotechniki: właściwości materiałów i zjawisk na granicy gaz-ciecz-ciało stałe, w tym ciepło sorpcji, napięcia powierzchniowe, kąt zwilżania; właściwości smarnościowe olejów i smarów; badania współczynnika tarcia oraz odporności na zużycie materiałów; procesy korozyjne materiałów łożyskowych; właściwości tribologiczne łożyskowych materiałów polimerowych.
 • Badania w obszarze właściwości porowatych łożysk ślizgowych (PŁS): porowatość, przewiewność, przepuszczalność, nośność i trwałość PŁS.
 • Badania właściwości nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych materiałów, w tym cienkich powłok smarujących i przeciwzużyciowych: mikro i nanotwardość materiałów, w tym cienkich powłok, przyczepności cienkich powłok, badania tarcia i zużycia w skali mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych.
 • PBG 234/WAT/2007 Ocena przebiegu współpracy elementów tworzących skojarzenie cierne z wykorzystaniem zjawisk triboelektrycznych.
 • PBR/15-249/2007/WAT-OR 00002904 Opracowanie, badania i przygotowanie do wdrożenia w technice wojskowej porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji o zwiększonej nośności i trwałości, impregnowanych ekologicznymi smarami zawierającymi dobrane surfaktanty, w tym ciecze jonowe.
 • PBG 441/WAT/2008 Badanie procesów starzenia i określenie granicznych wartości parametrów olejów smarnych w procesie doboru do porowatych łożysk ślizgowych.
 • PBG 12/109/2009/WAT - Kompleksowa ocena przydatności cieczy jonowych w technice smarowniczej.
 • PBS 819/WAT/2010 Rozwój konstrukcji oraz doskonalenie metod eksploatacji perspektywicznych pojazdów mechanicznych, podtemat 3:Doskonalenie metod doboru środków smarowych do łożysk ślizgowych oraz technologii konstytuowania smarowanych powierzchni.
 • GD 658/2011 Badanie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich powłok z azotku boru.
 • RMN 722/2012 Badania i analiza wpływu parametrów i warunków wytwarzania cienkich powłok z azotku boru na ich właściwości mechaniczne i tribologiczne w aspekcie zastosowania do pokrywania elementów węzłów ciernych maszyn i urządzeń.
 • RMN 721/2012 Badanie i ocena właściwości elektroreologicznych olejów smarowych.
 • PBN/03-206WAT/2012: Badania charakterystyk tribologicznych łożysk polimerowych
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2012r.)
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2013r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Produkcji PW
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT
 • Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach
 • Utah State Department of Health
 • ABB Sp. z.o.o Korporacyjne Centrum Badawcze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysztof Gocman, tel. 261839693, krzysztof.gocman@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze
 • Badania urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych (p.n.).
 • Kompleksowe badania właściwości paliw, olejów, smarów, cieczy chłodzących, płynów hamulcowych: właściwości niskotemperaturowe p.n.; skład chemiczny, fazowy i frakcyjny; procesy starzenia p.n.; właściwości reologiczne p.n.
 • Badania nowoczesnych i ekologicznych środków smarujących, w tym cieczy jonowych i elektroreologicznych.
 • Badania z zakresu tribologii i tribotechniki: właściwości materiałów i zjawisk na granicy gaz-ciecz-ciało stałe, w tym ciepło sorpcji, napięcia powierzchniowe, kąt zwilżania; właściwości smarnościowe olejów i smarów; badania współczynnika tarcia oraz odporności na zużycie materiałów; procesy korozyjne materiałów łożyskowych; właściwości tribologiczne łożyskowych materiałów polimerowych.
 • Badania w obszarze właściwości porowatych łożysk ślizgowych (PŁS): porowatość, przewiewność, przepuszczalność, nośność i trwałość PŁS.
 • Badania właściwości nano/mikromechanicznych oraz nano/mikrotribologicznych materiałów, w tym cienkich powłok smarujących i przeciwzużyciowych: mikro i nanotwardość materiałów, w tym cienkich powłok, przyczepności cienkich powłok, badania tarcia i zużycia w skali mikro i nano.
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBG 245/WAT/2007 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych.
 • PBG 234/WAT/2007 Ocena przebiegu współpracy elementów tworzących skojarzenie cierne z wykorzystaniem zjawisk triboelektrycznych.
 • PBR/15-249/2007/WAT-OR 00002904 Opracowanie, badania i przygotowanie do wdrożenia w technice wojskowej porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji o zwiększonej nośności i trwałości, impregnowanych ekologicznymi smarami zawierającymi dobrane surfaktanty, w tym ciecze jonowe.
 • PBG 441/WAT/2008 Badanie procesów starzenia i określenie granicznych wartości parametrów olejów smarnych w procesie doboru do porowatych łożysk ślizgowych.
 • PBG 12/109/2009/WAT - Kompleksowa ocena przydatności cieczy jonowych w technice smarowniczej.
 • PBS 819/WAT/2010 Rozwój konstrukcji oraz doskonalenie metod eksploatacji perspektywicznych pojazdów mechanicznych, podtemat 3:Doskonalenie metod doboru środków smarowych do łożysk ślizgowych oraz technologii konstytuowania smarowanych powierzchni.
 • GD 658/2011 Badanie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich powłok z azotku boru.
 • RMN 722/2012 Badania i analiza wpływu parametrów i warunków wytwarzania cienkich powłok z azotku boru na ich właściwości mechaniczne i tribologiczne w aspekcie zastosowania do pokrywania elementów węzłów ciernych maszyn i urządzeń.
 • RMN 721/2012 Badanie i ocena właściwości elektroreologicznych olejów smarowych.
 • PBN/03-206WAT/2012: Badania charakterystyk tribologicznych łożysk polimerowych
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2012r.)
 • PBU Badania charakterystyk trybologicznych tulejek łożyskowych materiałów polimerowych (2013r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
 • PBU Wykonanie pomiarów charakterystyki cieplnej łożyska ślizgowego (2014r.)
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Wydział Inżynierii Produkcji PW
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk.
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych IOE WAT
 • Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach
 • Utah State Department of Health
 • ABB Sp. z.o.o Korporacyjne Centrum Badawcze
Osoba kontaktowa
 • Kpt gr.inz Krzysztof Gocman, tel. 261839693, krzysztof.gocman@wat.edu.pl

 

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

 

Zakres badań/obszary badawcze

Obszary badawcze: opracowanie technologii wydobycia gazu z łupków, opracowanie technologii wydobycia ciepła z głębokich pokładów gorących suchych skał (HDR – hot dry rocks), opracowanie technologii odmetanowania węgla. Zakres prowadzonych badań: badania termodynamiczne dwutlenku węgla i jego wpływu na struktury skał, badania szczelinowania różnymi płynami szczelinującymi, badania właściwości cieplnych materiałów, badania struktur materiałów (tomografia komputerowa, mikroskopia).

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Projekt realizowany w ramach konkursu NCBR „Development of guidelines for design of innovative technology of shale gas recovery with the use of liquid CO2 on the base of numerical and experimental research –DIOX4SHELL”.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • PGNiG,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Śląska

 

Osoba kontaktowa

dr inż. Danuta Miedzińska

Zakres badań/obszary badawcze

W ramach laboratoriów wchodzą  2 klastry obliczeniowe i dwa laboratoria numeryczno – dydaktyczne. W każdym laboratorium są 24 stanowiska, wyposażone w stacje robocze wysokiej klasy oraz sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.

Każda z jednostek wyposażona jest w następujący zestaw programów: grupa programów MSC (Patran, Nastran, Dytran, Marc, Adams), LS-DYNA, Ls-Opt, HyperMesh, MatLab, Femap, Solid Edge i inne.

W skład laboratorium wchodzą dwa klastry obliczeniowe o dużej mocy:

Klaster obliczeniowy „Dobrawa” zawierający (8 węzłów): zbudowanych na bazie procesorów Intel Xeon E5-2690v3, (łącznie 384 rdzenie obliczeniowe).

W ramach tego jest:

 • RAM: 1,4 TBytes,
 • HDD: 24 Tbytes.

Klaster obliczeniowy „Mieszko” zawierający 7 węzłów obliczeniowych zbudowanych na bazie procesorów AMD 64-bit (łącznie 136 rdzeni).

W ramach tego jest:

 • RAM: 768 GBytes,
 • HDD: 7 TBytes. 

Obszary badawcze:

 • mechanika komputerowa
 • mechanika płynów w aspekcie interakcji z konstrukcją
 • termomechanika
 • techniki symulacyjne
 • zaawansowane metody modelowania numerycznego
 • biomechanika
 • modelowanie konstytutywne
 • energetyka wiatrowa – optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych
 • analiza różnych scenariuszy (zderzenia, oddziaływanie falą ciśnienia na konstrukcje, skutki działań terrorystycznych, projektowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, itp.)
 • bezpieczeństwo ludzi i mienia (np. infrastruktury krytycznej, rurociągów do transportu mediów, terminali lotniczych i budynków w warunkach obciążeń krytycznych, itp.)

Ekspertyzy mogą dotyczyć np. :

 • analiz w zakresie liniowej lub nieliniowej numerycznej analizy naprężenia i odkształcenia dowolnych konstrukcji lub ich elementów poddanych statycznym lub dynamicznym obciążeniom mechanicznym, stacjonarnym lub niestacjonarnym obciążeniom cieplnym oraz zagadnień związanych z przewodnictwem ciepła,
 • zaawansowane analizy scenariuszy związanych z procesem niszczenia obiektów o konstrukcji poddanych oddziaływaniom o charakterze silnie niestacjonarnym,
 • projektowanie, badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne osłon energochłonnych obciążonych falą uderzeniową,
 • prace w zakresie modelowania numerycznego, symulacji zagadnień perforacji/penetracji osłon i innych elementów konstrukcyjnych,
 • projektowanie rozwiązań dla potrzeb biomechaniki i inżynierii biomedycznej (protezy, analiza połączeń stawów, modelowanie przepływów w naczyniach krwionośnych, stenty naczyniowe, ergonomia i bezpieczeństwo osób pojeździe, osoby niepełnosprawne – biomechanika i projektowanie rozwiązań konstrukcyjno materiałowych, itp.) .
 
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej (2010-2013)
 • Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe, w czasie zderzenia bocznego (2012-2015)
 • Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych w oparciu o Auto Mobility Centrum (AMC-2) (2013-2015)
 • Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości (2015-2018)
 • Small Wind Turbine Optimized for Low Speed Conditions (2013-2016)
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Politechnika Poznańska,
 • Roma Sp. z o.o.
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • IDAP Technology
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Odlewnictwa
 • AMZ BIS Sp. z.o.o
 • American Heart of Poland SA
 • Balton Sp. z o.o.
 • Politechnika Śląska
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.
 • Politechnika Łódzka
 • University of Agder (Norway)
Osoba kontaktowa
 • dr hab. inż., prof. WAT Jerzy Małachowski
Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji mieści się w budynku 34A. Tu znajduje się sala laboratoryjna, w której w ramach przedmiotu Wytrzymałość Materiałów przyszli inżynierowie zapoznają się z podstawowymi badaniami materiałów, m.in. z próbami ściskania i rozciągania metali, wyznaczaniem naprężeń metodą elektrorezystancyjną, czy podstawami elastooptyki.

Pracownia została wyposażone w sprzęt najwyższej klasy, służący do badań wytrzymałościowych.

Do najcenniejszych urządzeń w Laboratorium WMiK należą:

 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8802 300 kW
 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa SATEC 1200 kN
 • Frezarka CNC typ BFN 1050 - system sterowania z dynamiczną analizą wektorów (High Speed Machining)
 • Tokarka CNC z serwonapędem sterowanym cyfrowo
 • Kamera termowizyjna Sc6000 o parametrach:
 • Skaner mikrostruktury (mikrograf)o parametrach:
 • Mostek tensometryczny ESAM TRAVELLER PLUS:
 • Ultraszybkie Kamery V12 firmy Vision Research:
 • Naręczny laserowy skaner EXASCAN:
 • Młot udarowy własnej konstrukcji o energii uderzenia do 18 kNm.

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji  posiada niezbędny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia  następujących badań:

 • wyznaczanie właściwości  wytrzymałościowych materiałów i paneli z kompozytów elastomerowych,  paneli kompozytowych, osłon balistycznych, hamulców, elementów konstrukcyjnych wagonu, paneli energochłonnych,  materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości, infrastruktury krytycznej, ,
 • badania poligonowe paneli i osłon ochronnych, modułów mostów pontonowych,  pancerzy prętowych, systemu obrony aktywnej i ochrony pasywnej ,  armatohaubicy,  inteligentnego antypocisku
 • badania walidacyjne i weryfikacyjne modeli numerycznych, przekryć kompozytowych,  miękkich materiałów balistycznych i ceramiki
 • badania na nożo- i szpikulkcoodporność wkładów ochronnych,
 • badania balistyczne wkładów ochronnych,
 • wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych elastomerów magnetoreologicznych,
 • badania walidacyjne drgań głowicy wibracyjnej z poduszkami z elastomeru magnetoreologicznego
 • Badania wytrzymałościowe elementów sterowania hybrydowych lokomotyw manewrowych
 • badania wytrzymałościowe materiałów fotelika,
 • badania wytrzymałościowe konstrukcji fotelika
 • wyznaczanie właściwości  wytrzymałościowych miękkich i twardych materiałów balistycznych,
 • badania balistyczne wkładów ochronnych,
 • Badania wytrzymałościowe materiałów i elementów platformy pływającej
 • Badania wytrzymałościowe materiałów kompozytowych  przęseł mostów dla pieszych
 • badania na nożo- i szpikulkcoodporność wkładów ochronnych,
 • badania na igłoodporność wkładów ochronnych,
 • badania na udaroodporność wkładów ochronnych,
 • badania wytrzymałościowe elementów połączeń nitowych,
 • badania walidacyjne połączeń nitowych
 • Badania wytrzymałościowe tkanin auksetycznych,
 • badania deformacji naczyń krwionośnych obciążonych ciśnieniem,
 • badania wytrzymałościowe polimeru biodegradowalnego na stenty wewnątrznaczyniowe
 
Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Kompozyty elastomerowe do ochrony obiektów i elementów infrastruktury przed skutkami działania ataków terrorystycznych
 • Panele kompozytowe do ochrony pojazdów przed skutkami działania prowizorycznych ładunków wybuchowych
 • Intermetaliczne, heterogeniczne osłony balistyczne wozów bojowych, modelowane numerycznie na etapie projektowania
 • Opracowanie hamulców do pojazdów opancerzonych z wykorzystaniem kompozytów o dużej energochłonności i skuteczności hamowania
 • Innowacyjna technologia kolejowego transportu samochodów ciężarowych typu TIR
 • Podwyższenie odporności na wybuch miny lub improwizowanego ładunku wybuchowego dna pojazdu bankowozu
 • Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe
 • System ochrony biernej pojazdów opancerzonych przed pociskami kumulacyjnymi
 • System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi
 • Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej
 • Opracowanie metodologii modelowania, symulacji i obliczeń projektowych kompozytowych przekryć obiektów inżynieryjnych.
 • Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych
 • System kontrolowania dyssypacji energii w drogowych osłonach energochłonnych
 • Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia
 • Zwiększenie efektywności energetycznej sprzężonych układów mechanicznych przez zastosowanie magnetoreologicznych elastomerów
 • Typoszereg hybrydowych lokomotyw manewrowych z konfigurowanym modułowym systemem zasilania
 • Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe, w czasie zderzenia bocznego
 • Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki
 • Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg
 • Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego
 • Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP
 • Zaawansowana kamizelka do ochrony indywidualnej
 • System zmniejszający obciążenia dynamicznie działające na ciało dziecka przewożonego w pojeździe w czasie wypadku drogowego
 • Improvement of loan transfer in mechanically fastened joints of composite panels
 • Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym
 • Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych
 • Wóz wsparcia bezpośredniego
 • Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych
 • Nowy bojowy, pływający wóz piechoty
 • Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych
 • Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości
 
Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Instytut Transporu Samochodowego,
 • Instytut Lotnictwa,
 • AMZ-Kutno Sp. z o.o.
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
 • AMZ-Kutno sp.z.o.o,
 • Instytut Transportu Samochodowego,
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA,
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
 • Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Roma sp. z o.o.,
 • Huta Stalowa Wola SA
 • WB Electronics SA
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Intermetal Sp. z o.o.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
 • Instytut Badawczy, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S. A.,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • HYDROMEGA Sp. z o. o.,
 • Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej
 • VisSystems sp. z o.o.,
 • RAMATTI SA,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Politechnika Gdańska;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
 • Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Biomedycznej,
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.,
 • BUMAR Elektronika SA Sp. z o. o. (Polski Holding Obronny),
 • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
 • ROSOMAK S.A.,
 • American Heart of Poland SA,
 • Balton Sp. z o.o.,
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk,
 • INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS Sp. z o. o.,
 • Politechnika Śląska,  Śląskie Centrum Chorób Serca,
 
Osoba kontaktowa
 • dr inż. Roman Gieleta
 • dr inż. Paweł Bogusz