» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiamy Państwu najnowsze publikacje Redakcji Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.

Realizując potrzeby wydawnicze WAT, wydajemy:

  • publikacje książkowe (skrypty, podręczniki, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe i inne opracowania);
  • czasopismo naukowe „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”;
  • czasopisma naukowe wydziałów.

Nasze wydawnictwa są zróżnicowane tematycznie, co wynika z wielości kierunków kształcenia prowadzonych w WAT. Odbiorcami publikacji są studenci, pracownicy naukowi oraz specjaliści z różnych dziedzin przemysłu.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami. Pełna oferta wydawnicza dostępna jest na stronie Redakcji Wydawnictw WAT.

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw WAT

ISBN: 978-83-7938-165-4

Tytuł: Profesor Bogusław Buszewski – Doktor Honoris Causa

Autor: praca zbiorowa

Profesor Bogusław Buszewski należy do elitarnego grona najwybitniejszych polskich uczonych o światowym uznaniu w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinach chemia analityczna i chemia fizyczna, a zwłaszcza w zakresie zjawisk separacyjnych i ich wykorzystania w bioanalityce i analizie środowiskowej. Wybitne osiągnięcia profesora Bogusława Buszewskiego od wielu lat wywierają istotny wpływ na rozwój polskiej, europejskiej i światowej chemii analitycznej. Pan Profesor jest między innymi autorem nowych metod i procedur wykrywania i oznaczania różnych analitów w próbkach środowiskowych, biologicznych i medycznych. Miarą sukcesu naukowego Profesora jest imponująca liczba monografii, artykułów naukowych, wystąpień konferencyjnych, wypromowanych doktorów oraz projektów badawczych, którymi kierował. Uzasadniony podziw budzi także liczba powołań innych badaczy na prace Profesora i związany z tymi powołaniami indeks Hirscha. Bardzo ważne dla nas jest również to, że Pan Profesor Bogusław Buszewski od wielu lat jest prawdziwym przyjacielem Wojskowej Akademii Technicznej. Pracownicy naszej Alma Mater wielokrotnie doświadczali Jego rady, pomocy i życzliwości. Wyrażało się to między innymi współpracą naukową w dziedzinie otrzymywania nowych materiałów nanoporowatych i charakteryzacji ich fizykochemicznych właściwości, w dziedzinie chromatografii i technik separacyjnych, w analizie materiałów wybuchowych i bojowych środków trujących, w chromatografii ze spektrometrią mas, w spektrometrii ruchliwości jonów oraz w opracowaniu sensorów lotnych związków organicznych, w tym sensorów do wykrywania przemycanych wyrobów tytoniowych. Profesor Buszewski recenzował liczne prace doktorskie i przewodniczył kilku przewodom habilitacyjnym naszych pracowników.
(fragment „Słowa wstępnego” Rektora-Komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka)

ISBN: 978-83-7938-152-4

Tytuł: Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP

Autor: B. Czuba, M. Miszczak

W książce zaprezentowano aktualne trendy pojawiające się w zarządzaniu ludźmi oraz odniesiono je do struktur militarnych. Do analizy wybrano procesy kadrowe takie jak pozyskiwanie, ocena, motywowanie, rozwój zawodowy oraz ogólną ocenę polityki kadrowej w wojsku. Zwrócono również uwagę na kompetencje komunikacyjne i przywódcze, jako dwie z ważniejszych kompetencji miękkich, wysoce pożądane wśród kadry kierowniczej i dowódczej. Wymienione procesy kadrowe oraz kompetencje istotnie wpływają na jakość kapitału ludzkiego oraz kulturę organizacji (opisaną w książce na podstawie wywiadu z generałami WP) i rzadko są omawiane w publikacjach w kontekście struktur militarnych.

