» » Profesor Michał Ciałkowski doktorem honoris causa WAT

Profesor Michał Ciałkowski doktorem honoris causa WAT

wpis w: Aktualności | 0

Wybitny polski uczony w zakresie termodynamiki, mechaniki płynów, techniki cieplnej i zastosowań metod numerycznych, prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski otrzymał we wtorek tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia doceniła profesora za osiągnięcia naukowe, wkład w podnoszeniu kwalifikacji młodej kadry naukowej oraz współpracę z Akademią. „Droga do dzisiejszego sukcesu zaczęła się od kontaktu z kierującym Zakładem Termodynamiki Wojskowej Akademii Technicznej śp. płk. prof. dr. hab. inż. Stefanem Wiśniewskim, wybitnym termodynamikiem, autorem wielu książek studiowanych przez pokolenia i niezwykle życzliwym człowiekiem. Po latach tworząc specjalność Silniki Lotnicze w macierzystej uczelni, naturalnym krokiem było zwrócenie się o pomoc do następcy prof. Wiśniewskiego, mojego promotora doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Janusza Terpiłowskiego  oraz  ówczesnego dziekana prof. dr. hab. inż. Aleksandra Olejnika i jego szerokiego zespołu” – mówił o początkach współpracy z uczelnią prof. Ciałkowski podczas uroczystości w Klubie WAT.

O uhonorowanie prof. Ciałkowskiego wystąpiła do Senatu WAT Rada Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Osiągnięcia naukowe profesora zostały pozytywnie zaopiniowane przez prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala, prof. dr. hab. inż. Jana Talera i prof. dr. hab. inż. Józefa Gacka, a także potwierdzone uchwałami Senatu Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Krakowskiej.

Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa rozpoczęło wejście orszaku rektorów z zaprzyjaźnionych uczelni i członków Senatu WAT. Po wprowadzeniu sztandaru Akademii i odegraniu hymnu państwowego, gości powitał JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel, gen. dyw. pil. dr inż. Leszek Cwojdziński, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. bryg. Grzegorz Hałupka, inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni, szefowie i dowódcy formacji lotniczych, dyrektorzy instytutów naukowych, przedstawiciele duchowieństwa. W tej szczególnej ceremonii doktorowi honoris causa towarzyszyła najbliższa rodzina, profesorowie i pracownicy Politechniki Poznańskiej, a także przedstawiciele firm, ośrodków badawczo-rozwojowych, stowarzyszeń i organizacji technicznych, z którymi prof. Ciałkowski współpracuje.

Witając głównego gościa uroczystości, JM Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział: „Wybitne osiągnięcia Pana Profesora wywierają istotny wpływ na rozwój polskiej i światowej termodynamiki, mechaniki płynów i techniki cieplnej. Nie można nie wspomnieć o wybitnym wkładzie Pana Profesora w rozwój kadry naukowej. WAT-owska społeczność akademicka czuje się zaszczycona, powierzając najwyższą godność honorową w tak wybitne i zasłużone ręce. (…) Współpraca naukowa z Profesorem zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, opracowanymi programami studiów i szeroką działalnością dydaktyczną”. Rektor w imieniu swoim i całej uczelni życzył profesorowi wszelkiej pomyślności oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Prof. Ciałkowski cieszy się dużym uznaniem w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych. „Bardzo istotnym osiągnięciem prof. Michała Ciałkowskiego było uzyskanie w 1993 r. stypendium niemieckiego Ministerstwa Badań i Technologii na długookresową współpracę z Katedrą Turbin Gazowych i Parowych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, która trwa do dzisiaj. W ramach tej współpracy, zostało opublikowanych wiele prac z wynikami przeprowadzonych badań oraz pakiet programów komputerowych wdrożonych w Fabryce Turbin w Göerlitz” – podkreślił w laudacji promotor doktoratu honorowego prof. Janusz Terpiłowski. „Profesor Michał Ciałkowski jest członkiem stowarzyszenia Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik w Niemczech oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Jest również członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN” – dodał promotor.

Współpraca prof. Ciałkowskiego z Wojskową Akademią Techniczną w dużym stopniu dotyczy techniki wojskowej. Znaczącym wydarzeniem w zacieśnieniu tej współpracy było utworzenie, z inicjatywy prof. Ciałkowskiego w 2008 r. specjalności Silniki Lotnicze na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Wojskowa Akademia Techniczna udzieliła wówczas wsparcia zarówno przy tworzeniu siatek programowych, jak i wspomogła swoimi pracownikami obsadę przedmiotów kierunkowych tej specjalności. Doświadczenia naukowo-dydaktyczne WAT były również wykorzystane do uruchomienia studiów podyplomowych Mechatronika i Diagnostyka Silników Lotniczych na Politechnice Poznańskiej w 2012 r. Założenia do opracowania siatki dydaktycznej studiów zostały opracowane przez prof. Aleksandra Olejnika z zespołem. Studium to ukończyło dotąd wielu pracowników wojska.

