» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiamy Państwu najnowsze publikacje Redakcji Wydawnictw WAT. Pełna oferta wydawnicza dostępna jest na stronie Redakcji w zakładce Oferta wydawnicza.

Zmodernizowana wersja naszej strony zawiera nowe zakładki: Etyka wydawnicza oraz Aktualności. W Aktualnościach zamieszczone zostało krótkie podsumowanie działalności wydawniczej za 2018 rok. W tej zakładce systematycznie będą dodawane informacje dla autorów i redaktorów czasopism naukowych WAT, dotyczące m.in. terminów składania publikacji do wydania, przygotowania materiałów do  druku, a także informacje dla czytelników.

Zapraszamy!

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw WAT

 

 

Autor: T. Szczurek

Tytuł: Wyzwania dla bezpieczeństwa – niepewna przyszłość – między zagrożeniami a szansami

ISBN: 978-83-7938-201-9

Opis:

„[…] w monografii podjęto bardzo trudne problemy dotyczące przyszłości Świata, Europy, Polski i indywidualnie każdego Człowieka, analizowane z perspektywy szeroko i wielopłaszczyznowo rozumianego bezpieczeństwa. Wykorzystano w niej wiedzę z różnych dyscyplin naukowych w odniesieniu do fenomenu bezpieczeństwa analizowanego na kilku krzyżujących się płaszczyznach przedmiotowych. […] nowatorstwo tego dzieła nie zawiera się tylko w warstwie merytorycznej. Zastosowano w nim bowiem inter- i transdyscyplinarną perspektywę badawczą, której sposobu wykorzystania systematycznie uczymy się – zresztą nie tylko w Polsce i w Europie […] Z uznaniem trzeba przyjąć sposób wykorzystania w monografii wiedzy humanistycznej i społecznej w połączeniu z wiedzą dotyczącą nowoczesnych technologii, możliwości i sposobów ich wykorzystania oraz aktualnych i potencjalnych tego skutków. Umożliwiło to Autorowi osiągnięcie zakładanych celów badań, co można uznać jako znaczący wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, czy – szerzej biorąc – w rozwój nauk społecznych
w warstwie merytorycznej i metodologicznej.” (z recenzji prof. dr. hab. Mariana Cieślarczyka z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)

„[…] monografię cechuje żywa myśl, śmiałe uogólnienia i bogactwo informacji. Oryginalny obraz środowiska „trzeciej fali cywilizacyjnej”, jaki w nim widzimy, stanowi twórczy wkład do nauk o bezpieczeństwie. Szeroka panorama problemowa dzieła zawiera istotne treści z zakresu bezpieczeństwa transnarodowego, narodowego, informacyjnego, społecznego i gospodarczego, a ponadto wskazania edukacyjne. Może to być nieodzowna lektura dla projektantów nowej strategii kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także długookresowej strategii rozwoju Polski.” (z recenzji prof. dr. hab. Konrada Waloszczyka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie)

Autor: A. Dukata, A.Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel

Tytuł: Podstawy elektromagnetyzmu

ISBN: 978-83-7938-192-0

Studiowanie zagadnień elektromagnetyzmu jest sporym wyzwaniem dla studentów większości uczelni, nie tylko polskich, i dlatego pojawienie się nowego podręcznika przybliżającego te zagadnienia należy powitać z uznaniem. Trudności z percepcją zagadnień elektromagnetyzmu wynikają z konieczności odpowiedniego przygotowania studentów do korzystania z narzędzi matematycznych oraz, co wydaje się bardziej istotne, do ich interpretacji fizycznej (rozumienia zjawisk opisywanych za pomocą wspomnianych narzędzi) (prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz)

Skrypt może być bardzo cenną pozycją dydaktyczną na poziomie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym (do poziomu doktorantów włącznie). Mogę również stwierdzić, że będzie stanowił pozycję unikalną na polskim rynku wydawnictw dydaktycznych. (prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek)

Nasza praca ze studentami drugiego semestru studiów inżynierskich Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wskazała na potrzebę opracowania podręcznika, w którym WSZYSTKO będzie opisane krok po kroku z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu matematycznego. Staraliśmy się ująć rozpatrywane zagadnienia w jak najprostszy sposób, pomijając stosowanie zwrotów typu „po krótkich przekształceniach otrzymamy”, „łatwo wykazać, że”.

Zauważyliśmy, że zbyt duże trudności w opanowaniu podstaw teorii elektromagnetyzmu szybko zniechęcają do studiowania nawet najzdolniejszych studentów. Zdecydowaliśmy się zatem na przedstawienie materiału w sposób obszerny, nie pomijając nawet pozornie oczywistych przekształceń. W ten sposób oczekujemy, że studenci o mniej solidnym przygotowaniu będą mieli szansę dorównać najlepszym. (Autorzy)

Autor: T. Kochański

Tytuł: Zarządzanie transportem w świetle wymogów Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7938-168-5

Opis:

Przedmiotem rozważań niniejszej monografii jest system transportowy, stanowiący jeden z ważniejszych działów gospodarki narodowej. Autor precyzyjnie przedstawił podstawy teoretyczne obszaru transportu związane z jego pojęciem, funkcjonowaniem, klasyfikacją i infrastrukturą. Wskazał miejsce, rolę i ogólne zadania systemu transportowego.

Kierunki rozwoju transportu w Polsce muszą z jednej strony uwzględniać tendencje światowe, a z drugiej być zgodne z obowiązującymi w UE aktami normującymi jego funkcjonowanie. Autor przedstawił teoretyczne ustalenia wskazujące, jak poszczególne gałęzie transportu powinny funkcjonować w świetle prawa unijnego. Duży nacisk położył również na praktyczne aspekty działalności potencjału transportowego, którego efektywne i skuteczne działanie może zaspokoić potrzeby generowane przez rynek.

Monografia przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami funkcjonowania transportu, jego organizacją i funkcjonowaniem, jak również do coraz szerszego grona Czytelników interesujących się tą tematyką. (z recenzji dr hab. inż. Z. Kurasińskiego, prof. WAT)

Autor: K. Sołoducha, P. Stacewicz (red. nauk.)

Tytuł: Studia z filozofii informatyki

ISBN: 978-83-7938-194-4

Opis:

Paradygmatyczna moc informatyki wzrasta z powodu rozpowszechnienia na świecie rozwiązań cyfrowych i ich roli w organizacji życia codziennego. Co więcej, jej możliwości symulacyjne sprawiają, że dokonywane za jej pomocą odwzorowanie rzeczywistości ułatwia wiarygodne badanie niektórych naturalnych procesów.

Wszystko to sprawia, że namysł nad informatyką jako podstawą nowego światopoglądu naukowego oraz rozwijającą się dyscypliną poznawczą i praktyczną wydaje się naturalnym zadaniem filozofii. Celem niniejszego zbioru tekstów jest pokazanie podstaw tej szczegółowej dyscypliny filozoficznej oraz wybranych aspektów prowadzonych w jej ramach rozważań.

Konstruując go, kierowaliśmy się więc dwoma przesłankami. Z jednej strony chcieliśmy dostarczyć aktualnego, kompetentnego przeglądu wybranych zagadnień poruszanych w ramach współczesnej filozofii informatyki (lub filozofii w informatyce, jak chcą niektórzy), a z drugiej pokazać aktywność niektórych, polskich i międzynarodowych badaczy uprawiających tę dyscyplinę filozoficzną. (Ze wstępu Krzysztofa Sołoduchy)

Autor: R. Gieleta

Tytuł: Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

ISBN: 978-83-7938-193-7

Opis:

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, na studiach pierwszego stopnia.

Podręcznik obejmuje następujące działy: geometria figur płaskich, wielkości przekrojowe w belkach i ramach płaskich, rozciąganie/ściskanie prętów pryzmatycznych, skręcanie swobodne prętów pryzmatycznych, zginanie proste belek pryzmatycznych, złożone przypadki wytrzymałościowe, zastosowanie zasady prac przygotowanych do wyznaczania przemieszczeń w belkach i ramach płaskich, metoda sił rozwiązywania belek i ram płaskich statycznie niewyznaczalnych.