» » Profesor Bogusław Buszewski honorowym doktorem WAT

Profesor Bogusław Buszewski honorowym doktorem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Do zacnego grona honorowych doktorów Wojskowej Akademii Technicznej dołączył prof. dr hab. Bogusław Buszewski, wybitny polski uczony o światowym uznaniu w dziedzinie nauk chemicznych. Jego badania obejmują pogranicze chemii analitycznej, fizycznej, medycznej, a nawet supramolekularnej i dotyczą w szczególności zjawisk separacyjnych oraz ich wykorzystania w bioanalityce i analizie środowiskowej.

O uhonorowanie prof. Buszewskiego wystąpiła do Senatu WAT Rada Wydziału Nowych Technologii i Chemii, a osiągnięcia naukowe profesora opiniowały Senaty Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość przyznania tej najwyższej godności akademickiej miała miejsce 18 stycznia w Sali Kinowej WAT. Wejście orszaku rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, członków Senatu WAT, wprowadzenie sztandaru Akademii oraz odśpiewanie hymnu państwowego rozpoczęło uroczystą ceremonię. Wśród gości obecni byli: recenzenci dorobku naukowego honorowego doktora profesorowie Izabela Nowak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Jerzy Choma z Wojskowej Akademii Technicznej oraz promotor prof. Krzysztof Czupryński. Swoją obecnością zaszczycili profesora m.in. marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i naukowych, honorowi doktorzy WAT profesorowie Józef Modelski i Piotr Wolański, przedstawiciele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, instytucji wojskowych, Prawosławnego Ordynariatu WP, firm, ośrodków badawczo-rozwojowych, stowarzyszeń i organizacji technicznych, z którymi profesor współpracuje. W tej szczególnej ceremonii doktorowi honoris causa towarzyszyła najbliższa rodzina, współpracownicy z Katedry Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyjaciele i koledzy.

 „Społeczność akademicka Wojskowej Akademii Technicznej czuje się zaszczycona, powierzając najwyższą godność honorową uczelni w tak wybitne i zasłużone ręce. (…) Profesor Bogusław Buszewski od wielu lat jest prawdziwym przyjacielem Wojskowej Akademii Technicznej, a współpraca naukowa z profesorem zaowocowała wieloma wspólnymi projektami. Profesor recenzował liczne prace doktorskie i przewodniczył kilku przewodom habilitacyjnym naszych pracowników” – powiedział rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, otwierając uroczystość. Wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę, a w imieniu całej społeczności akademickiej złożył prof. Buszewskiemu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Formalne uchwały Rady Wydziału i Senatu WAT oraz krótką historię wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa prof. Buszewskiemu przedstawił dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło. Zwrócił również uwagę, że proces nadania godności honorowej profesorowi zainicjował prof. dr. hab. inż. Jerzy Choma.

W laudacji, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, promotor doktoratu, podkreślił wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. Buszewskiego: „Działalność naukowo-badawcza, jaką prowadzi profesor Bogusław Buszewski od ponad 40 lat, dotyczy zagadnień interdyscyplinarnych, głównie z pogranicza chemii fizycznej, chemii medycznej i chemii analitycznej. (…) Ta interdyscyplinarność w wykonaniu Pana Profesora ma jeden nadrzędny cel: możliwość przeprowadzenia rozpoznania chemicznego cząsteczek na drodze metod separacyjnych (chromatografii, technik elektromigracyjnych). Siłą sprawczą i napędową jest dla Pana Profesora wiedza uzyskana w trakcie badań podstawowych, które zawsze były dla niego impulsem do praktycznych opracowań służących wydzielaniu, wzbogacaniu, rozdzielaniu i oznaczaniu różnych indywiduów w skomplikowanych mieszaninach. Drugim ważnym argumentem inspirującym profesora do podjęcia badań przebiegających na granicy dwóch światów, świata zewnętrznego i wewnętrznego komórki, była chemia komórki. Obejmuje ona nie tylko chemię środowiska czy biotechnologię, ale także chemię medyczną, farmaceutyczną czy toksykologię.”  O związkach prof. Buszewskiego z Wojskową Akademią Techniczną prof. Czupryński powiedział: „Od wielu lat prof. Buszewski ma bardzo żywe kontakty z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej. Wielokrotnie doświadczyli oni jego pomocy i życzliwości w zakresie rozwoju naukowego i współpracy badawczej.”

Promotor zwrócił również uwagę na osiągnięcia organizacyjne prof. Buszewskiego.  Utworzona od podstaw i kierowana przez profesora Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest jednym z najważniejszych ośrodków badań środowiskowej chemii analitycznej i bioanalitycznej w Polsce.

Prof. Buszewski to również uznany i szanowany nauczyciel akademicki. Otacza niezwykłą życzliwością młodych adeptów nauki. Wypromował 38 doktorów i opiekował się naukowo 18 habilitantami. Aktualnie jest promotorem 9 doktoratów. Recenzował 93 rozprawy doktorskie (w tym 17 zagranicznych), 42 rozprawy habilitacyjne i 40 wniosków o tytuł profesora. Napisał recenzje 7 wniosków o tytuł doktora honoris causa. Osiągnięcia i pozycję naukową profesora potwierdza jego liczny udział w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism w kraju i zagranicą oraz członkostwo w komitetach Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Na ręce doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i życzeń z okazji uroczystości m.in. od: wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, dyrektora NCBR prof. Macieja Chorowskiego, arcybiskupa Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, prof. Mieczysława Jarońca z Wydziału Chemii Uniwersytetu Stanowego Kent oraz rektorów szkół wyższych.

Mowy gratulacyjne wygłosili obecni na uroczystości: marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszard Górecki i rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  prof. Tadeusz Trziszka.

Przed wygłoszeniem wykładu pt. „Fascynujący świat chemii” prof. dr hab. Bogusław Buszewski podziękował za uhonorowanie go tym zaszczytnym tytułem: „(…) Jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, że z woli Magnificencji Pana Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. Tadeusza Szczurka i Wysokiego Senatu, na wniosek Rady Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz mojego promotora, została mi nadana zaszczytna godność doktora honoris causa. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować za przeprowadzenie tego postępowania, przede wszystkim mojemu promotorowi prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Czupryńskiemu, jak też dziekanowi Wydziału Nowych Technologii i Chemii  prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Cudziło oraz Wysokiej Radzie.”

Przesłaniem dla uczestników uroczystości mogą być słowa profesora: „Wszystko to co osiągnąłem osiągnąć można poprzez ciężką i systematyczną pracę. Ważny jest również szacunek do osób drugich i trzecich. Szacunek taki wyniosłem z domu rodzinnego. Tu jak bumerang wracają słowa mojego dziadka – lwowiaka: Pamiętaj Bodziu buduj jak ksiądz, zarządzaj jak Szwab, odżywiaj się jak Żyd, a żyj godnie jak Pan nam nakazał. Staram się to pamiętać z pokorą, pokorą bo zdaję sobie sprawę ze swojej ułomności w wielu sferach i wiem, jak wiele przede mną pracy”.

Uroczystość nadania tytułu i godności doktora honoris causa prof. Buszewskiemu zakończyło wręczenie Mu okolicznościowego ryngrafu przez rektora-komendanta WAT i wpis honorowego doktora do Księgi Pamiątkowej WAT.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek