Wydział Elektroniki

Zakres badań/obszary badawcze

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej wykonuje badania objęte zakresem akredytacji w następujących obszarach:

 • emisyjności urządzeń,
 • odporności urządzeń,
 • techniki antenowej,
 • inne.

Laboratorium posiada na wyposażeniu unikalną aparaturę pomiarową oraz własnej konstrukcji stanowisko badawcze służące do realizacji pomiarów charakterystyk i parametrów anten. Pomiar charakterystyk amplitudowo-fazowych anten jesteśmy w stanie realizować z maksymalną rozdzielczością kątową wynoszącą 0.00368 stopnia, co daje w efekcie blisko 10 tyś. punktów pomiarowych przy pomiarze charakterystyki w pełnym zakresie kątów. Badania realizowane są w oparciu o normę ANSI/IEEE Std 149 1979 na bazie specjalnie opracowanej Procedury Badawczej uwzględniającej specyfikę naszego stanowiska.

Laboratorium wykonujemy również pomiary impedancji wejściowej oraz WFS anten. Badania takie możemy przeprowadzić w paśmie od 45MHz do 20GHz.

Laboratorium prowadzi badania urządzeń informatycznych na zgodność z normą EN 55022 w zakresie:

 • pomiaru poziomu zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania w zakresie częstotliwości od 150kHz do 30MHz
 • pomiaru poziomu zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30MHz do 6GHz.

Oprócz urządzeń przeznaczonych na rynek cywilny LAB-KEM wykonuje badania urządzeń lub zestawów urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych przeznaczonych do użytkowania w Siłach Zbrojnych:

 • pomiar poziomu zaburzeń promieniowanych emitowanych przez urządzenia wojskowe w zakresie od 10kHz do 18GHz według normy NO-06-A500, pkt 3.1.2 (procedura PRE 02).
 • pomiar zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania wg normy A200 i A500.

Laboratorium wykonuje także badania odporności urządzeń lub zestawów urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych przeznaczonych do użytkowania w Siłach Zbrojnych - na oddziaływanie pól elektromagnetycznych o natężeniu minimum 50V/m w paśmie od 80MHz do 2.5GHz wg normy NO-06-A500.

Laboratorium wykonuje także badania odporności urządzeń elektronicznych - na oddziaływanie pól elektromagnetycznych o natężeniu minimum 10V/m w paśmie od 80MHz do 2.5GHz wg normy PN-EN 61000-4-3.

 

Projekty realizowane w latach 2007-2014
 • PBZ–MNiSW-DBO-01/1/2007 „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” Zadanie 3.3 - Techniki zabezpieczenia przed ulotem informacji
 • PBZ-MNiSW-DBO-04/I/2007 „Zaawansowane technologie radarowe w zastosowaniach wojskowych oraz cywilnych” Zadanie badawcze nr 3 - Analiza radarowej anteny aktywnej w paśmie X
 • Projekt Nr O ROB 0024 02 „System platformy pomiarowej dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z wykorzystaniem interferometrycznej metody pomiaru drgań” Nr umowy z NCBiR: 0024/R/ID2/2012/02
 • Projekt Badawczy Rozwojowy: Nr DOBR-BIO4/016/13071/2013 „Projekt budowy zabezpieczeń infrastruktury krytycznej w czasie przetwarzania, magazynowania i przesyłu danych odpornych na działanie wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego”

 

Partnerzy/podmioty współpracujące
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Siltec Sp. z o.o.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Leszek Nowosielski
Zakres badań/obszary badawcze

W pracowni realizowane są między innymi zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Inteligentne instalacje elektryczne” dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz z przedmiotu „Energoelektronika” dla studentów kierunku Energetyka. Pracownia zawiera 15 stanowisk o charakterze typowo praktycznym (sprzętowe) i stanowiska wyposażone w komputery wykorzystywane do sterowania procesem pomiarowym lub do typowych symulacji komputerowych.

W ramach energoelektroniki studenci zapoznają się z budową i zasadą działania układów i przyrządów energoelektronicznych. Poznają zasady współpracy przekształtników energoelektronicznych ze źródłami zasilającymi oraz odbiornikami energii elektrycznej. Analizują różne metody sterowania przekształtników energoelektronicznych. Poznają różne sposoby modelowania i badań symulacyjnych podstawowych topologii przekształtników energoelektronicznych. Laboratorium jest wyposażone w układy do badań wszelkiego rodzaju przetworników energii. Charakterystyczne przebiegi czasowe wielkości elektrycznych rejestrowane są za pomocą oscyloskopów.
W ramach przedmiotu „Inteligentne instalacje elektryczne” studenci zapoznają się z różnymi rozwiązaniami automatyki budynkowej (Building Management System). Zadaniem BMS jest zarządzanie wszystkimi funkcjami technicznymi budynku. Cechą charakterystyczną proponowanego systemu zarządzania budynkiem jest pełna zdolność do konfiguracji, monitoringu, wizualizacji i nadzoru w oparciu o urządzenia różnych producentów i dostawców oraz zdalny dostęp do wszystkich podsystemów. W laboratorium istnieje możliwość zapoznania się z funkcjonalnością następujących systemów automatyki tj.: KNX, xComfort, LCN, Domito. Stanowiska różnych systemów automatyki budynkowej będące na wyposażeniu laboratorium pozwolą na poznanie podstawowych funkcji oraz testowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych. Rozwiązania te pozwolą na minimalizację kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu optymalnego komfortu jego użytkownikom.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbigniew Watral
 • Dr inż. Marek Suproniuk
Zakres badań/obszary badawcze

W pracowni realizowane są między innymi zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Alternatywne źródła zasilania” dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W ramach tego przedmiotu studenci poznają od strony praktycznej możliwości zasilania układów elektronicznych ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowania przetworników energii odnawialnej na energię elektryczną. Pracownia wyposażona jest: w specjalistyczny zestaw dydaktyczny Soleolis firmy Schneider umożliwiający badanie paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowej i współpracy tych źródeł z akumulatorami chemicznymi oraz metanolowe ogniowo paliwowe firmy Udomi.

W części dotyczącej jakości energii elektrycznej studenci zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi parametrów jakości energii elektrycznej aktualnie obowiązującymi w Polsce. Przeprowadzane w ramach laboratoriów badania obrazują występowanie zakłóceń w sieci elektroenergetycznych. Przeprowadzone badania pozwalają określić zakłócenia generowane przez odpowiednie obciążenia. Badaniu poddawane są między innymi różnego rodzaju źródła światła czy też przemiennik częstotliwości zasilający silnik asynchroniczny. Dodatkowo omawiane są zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej. Pracownia wyposażona jest w stanowiska w dwa stanowiska dydaktyczne firmy Schneider tj: „Harmotris” do badania zakłóceń sieci energetycznej oraz „Reactive energy correction”, która stanowi układ automatyki z bateriami kondensatorów do kompensacji mocy bierniej.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbigniew Watral
 • Dr inż. Marek Suproniuk
Zakres badań/obszary badawcze

W pracowni tej realizowane są między innymi zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Maszyny elektryczne” dla studentów kierunku Energetyka oraz z przedmiotu „Zasilanie urządzeń elektronicznych” dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Pracownia ta ma charakter typowo praktyczny. Tutaj studenci stykają się z rzeczywistymi układami pomiarowymi dokonując badań przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych zarówno analogowych jak i cyfrowych.

Treścią zajęć w ramach przedmiotu „Maszyny elektryczne” jest między innymi badanie transformatora jednofazowego oraz maszyn prądu zmiennego i maszyn prądu stałego. W ramach badania maszyn prądu zmiennego studenci poznają prądnicę synchroniczną oraz silnik indukcyjny pierścieniowy. Badanie maszyn prądu stałego realizowane jest na przykładzie prądnicy obco i samowzbudnej oraz silnika przy zasilaniu z sieci prądu stałego i z układów przekształtnikowych. Studenci badają podstawowe charakterystyki eksploatacyjne maszyn w różnych układach pracy.
W ramach przedmiotu „Zasilanie urządzeń elektronicznych” studenci badają układy zasilania prądu stałego oraz przemiennego, w tym również układy zasilania rezerwowego.

 

Osoba kontaktowa
 • Dr inż. Zbigniew Watral
 • Dr inż. Marek Suproniuk