Autorki liczą, że książka wypełni te luki i będzie inspirującą lekturą dla kadry wojskowej, a przede wszystkim osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w armii. Pomimo że książka nie ma formy podręcznikowej, pisana była również z myślą o studentach wojskowych (głównie studiów podyplomowych). Zachętą do lektury niech będą wykorzystane do analizy i zobrazowania poruszanej w książce problematyki autorskie badania jakościowe i ilościowe, wyniki badań prowadzonych przez resortowe ośrodki badania opinii społecznej oraz propozycja modelu przywództwa w wojsku.

„Problematyka zarządzania personelem, szczególnie tak potężnej korporacji, jaką jest wojsko, stanowi niezwykle rozległe pole badawcze. Jeśli zamysłem Autorek było pokazanie zmiany w organizacji, niedoskonałości procesów zarządzania, inercji systemu i tego, że w zakresie polityki kadrowej bliżej mu do paradygmatu zarządzania zasobami niż zarządzania kapitałem ludzkim, to cel ten udało się osiągnąć. Wartością dodaną książki jest, między innymi, zaprezentowanie modelu przywództwa, który może stanowić punkt odniesienia dla praktyków poszukujących inspiracji w kształceniu żołnierzy. Ponadto, ciekawym zabiegiem jest sposób badania kultury organizacji zastosowany przez jedną z Autorek, nawiązujący do jungowskiej tradycji archetypów i symboli, jako interesująca perspektywa interpretacyjna, pozwalająca dostrzec nowe sensy w wypowiedziach respondentów”.
(fragment recenzji prof. zw. dr. hab. S.M. Kwiatkowskiego)

„Biorąc pod uwagę częste niedomagania w zakresie dowodzenia wynikające z niskich kompetencji społecznych kadry dowódczej, przeprowadzone tu analizy teoretyczne i empiryczne dobitnie wskazują, że kluczem do sukcesów w dowodzeniu jest przy-wództwo oparte nie tylko na autorytecie formalnym, ale zwłaszcza profesjonalnym i moralnym. Istotnym dokonaniem Autorek jest więc zaproponowanie konkretnego modelu przywództwa w wojsku uwzględniającego zarówno potrzeby służby wojskowej, jak i dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie”.
(fragment recenzji prof. dr. hab. R. Bery)

ISBN: 978-83-7938-162-3

Tytuł: Badania teoretyczne i doświadczalne działania mechanizmów broni automatycznej z odprowadzeniem gazów

Autor: G. Leśnik, M. Pac

Idea realizacji tematu jest ściśle związana z pracami naukowo-badawczymi nad Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), prowadzonymi przez Instytut Techniki Uzbrojenia WML WAT we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom.

Zaprezentowane w monografii wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych dostarczyły cennych informacji na temat przebiegu badanych zjawisk, a opracowany termodynamiczny model matematyczny – częściowo zweryfikowany badaniami doświadczalnymi na oryginalnym stanowisku badawczym – umożliwia z dużą wiarygodnością symulowanie pracy układu lufa–komora gazowa–mechanizmy broni. Dlatego zaproponowany model jest wykorzystywany w procesie projektowania nowoczesnej broni automatycznej z odprowadzeniem gazów, ułatwiając i obniżając koszty procesu projektowo-konstrukcyjnego.

ISBN:  978-83-7938-164-7

Tytuł: (n+1) const

Autor: M. Pasternak

Stałe matematyczne determinują naszą rzeczywistość w stopniu daleko wyższym niż nam się zwykle wydaje. Chociaż bez przesady można przyznać, że są one fundamentem świata, to jednak paradoksalnie rzadko zastanawiamy się nad ich fenomenem. Niniejsza książka może dać ku temu dobrą okazję. Stanowi ona kompendium zawierające opisy kilkudziesięciu najważniejszych stałych matematycznych, wyjaśniając ich sens, podając tło historyczne oraz przykłady praktycznych zastosowań.

Pozycja ta jest przeznaczona dla Czytelnika interesującego się światem we wszystkich jego aspektach. Będzie miał On okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także poczuć istotę niektórych, wciąż jeszcze nierozwiązanych problemów matematycznych.