» » Patriotyczny Zryw, Patriotyczne Święto

Patriotyczny Zryw, Patriotyczne Święto

wpis w: Aktualności | 0

„187 lat minęło od pamiętnej naszemu sercu daty 29 listopada 1830 roku, gdy młodzież wojskowa, zawodem podchorążackim się parająca, podniosła dłoń i za wolność krwawy rozwinęła sztandar. Powodowani miłością Ojczyzny, rozpoczęli walkę pod wodzą zacnego Piotra Wysockiego. (…) Dla uczczenia Ich, i upamiętnienia 29 listopada 1830 roku dzień dzisiejszy świętem Waszem ogłoszon został” – tak w Rozkazie Specjalnym na okoliczność Święta Podchorążego z „dnia 29 novembra AD 2017” JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek zwrócił się do Pań i Panów Podchorążych przekazując im „władzę wojskową i pieczę nad Akademiją”.

Jednak zgodnie z uczelnianą tradycją obchody Dnia Podchorążego i Święta Akademii rozpoczęły się wcześniej. Już w niedzielę 26 listopada rektor-komendant WAT z pocztem sztandarowym, pododdziałem historycznym i kompanią honorową wziął udział w obchodach rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską.  28 listopada odbyła się uroczysta msza święta z okazji Dnia Podchorążego celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, a od rana 29 listopada delegacja komendy WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i  przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT tradycyjnie uczcili również pamięć por. Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed jego popiersiem w Łazienkach Królewskich.

Centralna uroczystość obchodów  Dnia Podchorążego i   Święta Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się w sali kinowej Klubu WAT. Z tej okazji do Akademii przybyło wielu znamienitych gości. Obecni byli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, poseł na Sejm RP Andrzej Melak, z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen bryg. Jan Dziedzic, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON płk Robert Kurowski, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON płk Leszek Goluch, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, byli rektorzy WAT, doktorzy honoris causa WAT,  przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, władz samorządowych dzielnic Bemowo oraz Wola, dyrektorzy wojskowych instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia wojsk, przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich. Licznie przybyli kadra, pracownicy i studenci naszej Alma Mater.

Po złożeniu przez prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla meldunku o gotowości do obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego uczelniany chór odśpiewał hymn państwowy, po którym głos zabrał JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek: „Korzenie i tradycja Wojskowej Akademii Technicznej sięgają Szkoły Rycerskiej, której powołanie w 1765 r. było istotnym krokiem reformy Rzeczypospolitej. W Prawidłach dla Szkoły Rycerskiej zapisano wzór cnót kadeta: Powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi . To Szkoła Rycerska wypracowała nowoczesny model patriotyzmu, zgodnie, z którym, patriotą jest ktoś, kto miłość do Ojczyzny potwierdza solidną pracą i ofiarną służbą. Jak pisał Paweł Jasienica w książce Rzeczpospolita Obojga Narodów Jedni z ich wychowanków mieli zostać wojskowymi, inni inżynierami. Wszyscy zaś razem obywatelami, tzn. ludźmi poczuwającymi się do osobistej odpowiedzialności za kraj. To patriotyzm profesjonalistów i ludzi wykształconych. Takim właśnie wartościom jesteśmy ciągle wierni. Stąd czerpiemy nasz rodowód oraz edukacyjne i patriotyczne ideały. Dewizą naszej uczelni jest Omnia pro PatriaWszystko dla Ojczyzny – to ogromne zobowiązanie”.

Odnosząc się do dnia dzisiejszego rektor-komendant WAT dodał: „Siłą Wojskowej Akademii Technicznej zawsze byli i są ludzie. Znakomici nauczyciele, wychowawcy, naukowcy i żołnierze. Dzisiaj Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Naszą dzisiejszą wizytówką są: ogromny potencjał intelektualny i laboratoryjny, nowoczesne programy nauczania, silne i efektywne zespoły naukowo-badawcze legitymujące się wybitnymi osiągnięciami w zakresie nowoczesnych technologii i współpracujące z partnerami światowymi, a także absolwenci opuszczający WAT, jako wysokiej klasy specjaliści poszukiwani na rynku pracy.”

Dalszą część uroczystości wypełniło wręczenie zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów.

Na wniosek rektora-komendanta WAT, minister obrony narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale:

„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”: złoty – 11 pracownikom Akademii, srebrny – 6 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii, brązowy – 10 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

„Za Zasługi dla Obronności Kraju”: złoty – 16 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii, srebrny – 4 żołnierzom zawodowym, brązowy – 9 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

Za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej, rektor-komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w stopniu III – 8 żołnierzy zawodowych Akademii.

W tym ważnym dla społeczności akademickiej dniu wręczono również nagrody przyznane przez ministra obrony narodowej dla nauczycieli akademickich. Za całokształt dorobku naukowego nagrodę otrzymał prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, a za osiągnięcia naukowe w 2016 r. nagrodę I stopnia dr hab. inż. Andrzej Bartnik.

Uchwałą Senatu WAT w sprawie uhonorowania wpisem do „Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej” na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych WAT, wyróżnieni zostali: dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT – prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski, prof. dr hab. inż. Czesław Goss, prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka i prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński.

Decyzją rektora-komendanta WAT, w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii Technicznej, na wniosek Kapituły Godności Honorowych WAT, złotym medalem „Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej” wyróżniona została jedna osoba, srebrnym medalem trzy osoby, a brązowym pięć osób.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, rektor-komendant WAT Odznaką Pamiątkową WAT wyróżnił  43 żołnierzy i pracowników Akademii.

Akademicką tradycją stało się także nagradzanie studentów. W konkursie na najlepszą pozaprogramową pracę studenta WAT w roku akademickim 2016/2017 na wniosek przewodniczącego Komisji Konkursowej – prorektora ds. studenckich, wyróżniono stypendiami, nagrodami i dyplomami 13 studentów.

Szczególne wyróżnienie z rąk Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka odebrał dzień wcześniej podczas uroczystej mszy świętej sierż. pchor. Bartosz Wojtalewicz – student studiów II stopnia, na kierunku chemia, o specjalności ochrona przed bronią masowego rażenia – jako najlepszy student z obszaru nauk ścisłych spośród kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Z okazji dzisiejszej uroczystości na ręce JM Rektora-Komendanta WAT życzenia dla całej społeczności akademickiej przysłali: marszałek Senatu RP, dowódcy jednostek wojskowych i centrów szkolenia, rektorzy szkół wyższych, prezesi i dyrektorzy firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Odczytaniem rozkazu specjalnego rozpoczęło się uroczyste przekazanie władzy honorowej komendzie podchorążych. JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek przekazał dowodzenie uczelnią honorowemu rektorowi sierż. pchor. Adamowi Schismakowi. Podobnie władzę uroczyście przekazali prorektorzy, kanclerz, kapelan i oficer dyżurny WAT. Dalsze prowadzenie uroczystości przejął honorowy prorektor ds. wojskowych sierż. pchor. Maciej Krajza.

Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego w wykonaniu chóru WAT, odegranie sygnału Wojska Polskiego i wyprowadzenie sztandaru były ostatnim akcentem oficjalnych obchodów w Klubie WAT. Uroczystość uświetnił występ orkiestry koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

Dzień Podchorążego w mediach