Zmarł nasz kolega

Płk dr inż. Waldemar Matusiak zmarł nagle w dniu 11-go stycznia 2016 roku. Był członkiem – założycielem Stowarzyszenia. Najpierw działał w grupie inicjatywnej, a potem w grupie założycielskiej. Od powstania Stowarzyszenia do 3-ciego grudnia ubiegłego roku był członkiem Zarządu, to jest przez pełne dwie kadencje. Był jednym z pierwszych absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej i wieloletnim oraz wysoce zaangażowanym jej pracownikiem. Swoje życie zawodowe, z niewielką przerwą, spędził w Uczelni na różnych stanowiskach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Miał osiemdziesiąt cztery lata. Był synem Ziemi Świętokrzyskiej, urodził się w powiecie sandomierskim. Będę Go wspominał jako wysoce zaangażowanego w wykonywanie swoich zobowiązań, bardzo lojalnego wobec kolegów, po prostu dobrego człowieka. Mimo, że znaliśmy się zaledwie kilka lat to wzajemnie obdarzaliśmy się sympatią. Krótka pogawędka w dniu 9-go stycznia bieżącego roku w klubie WAT podczas uroczystości Benemerenti na długo pozostanie w mojej pamięci.

Warszawa 11.01.2016 Stanisław Świtalski

Termin i miejsce pogrzebu podamy niezwłocznie jak tylko zostaną ustalone.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 3-go grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Składało się z dwóch części: jubileuszowej i roboczej.

Miało ono dwa cele:

− uczczenie Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia;

− sprawozdawczo-wyborczy organów Stowarzyszenia.

W pierwszej części uczciliśmy Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia uznając, datę 17.02.2005 r. wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego i datę 25.04.200 r. 1-go Walnego Zebrania jako oficjalne daty rozpoczęcia naszej działalności mimo, że działania przygotowawcze do powstania rozpoczęły się oczywiście wcześniej.

W części jubileuszowej Walnego Zebrania Wiceprezes Zarządu, główny inicjator powstania Stowarzyszenia, Zdzisław Jankiewicz przedstawił informację pod tytułem „Zarys historii Stowarzyszenia Przyjaciół WAT”. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Grupy Założycielskiej:

− Mariana Pasternaka – pierwszego prezesa Stowarzyszenia,

− Lesława Będkowskiego,

− Stanisława Kocańdy,

− Władysława Kołosowskiego,

− Walerego Kujawskiego

− Tadeusza Wróbla.

W Stowarzyszeniu nadal czynnie uczestniczy liczna grupa członków – założycieli. Część z nich była obecna na zebraniu i została uhonorowana  specjalnym listem dziękczynnym. Nieobecnym założycielom, po  zaktualizowaniu adresów, również rozsyłamy sukcesywnie  listy dziękczynne.

Ważnym akcentem części jubileuszowej było uhonorowanie członków Stowarzyszenia, którzy w bieżącym roku obchodzili jubileusze swoich urodzin. Obdarowani zostali skromną, ale miłą pamiątką z dedykacją podpisaną przez członków Zarządu.

Kolejnym ważnym zdarzeniem w części jubileuszowej było podjęcie uchwały o nadaniu godności „Członek Honorowy Stowarzyszenia Przyjaciół WAT” dla rektora-komendanta WAT pana gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

W czasie przerwy uczestnicy złożyli sobie wzajemnie gratulacje z okazji jubileuszów, podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.

W części roboczej Walnego Zebrania wysłuchano stosownych sprawozdań, podjęto niezbędne uchwały i przeprowadzono wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wysłuchano sprawozdania Zarządu wygłoszonego przez prezesa Zarządu Stanisława Świtalskiego, sprawozdania finansowego wygłoszonego przez skarbnika Marka Jackowskiego, oraz sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ryszarda Curyka, zakończonego wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Po dyskusji jednomyślnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. Ponadto podjęto uchwałę „O powołaniu Zespołu Programowego Stowarzyszenia Przyjaciół WAT”, oraz uchwałę „ O statusie członka honorowego Stowarzyszenia”.

