» » Wybitni młodzi naukowcy z WAT

Wybitni młodzi naukowcy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Na liście zwycięzców konkursu jest  troje pracowników Wojskowej Akademii Technicznej – dr inż. Marcin Małek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji (wniosek z Instytutu Techniki Budowlanej), dr inż. Maria Michalska z Instytutu Optoelektroniki i dr inż. Paweł Baranowski z Wydziału Mechanicznego.

W tegorocznej XII edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 40 074 650 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W sumie 209 wybitnych młodych badaczy będzie otrzymywać 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W konkursie rozpatrzono 1159 wniosków.

dr inż. Marcin Małek – absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z 2010 r. Pracę magisterską obronił w 2011 r. na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. W lutym 2017 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Był pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od października 2017 r. jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Zajmuje się badaniami w zakresie technologii wytwarzania wysokowytrzymałościowych materiałów ceramicznych i stopów metali. Rezultaty dotychczasowych badań przedstawił w 31 publikacjach zamieszczonych na łamach czasopism krajowych i międzynarodowych. Brał czynny udział w 32 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest współautorem 1 patentu i 8 zgłoszeń patentowych. Był wykonawcą 6 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCBR oraz firmy przemysłowe.

dr inż. Maria Michalska – adiunkt w Instytucie Optoelektroniki WAT, prowadzi badania naukowe dotyczące laserów światłowodowych. Zajmuje się generacją i wzmacnianiem promieniowania laserowego z zakresu widmowego bliskiej i średniej podczerwieni w światłowodach krzemionkowych domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich (Er3+, Yb3+, Tm3+) oraz generacją promieniowania supercontinuum. W 2015 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt. Światłowodowy, impulsowy układ laserowy generujący promieniowanie w zakresie widmowym „bezpiecznym dla wzroku”. W latach 2013 – 2017 brała udział w ośmiu projektach badawczych, w tym w dwóch w roli kierownika projektu i dwóch projektach międzynarodowych jako główny wykonawca. Jest autorką i współautorką ponad 42 publikacji naukowych, z których 18 opublikowano w czasopismach z listy JCR, 1 zgłoszenia patentowego i 3 patentów. Prace dr Marii Michalskiej były wielokrotnie cytowane w literaturze światowej, sumaryczna liczba cytowań jej publikacji naukowych wg bazy Scopus wynosi 293, a Indeks Hirscha h=11.

dr inż. Paweł Baranowski – adiunkt na Wydziale Mechanicznym WAT, pracownik Katedry Mechanik i Informatyki Stosowanej. Tematyka działalności naukowo-badawczej obejmuje modelowanie i symulacje: materiałów kruchych (skała) oraz miękkich (guma); kół pojazdów terenowych oraz bezpowietrznych kół ażurowych; ciał obciążonych falą ciśnienia powstałą z procesu detonacji, i inne. Laureat nagrody PTMKM za rok 2015, odznaczony medalem im. Prof. Jana Szmeltera za dokonania młodego pracownika nauki, członek zespołu wyróżniony nagrodą Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie transportu, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów, nagrodzony III miejscem w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesa SIMP za pracę dyplomową. Przynależy do 3 stowarzyszeń naukowych. Recenzował prace w 5 czasopismach naukowych (4 lista A MNiSW – JCR). Autor i współautor ponad 65 publikacji, 19 z listy JCR. Jest autorem jednego patentu i jednego zgłoszenia patentowego. W latach 2013-2017 brał udział w 8 projektach naukowo-badawczych, obejmujących 6 projektów krajowych i  2 projekty międzynarodowe.

red. Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT

Lista stypendiów dla wybitnych młodych naukowców