» » Święto Akademii i Podchorążych

Święto Akademii i Podchorążych

wpis w: Aktualności | 0

Uroczyste spotkanie 29 listopada w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej było centralną częścią obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego. Zgodnie z uczelnianą tradycją, wcześniej (27 listopada) odbyła się uroczysta msza święta w intencji podchorążych WAT, celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Po zakończeniu mszy JM Rektor-Komendant WAT odebrał z rąk biskupa odznaczenie dla Akademii – „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Nagrodą biskupa polowego dla najlepszego studenta nauk ścisłych został wyróżniony sierż. pchor. Robert Jarosz z Wydziału Cybernetyki. Rankiem 29 listopada delegacja komendy WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT tradycyjnie uczcili również pamięć ppor. Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed jego popiersiem w Łazienkach Królewskich. Po złożeniu wieńców został odegrany sygnał „Śpij Kolego”, a podchorążowie (w asyście trębacza i werblisty z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego) oddali w Łazienkach Królewskich honory wszystkim bohaterom, uczestnikom i ofiarom Powstania Listopadowego.

Swoją obecnością na uroczystości w Klubie WAT zaszczycili nas: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa. Obecni byli również rektorzy: Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk, Wyższej Szkoły Menadżerskiej prof. dr hab. Henryk Stańczyk, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów,  dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.

JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, po powitaniu gości, przypomniał tradycję podchorążackiego święta. „Służymy niepodległej! To idea zawsze bliska sercu każdemu podchorążemu. Przyświecała również podchorążym Szkoły Piechoty w Warszawie, którzy 188 lat temu, 29 listopada 1830 r. pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, atakiem na Belweder – ówczesną siedzibę rosyjskiego Księcia Konstantego – rozpoczęli powstanie listopadowe. Ważnym momentem nocy listopadowej było zdobycie Arsenału. Już następnego dnia, 30 listopada, Warszawa była wolna. Walki skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu objęły swoim zasięgiem całe Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Powstanie listopadowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, dzień 29 listopada obchodzimy jako Dzień Podchorążego i zarazem Święto Wojskowej Akademii Technicznej. To nawiązanie do naszej historii i tożsamości, które dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, nabiera szczególnego znaczenia” – mówił płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Odpowiedzialny za szkolnictwo wojskowe minister Tomasz Zdzikot, składając życzenia wszystkim pracownikom Akademii i podchorążym w dniu ich święta podkreślił, że Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia wychodząca naprzeciw potrzebom nowoczesnych Sił Zbrojnych. „Niezwykle doceniam Państwa kompetencje i zaangażowanie w obszarze podlegającym mojemu zwierzchnictwu. Mowa tu m.in. o cyberbezpieczeństwie. Razem z władzami uczelni pracujemy nad wieloma przedsięwzięciami, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia, już wysokiego, potencjału wojska w tym obszarze” – mówił Tomasz Zdzikot.

Z okazji Święta Akademii marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. Uczestnicy uroczystości wysłuchali również listu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, odczytanego przez sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota.

Jak nakazuje tradycja, JM Rektor-Komendant prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek w tym dniu symbolicznie, po odczytaniu rozkazu specjalnego, przekazał władzę studentom. W towarzystwie pozostałych członków komendy WAT rektor-komendant wręczył studentom certyfikaty upoważniające do sprawowania funkcji. „Dziś jest Wasze święto. Przejmując władzę w Akademii, stajecie się symbolicznie spadkobiercami podchorążych podporucznika Piotra Wysockiego. Wybraliście Wojskową Akademię Techniczną jako drogę swojego życia zawodowego i rozwoju. Dewizą naszej uczelni jest Omnia pro PatriaWszystko dla Ojczyzny – to ogromne zobowiązanie” – powiedział rektor.

Święto Akademii było okazją do wręczenia zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów. Składając gratulacje osobom odznaczonym i wyróżnionym, minister Zdzikot powiedział: „Niech to będzie podziękowanie za Państwa trud i niezwykle owocny wysiłek, doceniany nie tylko przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również przez całą Polskę”.

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 5 pracownikom Akademii,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 3 żołnierzom zawodowym i pracownikom WAT,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 9 żołnierzom zawodowym i pracownikom WAT.

Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym i Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał:

 • Wojskowy Krzyż zasługi – 5 żołnierzom zawodowym,
 • Lotniczy Krzyż Zasługi – 2 żołnierzom zawodowym.

Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jednemu z pracowników WAT Srebrny Medal za Długoletnią służbę.

Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie uhonorowania wpisem do „Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej”, na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych Wojskowej Akademii Technicznej, wyróżniony został prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski.

Na wniosek Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej, za długoletnią nienaganną służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadał:

 • Złoty medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny – 5 pracownikom Akademii,
 • Srebrny medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny – 8 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
 • Brązowy medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny – 5 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

Na wniosek Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał:

 • Złoty medal za zasługi dla obronności kraju – 14 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii,
 • Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju – 6 żołnierzom zawodowym Akademii,
 • Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju – 29 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 „Ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej” oraz „Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych, za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej”, Rektor-Komendant wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w stopniu III sześciu żołnierzy zawodowych Akademii.

Minister Obrony Narodowej przyznał nagrody dla nauczycieli akademickich dwóm pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej: prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Bojarowi – za całokształt dorobku i dr. hab. inż. Krzysztofowi Falkowskiemu za osiągnięcia naukowe.

Ponadto – decyzją Rektora-Komendanta WAT – w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii Technicznej, na wniosek Kapituły Godności Honorowych, wyróżniono:

 • Złotym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – dwóch żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii,
 • Srebrnym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – jednego żołnierza zawodowego i trzech pracowników Akademii,
 • Brązowym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” – jednego żołnierza zawodowego i dwóch pracowników Akademii.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant wyróżnił, odznaką pamiątkową WAT 36 żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii.

Tradycyjnie w dniu Święta Akademii studentom cywilnym i mundurowym przyznawane są doroczne nagrody. W konkursie na najlepszą pozaprogramową pracę studenta WAT w roku akademickim 2018/2019, na wniosek Przewodniczącego Komisji Konkursowej – prorektora ds. Studenckich, rektor Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnił stypendiami, nagrodami i dyplomami 15 studentów.

Część oficjalną zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, sygnalista odegrał hasło Wojska Polskiego, a sztandar WAT został odprowadzony. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Joanny Korczago. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Studencka WAT wraz z solistami.

Z okazji dzisiejszej uroczystości na ręce JM Rektora-Komendanta WAT życzenia dla całej społeczności akademickiej przysłali: marszałek Senatu RP, rektorzy uczelni, komendanci centrów szkolenia, prezesi i dyrektorzy firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Monika Przybył, Ewa Jankiewicz
fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek, szer. pchor. Wiktoria Wandzel

Listy okolicznościowe z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego odczytane podczas uroczystości: