» » Medale i nagrody dla nauczycieli akademickich

Medale i nagrody dla nauczycieli akademickich

wpis w: Aktualności | 0

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w Klubie WAT odbyło się uroczyste spotkanie komendy Wojskowej Akademii Technicznej z wykładowcami, naukowcami i pracownikami uczelni. Podczas uroczystości rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczyli medale i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne szczególnie zasłużonym pracownikom.

JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podziękował wszystkim wyróżnionym za ich osiągnięcia. „To są wyróżnienia dla najlepszych z najlepszych, ale na sukces Wojskowej Akademii Technicznej pracuje cała społeczność akademicka. Ten wspólny wysiłek sprawia, że Akademia postrzegana jest bardzo dobrze” – powiedział rektor. Nawiązując do wprowadzonej w życie Konstytucji dla Nauki, zapewnił, że kierownictwo Akademii dołoży wszelkich starań, żeby wdrożenie nowej ustawy nie zakłóciło rytmu pracy uczelni, a zmiany nie naruszyły rzeczy dobrych, budowanych przez lata. Zwracając się do nowo przyjętych studentów rektor podkreślił, że kadra dydaktyczna będzie ich wspierać w niełatwych studiach, ale z drugiej strony, oczekuje wytężonej pracy od studentów, bo jak zaznaczył płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek „nie obniżymy poziomu kształcenia”. Rektor-komendant WAT złożył wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i wytrwałości w drodze do założonych celów.

W swoim przemówieniu prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, składając życzenia sukcesów osobistych i zawodowych, nawiązał do przeszłości i roli Komisji Edukacji Narodowej w reformowaniu szkolnictwa, ale też do przyszłości polskich uczelni w obliczu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. „Dzisiaj mija 245 lat od reformatorskiej działalności Komisji Edukacji Narodowej, a problemy reformy szkolnictwa są wciąż aktualne. Nowa ustawa wprowadziła znaczące zmiany, przez niektórych oceniane jako rewolucyjne. (…) Wdrażanie ustawy w Wojskowej Akademii Technicznej to dla nas wszystkich zadanie wysoce odpowiedzialne, wymagające zrozumienia i rozsądnych działań, tak, aby dobro Akademii było dobrem najwyższym i dobrze służyło przyszłym naszym następcom i pokoleniom” – mówił dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, decyzją ministra edukacji narodowej, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” zostało odznaczonych 31 żołnierzy i pracowników WAT. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej” uhonorowano osiemnastu nauczycieli akademickich.

Podczas uroczystości wręczono również indywidualne i zespołowe nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w  roku 2017 oraz za całokształt dorobku. Wyróżnionych zostało 80 osób.

Indywidualnie wyróżnieni zostali: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński z Wydziału Elektroniki za całokształt dorobku naukowego, dr hab. inż. Krzysztof Falkowski z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego i dr inż. Maciej Chrunik z Wydziału Nowych Technologii i Chemii za osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora i rozprawę doktorską pt. „Mono- i nanokryształy rombowych boranów bizmutu do zastosowań w optyce nieliniowej”.

Dwa zespoły pracowników Instytutu Optoelektroniki otrzymały nagrody rektorskie za „Opracowanie i wykonanie celownika termowizyjnego kompatybilnego z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowanego z wyświetlaczem nahełmowym, modułem laserowego systemu identyfikacji „swój obcy” (IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami celownika” oraz za „Opracowanie medycznego urządzenia ze światłowodowym laserem tulowym do zastosowań w małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej”.

Zespół pracowników Wydziału Cybernetyki rektor-komendant WAT wyróżnił za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności oraz za znaczące wyniki naukowo-dydaktyczne w pracy ze studentami.

Zespół pracowników Wydziału Elektroniki otrzymał nagrodę za opracowanie koncepcji, realizację i uruchomienie zespołu laboratoriów Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa.

Dwa zespoły pracowników Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wyróżniono za autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich: „Środowiska programowania robotów”, „Programowanie robotów przemysłowych”, „Robotyzacja procesów produkcyjnych” oraz za opracowanie i wdrożenie pakietu usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych w Centrum Szkolenia CAD Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, w zakresie doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy”.

Dwa zespoły pracowników Wydziału Nowych Technologii i Chemii  zostały nagrodzone za organizację międzynarodowej konferencji „26th Annual Conference of International Society for lon Mobility Spectrometry” oraz za osiągnięcie organizacyjne pn.: Uruchomienie w WAT studiów doktoranckich w ramach pierwszej edycji programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”.

Dodatkowo wyróżnienie specjalne otrzymał 39-osobowy międzywydziałowy zespół, za „Demonstrator technologii inteligentnego antypocisku do zwalczania pocisków przeciwpancernych”.

W imieniu wyróżnionych nauczycieli akademickich przemawiał dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, który podziękował kierownictwu Wojskowej Akademii Technicznej za stworzenie odpowiednich warunków i otoczenia sprzyjającego efektywnej pracy i sukcesom. „Wśród wyróżnionych dzieł widoczne są prace zarówno o charakterze badań podstawowych, jak i badania stosowane. Realizowane w naszej Akademii prace adresowane są zarówno do odbiorcy wojskowego, jak i środowiska cywilnego. Wszystko to potwierdza opinię o dobrej organizacji funkcjonowania Akademii oraz bardzo wysokim potencjale jej pracowników” – mówił dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński.

W imieniu całej społeczności akademickiej, a w szczególności braci studenckiej, na ręce rektora-komendanta WAT delegacja podchorążych złożyła kwiaty i życzenia dla wszystkich nauczycieli. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński