» » Prof. Roman Dąbrowski laureatem nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

Prof. Roman Dąbrowski laureatem nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

wpis w: Aktualności | 0

Tegorocznym laureatem nagrody specjalnej im. Wojciecha Świętosławskiego został emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski – uznany na świecie autorytet naukowy w obszarze syntezy związków ciekłokrystalicznych.

Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2013 r. Jej laureaci posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Celem wyróżnienia jest wspieranie oraz propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego, jak również upamiętnienie sylwetki jej patrona prof. Wojciecha Świętosławskiego ‒ wybitnego polskiego chemika, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwukrotnie nominowanego do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Uhonorowanie laureatów konkursu odbyło się 14 czerwca w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Nagrody wręczył prezes Zarządu OW PTChem prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (IChF PAN). Dziękując za to szczególne wyróżnienie prof. Dąbrowski powiedział, że jest ono podwójną satysfakcją, ponieważ właśnie w Gmachu Technologii Chemicznej PW, 57 lat temu odbierał dyplom ukończenia studiów. Profesor podkreślił, że wyniki, które uzyskał zespół kierowany przez niego są rezultatem inspirującej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z ośrodkami chińskimi i indyjskimi. Uroczystość uświetnił wykład prof. Pierre Auderbert z Ecole Normale Superieure de Cachan we Francji.

Podczas odbierania nagrody prof. Dąbrowskiemu towarzyszyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej: prorektor ds. naukowych prof. Krzysztof Czupryński, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prodziekan ds. naukowych WTC dr hab. inż. Paweł Perkowski, kierownik Zakładu Chemii ppłk dr hab. inż. Przemysław Kula oraz kierownik Zakładu Fizyki i Technologii Kryształów dr hab. inż. Wiktor Piecek.

Zgodnie z regulaminem nagrody przyznawane są w trzech stopniach za prace opublikowane lub wykonane w ostatnich pięciu latach. Ponadto Oddział Warszawski może przyznać nagrodę specjalną naukowcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym, jak i popularyzatorskim. Podczas rozpatrywania wniosków, jury ocenia kandydatów biorąc pod uwagę m.in. nowatorstwo badań, rolę nominowanego w wykonaniu pracy, znaczenie pracy dla rozwoju chemii w Polsce, znaczenie osiągnięć praktycznych, znaczenie pracy w rozwoju naukowym nominowanego, ranga czasopisma, w którym ukazała się praca, czy też wdrożenie patentu lub zastosowania praktycznego.

Prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski urodził się 6 marca 1937 r. w Warszawie. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 1961 r. W tym samym roku 1 marca rozpoczął pracę w Wydziale Chemicznym Wojskowej Akademii Technicznej, na którym uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Otrzymywanie i badanie przewodnictwa polimerów ftaleinowych”. Następnie, w 1971 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych. W roku 1973 został mianowany na stanowisko docenta i kierował Zakładem Chemii Organicznej, a później Katedrą Chemii. W roku 1981 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, w 1989 r. profesora zwyczajnego nauk chemicznych, a w 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Prof. Dąbrowski odszedł na emeryturę 1 października 2015 r.

Działalność naukowa prof. Dąbrowskiego charakteryzowała się multidyscyplinarnością. Publikacje profesora dotyczą zarówno chemii organicznej (synteza związków ciekłokrystalicznych), jak i chemii fizycznej w zakresie termodynamiki przejść fazowych i optoelektroniki. Na początku kariery zajmował się głównie badaniem półprzewodników organicznych. Następnie w 1975 r. w Wojskowej Akademii Technicznej dołączył do nowopowstałego wielodyscyplinarnego zespołu do opracowania technologii budowy wskaźników ciekłokrystalicznych, kierowanego przez prof. Józefa Żmiję. Prof. Dąbrowski rozpoczął prace w zakresie syntezy związków ciekłokrystalicznych. W tej tematyce pracuje aktualnie, mimo przejścia na emeryturę. Wyniki badawcze i aplikacyjne, które prof. Dąbrowski uzyskuje pozwalają zaliczyć jego samego oraz ośrodek, który stworzył, do liderów w skali światowej. Jest twórcą ponad 90 patentów. Ponadto wypromował kilkunastu doktorów. Wynikiem pracy zespołu kierowanego przez prof. Dąbrowskiego jest synteza ponad 3000 nowych związków ciekłokrystalicznych i ponad 2000 rodzajów mieszanin ciekłokrystalicznych dla różnych rodzajów efektów elektrooptycznych. Za bazą SCOPUS można podać, że laureat jest współautorem 641 publikacji cytowanych 3200 razy (bez autocytowań), co daje indeks Hirsha równy 26. Wysoką bieżącą aktywność naukową laureata potwierdza fakt, że w 2017 r. był współautorem 19 publikacji z listy A, a w 2018 r. ukazało się już 5 jego publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Obok prof. Romana Dąbrowskiego, tegorocznymi laureatami konkursu zostali: prof. Krzysztof Woźniak (UW) – nagroda I stopnia, dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN) – nagroda II stopnia, mgr Łukasz Skórka (PW) – nagroda III stopnia.

 

Ewa Jankiewicz, Monika Przybył
fot. Paweł Perkowski