Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Zarządzanie” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Informacyjne wspomaganie zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność: Informacyjne wspomaganie zarządzania

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania metod i środków informatyki w zakresie wspomagania zarządzania w organizacji; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania baz danych w zarządzaniu organizacją.

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: konstruowania efektywnych systemów personalnych; wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych oraz regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepi­sane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady) - nie później niż do 14 lipca.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
 • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu (tylko jednego) geografia lub historia, lub WOS, jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2017 roku

 • Od 1 marca do 14 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne i końcowe będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • 18 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów
 • Od 19 do 27 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych
 • 28 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych
 • 22 września – zakończenie rekrutacji
 • 1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

 

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

wynikiliczba punktów
rankingowych
wynik ukończenia studiów wyższychbardzo dobry z wyróżnieniem50
bardzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dostateczny10
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

Studia na kierunku „Zarządzanie” przygotowują Studentów do:

 • pracy na stanowiskach menedżerskich w biznesie i administracji;
 • pracy na stanowiskach specjalistycznych, w komórkach: *obsługi klienta, *planistycznych, *marketingowych, *personalnych, *handlowych, *kontrolnych, *logistycznych, *księgowych;
 • pracy na różnych stanowiskach analitycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i instytucjach administracyjnych;
 • pracy w firmach konsultingowych;
 • pracy w agencjach marketingowych;
 • pracy w agencjach public relations;
 • pracy w agencjach pośrednictwa pracy;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W szczególności, absolwenci specjalności „Informacyjne wspomaganie zarzadzania” są przygotowani do pracy na stanowiskach:

 • Menedżera ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie lub instytucji Publicznej,
 • Doradcy zarządu firmy ds. wykorzystania informatyki do doskonalenia i rozwoju organizacji,
 • Administratora i redaktora serwisów informatycznych,
 • Specjalisty ds. Social Media,
 • Researchera – menedżera informacji, brokera lub selektora informacji,
 • Specjalisty od zarządzania przepływem informacji,
 • Specjalisty od klasyfikowania i indeksowania informacji/treści,
 • Content managera – zajmującego się organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron WWW,
 • Specjalisty ds. Public Relations,
 • Project manager.

Absolwenci specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżera ds. zasobów ludzkich,
 • Specjalisty ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Specjalisty HR (human resources),
 • Menedżera (specjalisty) ds. Assessment center,
 • Menedżera (specjalisty) ds. systemów motywacyjnych,
 • Specjalisty ds. Rekrutacji,
 • Menedżera (specjalisty) ds. kadr i płac,
 • Specjalisty ds. szkoleń i rozwoju pracowników,
 • Specjalisty ds. ocen okresowych pracowników;
 • Analityka pracy,
 • Konsultanta ds. personalnych,
 • Project Manager,
 • Account Manager.

Wydział Cybernetyki

http://www.wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

Tel. 261 83 70 65

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW