Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Katedra Budownictwa

 

Zakres badań/obszary badawcze

Badania zachowania elementów konstrukcyjnych budynków i budowli poddanych działaniu uderzenia i wybuchu (oddziaływania zewnętrznego i wewnętrznego), w tym:

 • badanie zjawisk związanych z efektem wstrząsu schronów (analiza zjawisk dynamicznych w obiektach poddanych działaniu fali uderzeniowej),
 • analiza interakcji dynamicznej konstrukcji budowlanych z gruntem stanowiących podstawę racjonalnego kształtowania konstrukcji obiektów budownictwa specjalnego (w tym obiektów schronowych), projektowania ich elementów (w tym: grodzi, drzwi schronowych ochronnych i hermetycznych, zaworów przeciwwybuchowych) oraz instalacji wewnętrznych.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Opracowanie prototypu automatycznego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • HSW Stalowa Wola
 • Instytut Optoelektroniki WAT
 • Instytut Techniki Lotniczej WML WAT

 

Osoba kontaktowa
 • Kierownik Katedry
Zakres badań/obszary badawcze

Modelowanie zachowania materiałów i konstrukcji budowlanych, w tym:

 • modelowanie konstytutywne materiałów konstrukcyjnych w zakresie nieliniowości fizycznej,
 • zastosowanie metody numerycznej symulacji procesów dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i strukturalnych,
 • analizy wytężenia elementów i konstrukcji żelbetowych, zastosowanie metody numerycznej analizy zachowania się konstrukcji budynków i budowli obciążonych wybuchowo.
Osoba kontaktowa
 • Kierownik Katedry
Zakres badań/obszary badawcze

Badania elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybuchowo oraz analiza i wdrożenie technologii wzmacniania budynków na wypadek ataku terrorystycznego.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014

Nowa technologia wzmacniania budynków na wypadek ataku terrorystycznego

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Mostostal Warszawa

 

Osoba kontaktowa
 • Kierownik Katedry
 • Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski
Zakres badań/obszary badawcze

Badania mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz diagnostyka przegród budynku pod kątem jakości cieplnej wykonania.

 • pomiar wilgotności, temperatury, prędkości przepływu powietrza w celu określenia wartości normowych parametrów komfortu wewnętrznego PMV i PPD,
 • diagnostyka termowizyjna umiejscowienia i intensywności mostków cieplnych w ścianach budynków,
 • wielopunktowy jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności w celu badań dynamiki zmian parametrów termicznych budynku w czasie, diagnostyka wentylacji w budynku poprzez pomiar strumienia powietrza w kanałach wentylacji.

 

Osoba kontaktowa
 • Kierownik Katedry

 

Laboratorium Geodezji

 

Zakres badań/obszary badawcze

Zespół zakładu teledetekcji i fotogrametrii prowadzi prace badawczo – rozwojowe dotyczące szeroko pojętej fotogrametrii oraz teledetekcji. Obecny zakres prac zespołu fotogrametrii związany jest z opracowaniem metodyki realizacji opracowań fotogrametrycznych z niskiego pułapu. Na potrzeby prac badawczych w 2013 roku zakupiono bezzałogowe statki latające Trimble UX-5 i Flyeye wraz z zestawem kamer pracujących w zakresie widzialnym oraz bliskiej podczerwieni oraz podczerwieni termalnej. Prowadzone badania w zakresie nalotów niskopułapowych dotyczyły :

zaprojektowania i wykonania znaków sygnalizacyjnych polowej osnowy fotogrametrycznej;

 • opracowania metodyki wykonywania misji fotolotniczej na pułapie od 75 do 650 m;
 • opracowania metodyki oceny i poprawy jakości radiometrycznej obrazów z niskiego pułapu;
 • opracowania metodyki aerotriangulacji obrazów pozyskanych z niskiego pułapu dla dużych bloków fotogrametrycznych;
 • opracowania metodyki generowania „chwilowych” numerycznych modeli terenu na potrzeby monitoringu stanu wałów przeciwpowodziowych oraz monitoringu terenów zalewowych w zakresie bliskiej podczerwieni;

Ponadto w ramach prac badawczych realizowane są również opracowania z zakresu fotogrametrii satelitarnej oraz lotniczej uwzględniające generowanie Numerycznych Modeli Terenu oraz ortofotomap a także prace dotyczące filtracji, klasyfikacji oraz analiz topograficznych zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Pozostałe prace badawcze związane są z naziemnym skaningiem laserowym oraz fotogrametrią bliskiego zasięgu. W laboratorium fotogrametrii zlokalizowane jest stanowisko skaningu laserowego w skład, którego wchodzą dwa skanery laserowe:

 • Impulsowy skaner laserowy Leica ScanStation 2
 • Fazowy skaner laserowy Faro Focus 3D

Za ich pomocą pozyskiwane są zbiory danych określane mianem chmur punktów. Na ich podstawie prowadzi się badania dotyczące:

 • opracowania metodyki modelowania 3D obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, modeli miast itp.;
 • przetwarzania danych z Naziemnego Skaningu Laserowego: rejestracji danych, wykonywania pomiarów, przekroi, modelowania rzeźby terenu, opracowywania trójwymiarowych modeli obiektów (architektonicznych – budowle zabytkowe, kościoły, rzeźby etc. oraz inżynieryjnych takich jak: drogi, mosty, tunele, wiadukty, itp.);
 • przeprowadzania badań dotyczących Naziemnego Skaningu Laserowego – testy związane z badaniem intensywności odbicia wiązki z NSL;
 • opracowania metodyki wykorzystania NSL do badania przemieszczeń i odkształceń budowli inżynieryjnych;

W laboratorium zlokalizowane jest również stanowisko Fotogrametrii bliskiego zasięgu, które wyposażone jest w dwie wysokorozdzielcze kamery cyfrowe:

 • Kamera cyfrowa Nikon D800
 • Kamera cyfrowa Kodak DCS Pro 14n

Za ich pomocą pozyskiwane są wysokorozdzielcze obrazy cyfrowe obiektów naziemnych np. elewacji budynków.

Obecnie kamery te wykorzystywane są do pozyskania danych obrazowych na potrzeby opracowania metodyki realizacji opracowań fotogrametrycznych z wykorzystaniem techniki wideo.

Ponadto pracowania wyposażona jest w

 • 20 stacji fotogrametrycznych DELL OPTIPLEX 9020 wraz z oprogramowaniem fotogrametrycznym. Stacje wykorzystywane są głównie na zajęciach dydaktycznych.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBS3/B9/39/2015 pt. „Opracowanie technologii precyzyjnego pomiaru stanu pierwotnego granic katastralnych z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć lotniczych oraz metod fotogrametrii cyfrowej”
 • PBS1/B9/8/2012, Innowacyjny system teledetekcyjnego monitoringu zanieczyszczeń rzek, wód stref przybrzeżnych i na obszarach powodziowych, Wojskowa Akademia Techniczna, 2012-2015.
 • Grant Nr N520 008 /31/153Opracowanie metodyki wykonania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery cyfrowej z obiektywem „rybie oko”; realizowany w latach 2006-2008.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Geotronics Polska Sp. z o.o.
 • VFR Poland Sp. z o.o.
 • Flytronic Sp. z o.o.
 • Geosystems Polska Sp. z o.o.
 • Leica Geosystems

 

Osoba kontaktowa
 • Damian Wierzbicki, damian.wierzbicki@wat.edu.pl, tel. 261-83-92-91 lub 506-928-945
Zakres badań/obszary badawcze

Aparatura i zakres badań:

Pracownia wyposażona jest w:

 • stanowisko pozyskiwania i przetwarzania widmowych charakterystyk odbiciowych zbudowanego w oparciu o spectroradiometry ASD FieldSpec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res. Pozwala ono na pomiar widmowych charakterystyk spektralnych w zakresie od 350 do 2500 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.
 • System Cyfrowej Rejestracji Obrazów Hiperspektralnych (SCROH) bazujący na monochromatycznej kamerze video oraz zestawie dwóch filtrów przestrajalnych optoelektronicznie. System ten pozwala na rejestrację promieniowanie elektromagnetycznego w zakresie 400-1100nm w pasmach o szerokości 10nm. Pozyskane zobrazowania pozwalają na szczegółową analizę właściwości spektralnych obiektów znajdujących się na obrazowanej scenie. Odpowiednio przetworzone zobrazowania pozwalają na generowanie krzywych charakterystycznych badanych obiektów metodą zdalną.
 • Stanowisko do pozyskiwania spektralnych charakterystyk odbiciowych wody pozwala na pozyskiwanie powtarzalnych wyników poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej i skonstruowanej ramy. Na ramie tej montowane jest oświetlenie (ASD Illuminator Lamps) oraz sensory obrazujące (SWIR Xeva oraz hiperspektralne Headwall) oraz nieobrazujące (ASD FieldSpec. Jest to stanowisko przeznaczone głownie do badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Teledetekcji i Fotogrametrii oraz dydaktycznych, w ramach prac naukowych i dyplomowych.
 • Bezzałogowe platformy latające – trzy platformy wirnikowe różnego udźwigu

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • 2008-2009 - N526 0019 33, MNiSW, „Opracowanie metody oceny parametrów lotu na podstawie geometrycznych pomiarów obrazów pozyskanych ze skanera typu whiskbroom” , kierownik pracy: dr inż. Piotr Walczykowski
 • 2008-2010 - N526 0055 34, MNiSW, „System pozyskiwania hiperspektralnej informacji obrazowej w zakresie bliskiej podczerwieni dla celów rozpoznania wojskowego”, kierownik pracy: dr inż. Janusz Jasiński
 • 2012–2015 - PBS1/B9/8/2012, NCBiR „IRAMSWATER - Innowacyjny system teledetekcyjnego monitoringu zanieczyszczeń rzek, wód stref przybrzeżnych i na obszarach powodziowych”, kierownik pracy: dr inż. Piotr Walczykowski
 • 2013-2015 - DNiSW/U/2/BN/2.6/2013/625, Badanie możliwości wykorzystania optycznych sensorów obrazujących znajdujących się na wyposażeniu SZ RP do realizacji misji rozpoznawczych, w tym zabezpieczających proces targetingu, kryptonim TARGET, kierownik pracy: dr inż. Piotr Walczykowski

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Laboratorium Badawcze ZENIT
 • Esri Polska Sp. z o.o.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Agata Orych, agata.orych@wat.edu.pl, tel. 261-83-92-69
Zakres badań/obszary badawcze

Aparatura i zakres badań:

Pracownia obejmuje dwa stanowiska badawcze.

 • stanowisko badawcze do odbioru i przetwarzania zdjęć satelitarnych, w którego skład wchodzi stacja odbioru i konwersji cyfrowych danych satelitarnych ze stacjonarnym systemem antenowym przeznaczonym do bezpośredniego odbioru danych z satelity MSG-3. Oprogramowanie stacji roboczej stanowiska badawczego zapewnia odbiór, rejestrację i podstawowe przetwarzanie danych satelitarnych z satelity MSG-3 oraz retransmitowanych przez MSG-3 danych z satelitów Meteosat7, GOES11, GOES13, MTSAT1R, MTSAT2 i GTS. Zobrazowania satelitarne odbierane w dwunastu zakresach spektralnych i przetwarzane do postaci obrazów różnicowych oraz kompozycji barwnych umożliwiają m.in. analizę struktur zachmurzenia, niestabilności atmosferycznych, temperatury górnych warstw rejestrowanych obiektów (zachmurzenia, wód, lądu), zawartości wody w środkowej i górnej części troposfery. Dane satelitarne gromadzone są w archiwum utworzonym na macierzach dyskowych, co umożliwia prowadzenie analiz dynamiki atmosfery w dłuższych okresach obserwacyjnych.
 • stacjonarny automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet, mobilna stacja pomiarów meteorologicznych AGAT20, stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych oraz stanowisko do wykonywania pomiarów gradientowych. W kilku miejscach i na różnych wysokościach wykonywane są pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wysokości opadów atmosferycznych. Rejestrowane dane pomiarowe wykorzystywane są do prowadzenia synoptycznych analiz stanu atmosfery oraz w ramach uczelnianego biura pogody do zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez studentów specjalności meteorologia.

Specjalistyczna aparatura badawcza:

Pracownia wyposażona jest w:

 • naziemną stację do bezpośredniego odbioru danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3, zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych realizowanych w specjalistycznym ogródku pomiarowym oraz automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet. Do realizacji zajęć poligonowych wykorzystywany jest mobilny system pomiarowy AGAT-20 wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet.
 • cyfrowy odbiornik danych satelitarnych 2met! DSR II firmy VCS Engineering, do pozyskiwania zobrazowań z meteorologicznych satelitów geostacjonarnych (głównie z satelitów Meteosat Drugiej Generacji – MSG);
 • oprogramowanie 2met!® firmy VCS Engineering, zapewniające pełną kontrolę odbioru zobrazowań satelitarnych w formacie transmitowanym przez satelitę, archiwizowanie ich w tej postaci oraz wyświetlenie;
 • stacjonarny system pomiarowy MetNet z oprogramowaniem do pomiaru podstawowych parametrów meteorologicznych (ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, wilgotność powietrza);
 • mobilny system pomiarowy AGAT-20 ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet, wykorzystywany do pomiaru podstawowych parametrów meteorologicznych (ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, temperatura powietrza, wilgotność powietrza);
 • 10 stanowisk komputerowych: laptopy firmy Dell z zestawem oprogramowania 2met!® firmy VCS Engineering: procesor i5-2410M, pamięć 4 GB, HDD 500 GB, system operacyjny Windows 7 Professional; możliwość korzystania z Internetu;
 • zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów parametrów meteorologicznych: termometry minimalne i maksymalne, termometry meteorologiczne zwykłe, psychrometr Assmanna z wentylatorem mechanicznym i sprężynowym, barometry, deszczomierze, higrometry włosowe, higrografy dobowe;

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • 2008-2010 - N526 0055 34, MNiSW, „System pozyskiwania hiperspektralnej informacji obrazowej w zakresie bliskiej podczerwieni dla celów rozpoznania wojskowego”, kierownik pracy: dr inż. Janusz Jasiński
 • 2007-2010 [168/2007] - Nr O N306 0033 33, MNiSW, „Wykorzystanie danych niehydrostatycznych modeli mezoskalowych w procesie meteorologicznego zabezpieczenia działań lotnictwa wojskowego”, kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki

 

Osoba kontaktowa
 • mgr inż. Karolina Krawczyk, tel. 261 83 98 27, karolina.krawczyk@wat.edu.pl
Zakres badań/obszary badawcze

Centrum Geomatyki Stosowanej funkcjonuje w strukturze WAT jako niezależny, interdyscyplinarny zespół od 2012 roku. Prowadzone prace badawcze dotyczą szeroko pojętej geodezji satelitarnej oraz dziedzin pokrewnych takich jak geodezja inżynieryjna, geofizyka, geodynamika czy meteorologia.

Trzonem działalności CGS jest Obserwatorium Satelitarne, w którym opracowywane są obserwacje GNSS (Global Navigation Satellite System) gromadzone przez ponad 400 permanentnych stacji rozmieszczonych w Polsce i krajach europejskich. Wynikiem obliczeń są współrzędne i prędkości tych stacji (realizacja systemu odniesienia dla obszaru całej Europy ETRS89), a także parametry troposferyczne mające zastosowanie w meteorologii i klimatologii. Od grudnia 2009 roku pracownicy CGS są odpowiedzialni za prowadzenie jednego z Lokalnych Centrów Analiz EPN (EUREF Permanent Network) przetwarzającego w reżimie tygodniowym dane z ponad 100 stacji europejskich. Współpraca w ramach EUREF została rozszerzona w czerwcu 2013 roku, kiedy to zespół CGS przejął obowiązki Centrum Łączenia Rozwiązań EPN (Analysis Combination Centre). Obecnie zespół nadzoruje i koordynuje obliczenia prowadzone w ramach EPN, analizuje rozwiązania poszczególnych Lokalnych Centrów Analiz oraz łączy je w jedno rozwiązanie europejskie stanowiące tymczasową realizację układu odniesienia w Europie.

Od początku funkcjonowania zespół zaangażowany jest w pracach międzynarodowego projektu EPOS (European Plate Observing System), który ma zwiększyć interdyscyplinarność badań nauk o Ziemi. Projekt jest zatwierdzony przez ESFRI oraz uwzględniony jest na Mapie Drogowej ESFRI z grudnia 2008 oraz Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z 2011 roku. W 2015 r. CGS doprowadził do podpisania umowy konsorcjum przez WAT w ramach w/w projektu realizowanego na terenie Polski (EPOS-PL) i jest odpowiedzialny za integrację infrastruktury GNSS w Polsce. Poza integracją już istniejącej infrastruktury (geodezyjnej, sejsmicznej, laboratoryjnej, magnetycznej, itp.) planowana jest także budowa specjalistycznego poligonu pomiarowego zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych (naturalnych i antropogenicznych) w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W ramach badań geodynamicznych prowadzone są także analizy nad możliwością wykorzystania obserwacji satelitarnych GNSS potwierdzających aktywność neotektoniczną na terenie Polski (ogólnie uznawanej za region stabilny tektonicznie).

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • Projekt kluczowy pn. Rozbudowa Obserwatorium Satelitarnego Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej (Nr RPMA.01.01.00-14-004/15-00) realizowany w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo rozwojowego.
 • DOB/1/14, Conduct a feasibility study for the strategic program for security and defense purposes„Satellite-based optoelectronic Earth observation” and project proposal of that program.
 • 1595/B/T02/2011/40, Analysis of coordinate differences of stations measured by SLR and GPS techniques in the Global Geodetic Observing System (GGOS) framework.
 • UMO-2013/09/N/ST10/03569, Reliability and veryfication method development of the GNSS strain rate calculation in tectonically stable areas.
 • 0960/R/T02/2010/10, Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS.
 • UMO-2011/01/B/ST10/05384, Ocena możliwości zastosowania krótkoczasowych rozwiązań GPS do badania rezydualnych zmian deformacyjnych o charakterze dynamicznym w częstotliwościach pływowych.
 • 2314/B/T02/2010/39, Ocena możliwości zastosowania sieci ASG-EUPOS i EPN do stworzenia regionalnego dwuwymiarowego modelu deformacji powierzchni litosfery.
 • 1649/B/T00/2010/40, Zintegrowany system monitorowania stanu stałych i tymczasowych przepraw mostowych w aspekcie ich degradacji eksploatacyjnej i zdarzeń destrukcyjnych.
 • 1596/B/T02/2011/40, Wykorzystanie numerycznego modelu terenu w rozwiązaniu nawigacyjnym systemu GPS.
 • 1476/B/T02/2009/37, Ostateczne opracowanie archiwalnych obserwacji GPS sieci EPN z lat 1996-2007.
 • 1480/B/T02/2009/37, Analiza zmian współrzędnych punktów sieci EPN w kontekście nowego opracowania danych archiwalnych
 • 2307/B/T02/2007/33, Nowe metody operacyjnego wyznaczania troposferycznego opóźnienia skośnego GPS w oparciu o dane analiz i prognoz mezosskalowych, niehydrostatycznych modeli atmosfery.

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • EPN - EUREF Permanent Network
 • EPOS - European Plate Observing System
 • COST ES1206 "Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)"
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Państwowy Instytut Geologiczny
 • Leica Geosystems
 • Geotronics Polska
 • TPI
 • INS Sp. Z. o.o
 • Systemics PAB

 

Osoba kontaktowa
 • mgr inż. Grzegorz Nykiel, tel. 261 837 641, grzegorz.nykiel@wat.edu.pl