» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiamy Państwu najnowsze publikacje Redakcji Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.

Realizując potrzeby wydawnicze WAT, wydajemy:

  • publikacje książkowe (skrypty, podręczniki, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe i inne opracowania);
  • czasopismo naukowe „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”;
  • czasopisma naukowe wydziałów.

Nasze wydawnictwa są zróżnicowane tematycznie, co wynika z wielości kierunków kształcenia prowadzonych w WAT. Odbiorcami publikacji są studenci, pracownicy naukowi oraz specjaliści z różnych dziedzin przemysłu.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami. Pełna oferta wydawnicza dostępna jest na stronie Redakcji Wydawnictw WAT.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw WAT

Autor: P. Szurgott

Tytuł: Zadania z wybranych działów mechaniki technicznej

ISBN: 978-83-7938-176-0

Opis: Niniejszy zbiór zadań został opracowany przede wszystkim z myślą o studentach Wojskowej Akademii Technicznej kształcących się na kierunku logistyka. Zakres materiału odpowiada programowi modułu Mechanika techniczna obowiązującemu od naboru 2017. Zbiór zadań uwzględnia treści programowe realizowane na profilu ogólnoakademickim, ale może być również wykorzystywany na profilu praktycznym. Zbiór zadań obejmuje następujące działy mechaniki technicznej: statyka – układy płaskie, układy płaskie z tarciem oraz układy przestrzenne – oraz kinematyka – ruch płaskiego punktu, tarczy i mechanizmu. Niniejszy zbiór zadań może być również wykorzystywany na innych kierunkach studiów, takich jak mechanika i budowa maszyn, energetyka.

Autor: M.A. Górnikiewicz

Tytuł: Prognozowanie kulturowe zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

ISBN: 978-83-7938-180-7

Opis: Przedmiotem badań niniejszej pozycji jest metodyka prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Dotychczas progności nierzadko bazowali głównie na tzw. twardych danych (głównie makroekonomicznych), sięgając do rozmaitych modyfikacji „teorii gier” celem tworzenia mniej lub bardziej skutecznych prognoz przyszłości. Autor niniejszej pozycji postanowił spojrzeć na problematykę prognozowania z nieco innej perspektywy, jak również przyjrzeć się bliżej procesowi decyzyjnemu człowieka. To w ludzkim umyśle zachodzi szereg złożonych operacji myślowych, których efektem końcowym jest decyzja warunkująca podjęcie określonego działania. Ma to przełożenie zarówno na poziom codziennego funkcjonowania, jak i małej oraz wielkiej polityki, w efekcie na treść decyzji kształtujących zarówno bezpieczeństwo narodowe pojedynczych społeczeństw, jak i międzynarodowe w skali regionu, a nawet całego globu.

Autor w ciągu minionych lat miał okazję prowadzić badania na rzecz polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, zakres tych badań dotyczył omawianej tematyki. Ich przedmiotem była metodyka oddziaływania psychologicznego podczas operacji wojskowych prowadzonych w różnorodnym kulturowo otoczeniu społecznym (m.in. amerykańskim, polskim, rosyjskim, chińskim). Wówczas wysiłek badawczy został skoncentrowany na próbach przeniknięcia mechanizmów, jakie warunkują proces decyzyjny człowieka, na co odpowiedni wpływ zawsze miało otoczenie kulturowe badanych grup społecznych.

Autor: A. Bartnicki, A. Klimek

Tytuł: Hydrotroniczne układy napędowe. Ćwiczenia laboratoryjne cz. I

ISBN: 978-83-7938-174-6

Opis: Skrypt stanowi zbiór ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej i jest prze-znaczony dla studentów studiów inżynierskich i kadr zawodowych szkolonych w zakresie budowy i eksploatacji hydrotronicznych układów napędowych na poziomie podstawowym.

Autor: M. Kiedrowicz (red.)

Tytuł: Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych

ISBN: 978-83-7938-167-8

Opis: Prezentowana monografia zawiera wybrane wyniki prac w ramach projektu naukowo-badawczego pt. Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej, realizowanego w przeważającej większości przez pracowników Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Zaprezentowano w niej wybrane modele i metody, które są lub mogą zostać wykorzystane w systemach mających za zadanie zapobieganie przestępstwom finansowym oraz ich zwalczanie.

Prezentowane wyniki prac koncentrują się wokół wybranych zagadnień związanych z konstruowaniem narzędzi informatycznych, które z kolei mają zastosowanie w budowie systemów wspomagających analizę danych. Systemy tego rodzaju są stosowane przez różne instytucje do przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Wybrane narzędzia, jak i modele oraz metody w nich wykorzystywane, były konstruowane pod wspólnym akronimem System IAFEC (ang. Information Analysis of Financial and Economic Crime).

Podstawą działania proponowanych metod są dane gromadzone przez różne instytucje w wyniku aktywności podmiotów i osób fizycznych, związanych z przepływem środków finansowych (wartości majątkowych). Dotyczy to także innych danych łączących się z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianą komunikacją pomiędzy podmiotami. W związku z tym, oraz ze względu na specyfikę uczestniczących w analizie podmiotów, jednym z kluczowych zagadnień jest analiza zakresu przetwarzanych danych mających znaczenie (w niektórych przypadkach niewidoczne dla „zwykłych” obserwatorów) dla ścigania przestępczości finansowej. Rozważona została możliwość wykorzystania m.in. zasadniczych rejestrów oraz zasobów informacyjnych związanych z: ewidencją osób, podmiotów, prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnieniem osób przez podmioty, posiadanymi udziałami w spółkach, posiadanymi papierami wartościowymi, kredytami, podatkami i innymi zobowiązaniami oraz przepływami na rachunkach bankowych, a także inwestycyjnych. Istotnym, rozpatrywanym również aspektem, było opracowanie architektury technicznej oraz procedur technicznego przetwarzania danych zapisanych w różnych systemach, wykorzystujących rozmaite technologie przechowywania i przetwarzania.

Autor: J. Matuszewski, K. Sikorska-Łukasiewicz

Tytuł: Podstawy sztucznej inteligencji. Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja – instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

ISBN: 978-83-7938-170-8

Opis: Termin sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Jest to nowa dziedzina naukowa zajmująca się realizacją wybranych funkcji umysłu ludzkiego, niepodlegających numerycznej algorytmizacji. Celem skryptu jest przedstawienie wybranych zagadnień SI, takich jak sztuczne sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne. Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku elektronika i telekomunikacja biorących udział w ćwiczeniach laboratoryjnych z przed-miotów bazy wiedzy i sztuczna inteligencja oraz podstawy sztucznej inteligencji. Składa się z czterech rozdziałów dotyczących różnych zagadnień SI. W każdym z nich znajduje się wstęp teoretyczny, opis realizacji ćwiczenia oraz zestaw zadań do samodzielnego wykonania na poszczególnych zajęciach.