W wyborach tajnych przeprowadzonych przez Komisję Wyborczą Walnego Zebrania wybrano następujące osoby:

Zarząd Stowarzyszenia:

− Stanisław Świtalski − prezes

− Leszek Jaroszewicz − wiceprezes

− Mirosław Nowakowski − sekretarz

− Marek Jackowski − skarbnik

− Andrzej Boczkowski − członek

−Mariusz Figurski − członek

− Dariusz Koenig − członek

Komisja Rewizyjna:

− Walerian Żyndul − przewodniczący

− Janusz Guzek − członek

− Jerzy Jackowski − członek

Sąd Koleżeński:

− Zygmunt Romański − przewodniczacy

− Marian Gawęda − członek

− Janusz Parka − członek.

W końcowej części  prezes Zarządu przedstawił „Plan przedsięwzięć Stowarzyszenia Przyjaciół WAT na 2016 rok”. Podjęto uchwałę jednomyślnie aprobującą przedłożony plan. W Walnym Zebraniu uczestniczyła ponad połowa stanu ewidencyjnego członków i tym samym wszystkie ustalenia zawarte w uchwałach są prawomocne.

 

Warszawa, grudzień 2015 r.                                                         Mirosław Nowakowski

Jubileusz Naszego Kolegi

Członek naszego Stowarzyszenia płk em. mgr inż. Janusz Wawrzynów w październiku br. obchodził Jubileusz 65-lecia Urodzin. Jest oficerem wielce zasłużonym. Jego praca przyniosła wiele pożytku. Urodził się w rodzinie wojskowej. Ojciec, frontowy żołnierz, przeszedł szlak bojowy z Sum do Berlina i po wojnie pozostał w służbie zawodowej pełniąc ją w Krakowie, gdzie w grudniu 1950 roku mały Janusz został ochrzczony w kościele św. Floriana przez ówczesnego wikarego ks. Karola Wojtyłę . W 1951 roku rodzina znalazła się w Warszawie z powodu skierowania ojca do służby w Sztabie Generalnym WP.

W 1957 roku kolejne przeniesienie, tym razem do Przemyśla, tam ojciec został dowódcą 2 pułku kolejowego, a Janusz rozpoczął naukę w szkole podstawowej a następnie uczęszczał do Technikum Mechaniczno−Elektrycznego w specjalności obróbka skrawaniem. W 1968 roku ojca przenoszą do Gdańska. Janusz w 1969 roku zdaje tam maturę a następnie egzaminy wstępne do WAT na Wydział Mechaniczny którego komendantem był wówczas płk prof. Tadeusz Kasprzyk. Po studiach i ślubie z Małgorzatą Fajkowską w 1973 roku, nastąpił wyjazd na pierwsze stanowisko służbowe − technika kompanii czołgów pływających PT76B w 35 pułku desantowym w Gdańsku. W pułku przeszedł kolejne stanowiska: pomocnik szefa służby czołgowo−samochodowej, dowódca kompanii remontowej, szef służby czołgowo−samochodowej. Tam poznał kolegów, późniejszych generałów: Wejnera, Lacknera, Głowienkę i Malinowskiego.

W 1980 roku wyznaczony na zastępcę dowódcy d/s technicznych w 34 Budziszyńskim Pułku Desantowym w Słupsku, w którym obowiązki przyjął od ppłka Adama Tylusa – póżniejszego generała. W 1984r skierowany do Szefostwa Służby Czołgowo−Samochodowej MON. Zajmował się problematyką remontów i eksploatacji na stanowisku szefa oddziału. Kierował zespołem, który opracował plan radykalnej modernizacji systemu polowego obsługi i remontu sprzętu bojowego i ruchomych środków obsługowo−remontowych. Rozwiązania wówczas opracowane funkcjonują nadal. W początkach transformacji ustrojowej i licznych zmian w Wojsku służy w Sztabie Generalnym na stanowisku zastępcy Szefa Zarządu, następnie wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa logistyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, a od powstania Dowództwa Wojsk Lądowych Szef Techniki, oraz Zastępca Szefa Logistyki w Dowództwie. W dniu 6 listopada 2003 roku, na podstawie fałszywych oskarżeń aresztowany i przetrzymywany w odosobnieniu  przez cztery miesiące. W styczniu 2006 zwolniony do rezerwy. Po licznych rozprawach sądowych, ostatecznie wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w 2012 roku został całkowicie uniewinniony.

Obecnie pracuje w prywatnej firmie i jest tam Prokurentem, zajmując się obrotem sprzętu specjalnego objętego koncesją. Janusz w latach 1984–1989 był moim bliskim współpracownikiem. Z tego okresu pamiętam Go jako pracowitego i kompetentnego oficera, niezwykle kreatywnego w rozwiązywaniu trudnych problemów. Był śmiały w podejmowaniu decyzji. Te pozytywne cechy niestety doprowadziły w późniejszym okresie do nieuzasadnionych szykan i przedwczesnego zwolnienia z Wojska. Uniewinniony, ale dalszy rozwój w służbie wojskowej został bezpowrotnie zahamowany. Drogi Januszu w imieniu całego Stowarzyszenia, a szczególnie od siebie pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wielu lat życia w dobrym zdrowiu i dużo szczęścia.

Warszawa, listopad 2015 r.                                                                                                       Stanisław Świtalski

Wyróżniliśmy dwoje pracowników Uczelni

W

Z okazji tegorocznego Święta Akademii nasze Stowarzyszenie wyróżniło dwoje pracowników Uczelni:

−  panią mgr Agnieszkę Żelaźnicką ze Studium Języków Obcych, która w ankiecie studenckiej uzyskała najwyższą lokatę (4,97) w grupie nauczycieli akademickich

−  pana Krzysztofa Cichańskiego kierownika Klubu WAT, za całokształt działalności w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Wyróżnione osoby wskazało kierownictwo Uczelni. W dniu 27 listopada br. w czasie uroczystości Święta Akademii i Dnia Podchorążego w Klubie WAT wyróżnienia wręczyli sponsorzy nagród: płk mgr inż. Jerzy Gąska i gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski.

Wyróżnionym  serdecznie gratulujemy, a sponsorom również serdecznie dziękujemy.

28 listopada 2015 r.                                           Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół WAT

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół WAT zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 3 grudnia 2015 roku o godzinie 16.00 w Klubie WAT, sala 115.
Zebranie połączone będzie z obchodami Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia.

Liczymy na frekwencję, co świadczy o zainteresowaniu Członków jego funkcjonowaniem i oceną działalności ustępującego Zarządu.

Zarząd SP WAT

Warszawa, listopad 2015 r.

Świętowaliśmy niepodległość

wpis w: Aktualności | 0

10 listopada br., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, w imię żołnierskiej pamięci zapalili znicze przy: kwaterze powstańców 1863 roku, pomniku przywódców AK, kwaterze powstańców wielkopolskich i śląskich, pomniku ofiar obozów koncentracyjnych i pomniku Gloria Victis na warszawskich Powązkach.

Delegacja podchorążych z prorektorem ds. wojskowych płk dr. hab. Tadeuszem Szczurkiem na czele, w Iłowie k. Sochaczewa brała udział w uroczystej zbiórce z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego wystawiono honorowy posterunek i złożono wiązanki kwiatów.

W godzinach popołudniowych, w ramach obchodów centralnych Narodowego Święta Niepodległości, rektor WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk  uczestniczył w „Capstrzyku Niepodległości” przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.  Następnie wziął udział w uroczystości wręczenia w Filharmonii Narodowej przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka broni białej żołnierzom wyróżnionym za czyny bohaterskie w walce zbrojnej, po której to uroczystości wysłuchano koncertu w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i artystów scen polskich.

W środę, 11 listopada br., z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych, przedstawicieli duchowieństwa, środowisk kombatanckich i harcerstwa, odbyły się w Warszawie na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego centralne obchody Święta Niepodległości. JM Rektor-Komendant WAT  uczestniczył w mszy św. za Ojczyznę w Bazylice św. Krzyża. W trakcie uroczystej odprawy wart połączonej z Niepodległościowym Apelem Pamięci, rektor z delegacją  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, składał wieniec  na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uczestniczył również w uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

W defiladzie na Trakcie Królewskim, jak zawsze wyróżniała się nasza grupa rekonstrukcyjna podchorążych i studentów cywilnych WAT w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego.