Prof. Ciałkowski był inicjatorem nawiązania szerszych kontaktów naukowych WAT oraz instytucji wojskowych z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Z jego inicjatywy w 2012 r. rozpoczęła się współpraca WAT z prof. dr. Michaelem Giersigiem z Freie Universität Berlin (FU Berlin), członkiem zagranicznym PAN. „Bardzo ważnymi inicjatywami prof. Ciałkowskiego na rzecz różnych instytucji wojskowych było doprowadzenie do nawiązania roboczej, trójstronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – prof. M. Giersig z FU Berlin i prof. K. Kempa Collige Boston – WZL2 nad zastosowaniem nanotechnologii w tworzeniu warstwy hydrofobowej, celem zapobiegania oblodzeniu krawędzi natarcia bezzałogowych statków powietrznych; nawiązania dwustronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – WZL2 przy realizacji projektu System łączności i transmisji danych dla celów militarnych i cywilnych; nawiązania trójstronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – prof. M. Giersig z FU Berlin i prof. K. Kempa Collige Boston – WITU nad zastosowaniem nanotechnologii do redukcji oporów tarcia powierzchni pocisku artyleryjskiego” – wymieniał promotor prof. Terpiłowski.

Prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski opublikował 130 artykułów w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem 10 książek i opracowań monograficznych. Wykonał 44 recenzje wniosków o tytuł profesora, prac habilitacyjnych, doktorskich, kandydatów na stypendia Fullbrighta oraz Fundacji Alexandra von Humboldta, monografii, książek oraz grantów dla Komitetu Badań Naukowych. Jego łączna liczba cytowań wynosi 375, a indeks Hirscha 12. Współorganizował konferencje Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie (2012), Nauka dla Obronności (2015), przewodniczył komitetowi organizacyjnemu konferencji Poznań – Lotnictwo dla Obronności (2016) i wielu innych.

„Wkład profesora Michała Ciałkowskiego w rozwój polskiej nauki czyni go godnym najwyższych wyróżnień akademickich. Jego wieloletnia bliska współpraca z Wojskową Akademią Techniczną i zasługi dla rozwoju kadr pracowników wojska w pełni uzasadniają przyznanie mu przez nią wyróżnienia” – podkreślił promotor honorowego doktoratu.

Dziękując za otrzymaną godność prof. Ciałkowski powiedział: „Panu Profesorowi Januszowi Terpiłowskiemu, promotorowi postępowania o nadanie mi godności doktora honoris causa, dziekanowi Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dr. hab. inż. Stanisławowi Kachelowi i Wysokiej Radzie Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, serdecznie dziękuję. Podziękowania szczególne kieruję do płk. dr. hab. inż. Adama Kozakiewicza za niezwykle duży trud w przygotowanie strony formalnej wniosku”. Prof. Ciałkowski wymienił również profesorów, którzy mieli szczególny wpływ na jego karierę naukową: prof. dr. inż. Edmunda Tuliszkę, prof. dr. inż. Włodzimierza Prosnaka, prof. dr. hab. Jarosława Stefaniaka oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Grysę. Podziękowania złożył swoim współpracownikom i przyjaciołom, a specjalne miejsce na słowa wdzięczności poświęcił swojej małżonce.

„Politechnika Poznańska dzięki działalności prof. Ciałkowskiego stała się rozpoznawalną, przyjazną uczelnią. Przede wszystkim w bazach lotniczych w Krzesinach, Świdwinie, Powidzu, skąd wywodzą się nasi doktorzy, gdzie również nawiązano liczne przyjacielskie kontakty. Bardzo dziękuję za tę owocną i twórczą współpracę Wojskowej Akademii Technicznej i przyjaciołom z baz lotniczych” – napisał JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski w liście odczytanym przez prorektora ds. edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego.

„To właśnie dzięki autorytetowi Pana Profesora Ciałkowskiego i entuzjazmowi, którym zapala do pracy naukowej w ciągu ostatniej dekady wręczono 11 tytułów doktorskich i 2 habilitacje, a 5 prac doktorskich jest w trakcie realizacji. Sukces ten zawdzięczamy aktywności Pana Profesora i wyróżnienie go dzisiaj najwyższą godnością akademicką przez cieszącą się wysokim autorytetem Wojskową Akademię Techniczną  jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej. Jestem przekonany, że kontakty i przyjaźnie nawiązane podczas wspólnej pracy naukowej będą nadal służyć w zdobywaniu nowych kwalifikacji przez żołnierzy i pracowników wojska” – powiedział gen. dyw. dr inż. pil. Leszek Cwojdziński.

Z okazji uroczystości przyznania najwyższej godności akademickiej, na ręce prof. Ciałkowskiego spłynęło wiele listów gratulacyjnych m.in. od dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr. hab. inż. Macieja Chorowskiego, Biskupa Polowego WP gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, rektorów uczelni i dyrektorów instytutów badawczych.

Uroczystość zakończył okolicznościowy wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. inż. Michała Ciałkowskiego pt. „Mechanika płynów w diagnostyce tętnic”.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński, szer. pchor. Wiktoria Wandzel