Grażyna Palczak

foto: Dowództwo Garnizonu Warszawa

Nagrodzeni za innowacyjność

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 5-6 listopada br. uwagę polskich środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych skupiał, zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, III Polski Kongres Przedsiębiorczości, który odbywał się w Art Inkubatorze – Fabryce Sztuki w Łodzi. Ta cenna inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią  na potrzebę budowania synergii nauki z biznesem.

W kongresie uczestniczył JM Rektor-Komendant WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk – członek Rady Programowej Kongresu, prorektor ds. rozwoju prof. Mariusz Figurski. W czasie uroczystej gali rektor odebrał przyznaną przez Kongres statuetkę „Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015”.

Dla około tysiąca gości z całego kraju zorganizowano ponad 20 konferencji branżowych, w których brali udział przedstawiciele: ministerstw, władz uczelni, stowarzyszeń, dyrektorzy instytutów, politycy, prezesi firm i samorządowcy.

Uczestnicy tegorocznej edycji, a wśród nich Wojskowa Akademia Techniczna, koncentrowali się na sprawach, które mają lub będą miały kluczowe znaczenie dla wejścia polskich firm na rynki globalne oraz nadania innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W trakcie obrad panelowych z referatem pt.: „Program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP źródłem technologii podwójnego zastosowania” wystąpił gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk.

Ważnym akcentem była także prezentacja „Współpraca nauka-biznes siłą innowacji, dobre praktyki Wojskowej Akademii Technicznej” przedstawiona przez prof. Mariusza Figurskiego. Profesor podkreślił, że formalnie stworzono dogodne otoczenie do budowania innowacji i rozwoju polskich firm, a w uczelniach funkcjonują mechanizmy, które przy zapewnieniu bodźców zewnętrznych wspomagać będą praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych dla poprawy innowacyjności polskiego przemysłu.

(…) Uniwersytet jest jedną z najważniejszych instytucji stworzonych przez Europę i rozprzestrzenionych w świecie. Zawsze stanowił forpocztę nowoczesności i przekaźnik nowych idei oraz nauk. (…) Pojawia się idea Uniwersytetu III Generacji, jako tzw. uniwersytetu przedsiębiorczego, ustalającego nowy typ relacji pomiędzy nim a otoczeniem zewnętrznym, aktualna zwłaszcza w przypadku szkół wyższych technicznych, medycznych i zawodowych – powiedział prof. Figurski.

Grażyna Palczak

foto: Elżbieta Dąbrowska

Rozmawiali o konkretach

wpis w: Aktualności | 0

4 listopada br. rektor WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk  gościł przybyłych z wizytą:  Inspektora  Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. Janusza Bronowicza oraz Szefa Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu – płk. Piotra Kosińskiego.

Rektor, w obecności członków kierownictwa Akademii, zaprezentował gościom  uczelnię przedstawiając jej historię,  status, strukturę, ofertę dydaktyczną oraz osiągnięcia naukowo-badawcze.

W rozmowie wiele miejsca poświęcono takim obszarom działalności  jak: program studiów,  w szczególności kierunkowi obronność narodowa, kwestiom szkolenia wojskowego oraz  kształcenia  w ramach programów przygotowujących do misji wojskowych. Gen. dyw. Janusz Bronowicz interesował się również problemem efektów kształcenia  i kwestią kompetencji społecznych studentów. Poruszano zagadnienia dotyczące systemu doskonalenia zawodowego kadry w aspekcie szkoleń w centrach doskonałości.

Wizytę zakończyło zwiedzanie laboratoriów : Eksploatacji Statków Powietrznych oraz Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa; Instytutu Budowy Maszyn Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej  na Wydziale Mechanicznym oraz Zakładu Techniki Laserowej w Instytucie Optoelektroniki WAT oraz Biblioteki Głównej WAT.

Jak to jest w naszej akademickiej tradycji, gen. dyw. J. Bronowicz  wpisał się do Księgi Pamiątkowej WAT.

Grażyna Palczak

Foto: Grzegorz Rosiński

1 2 3