Kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn” należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno - Informatyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” przygotowują do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Mechanika i Budowa Maszyn” oferuje się możliwość uzyskania jednej z pięciu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Maszyny inżynieryjno – budowlane i drogowe
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Pojazdy samochodowe i specjalne
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

 

Specjalność: Maszyny inżynieryjno – budowlane i drogowe

Wiedza specjalistyczna: przygotowująca absolwentów, którzy będą zajmowali się eksploatacją, oraz organizacją pracy maszyn w przedsięwzięciach inżynieryjno-budowlanych i drogowych, a także innymi zagadnieniami (produkcja, remont itp.) związanymi z tymi maszynami. Program kształcenia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu budowy maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, charakterystyk technicznych tych maszyn, zasad ich eksploatacji, diagnostyki oraz zasad organizacji pracy. Znaczna część programu poświęcona jest projektowaniu elementów i zespołów maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych opartych na współczesnych osiągnięciach nauki w tym zakresie.

Umiejętności specjalistyczne: zapoznanie się z budową maszyn inżynieryjnobudowlanych i drogowych, zasadami ich eksploatacji, oraz organizacji pracy podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń na uczelni, oraz w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych. Posiadają umiejętność projektowania zespołów maszyn inżynieryjnobudowlanych i drogowych na podstawie obciążeń występujących podczas ich eksploatacji.

 

Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Wiedza specjalistyczna: zapewniająca studentom gruntowną znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach oraz ich utrzymaniem w ciągłej sprawności. Program kształcenia obejmuje m.in. następującą problematykę: budowę pojazdów i ich zespołów, rozwiązania mechatronicznych układów sterowania w samochodach, utrzymanie i bezpieczne użytkowanie układów mechatronicznych, diagnozowanie układów mechatronicznych przy wykorzystaniu technik komputerowych, zastosowanie pokładowej techniki komputerowej w samochodach, układów neutralizacji spalin i ich utrzymania, technologii produkcji i napraw układów mechatronicznych oraz ich utylizacji, hybrydowych układów napędowych, ogniw paliwowych i ich zastosowania w technice motoryzacyjnej.

Umiejętności specjalistyczne: ukierunkowane na wykształcenie pracowników produkcji i zaplecza obsługowego o gruntownej wiedzy odpowiadającej wyzwaniom współczesnej i przyszłej motoryzacji, w tym coraz większym nasyceniem pojazdów nowoczesną elektroniką.

 

Specjalność: Pojazdy samochodowe i specjalne

Wiedza specjalistyczna: zapewniająca gruntowną znajomość: budowy pojazdów mechanicznych (samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalnych); rozmieszczenia i działania podzespołów, zespołów i układów pojazdów (w tym ich wzajemnego powiązania) z uwzględnieniem, ergonomii i bezpieczeństwa produkcji i eksploatacji oraz ekologii, w tym umiejętność opisywania zachodzących w nich zjawisk i znajomość podstaw modelowania i analizy ruchu pojazdu.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość właściwości technicznych i użytkowych pojazdów mechanicznych oraz zasad racjonalnego i bezpiecznego ich wykorzystania, znajomość technologii produkcji i napraw pojazdów mechanicznych. Umiejętność komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Specjalizacja następuje również poprzez realizację odpowiedniej tematyki pracy przejściowej i pracy dyplomowej.

 

Specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Wiedza specjalistyczna: wiedzę teoretyczną w zakresie następujących działów inżynierskich: metoda elementów skończonych, podstawy teorii sprężystości, metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich, modelowanie układów liniowych/nieliniowych fizycznie i geometrycznie, termomechanika, walidacja modeli numerycznych konstrukcji, nowoczesne materiały i technologie, techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań.

Umiejętności specjalistyczne: praktyczną wiedzę w zakresie następujących działów inżynierskich: modelowanie numeryczne i symulacja procesów statycznych i dynamicznych w konstrukcjach przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE), modelowanie numeryczne zaawansowanych materiałów, symulacje MES stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w złożonych konstrukcjach i układach mechanicznych przy zastosowaniu systemów CAE, techniki eksperymentalne pomiaru odkształceń, przemieszczeń i drgań, wspomagane komputerowo projektowanie konstrukcji, w tym dobór materiałów konstrukcyjnych. Wykształcenie przygotowuje specjalistów na poziomie inżynierskim w zakresie komputerowego wspomagania modelowania, symulacji i projektowania konstrukcji, m.in. maszyn i układów mechanicznych. Absolwenci posiadają umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych i systemów obliczeniowych CAE do analizy konstrukcji na etapie projektowania, eksploatacji lub modernizacji konstrukcji.

 

Specjalność: Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

Wiedza specjalistyczna: z zakresu technologii przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod kontroli, jakości paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją na drodze od producenta, poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów i stacji paliw, aż do znajomości budowy i eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane.

Umiejętności specjalistyczne: uzyskanie kompleksowego wykształcenia odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku paliwowo - smarowniczego i związanej z nim logistyki.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepi­sane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady) - nie później niż do 14 lipca.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
 • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2017 roku

 • Od 1 marca do 14 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne i końcowe będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • 18 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów
 • Od 19 do 27 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych
 • 28 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych
 • 22 września – zakończenie rekrutacji
 • 1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

 

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

wyniki liczba punktów
rankingowych
wynik ukończenia studiów wyższych bardzo dobry z wyróżnieniem 50
bardzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dostateczny 10
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn w przedsiębiorstwach budowlanych, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg i autostrad,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, oraz obsługą i remontem maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych.
 • w instytutach branżowych, biurach projektowych oraz w zakładach produkujących tego typu maszyny;
 • w organach administracji rządowej i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 • w przedsiębiorstwach i stacjach serwisowych oraz warsztatach naprawczych, w dziedzinach związanych z elektroniką samochodową,
 • w przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich zespołów, sieciach sprzedaży samochodów.
 • w stacjach serwisowych, w firmach transportowych, w zakładach produkcji i napraw pojazdów mechanicznych,
 • na stanowiskach związanych z dystrybucją samochodów i części zamiennych,
 • w uczelniach m.in. w zespołach obliczeniowo – projektowych,
 • w przedsiębiorstwach, jednostkach badawczych i biurach projektowych branż reprezentujących inżynierię mechaniczną
 • jako wyższy personel techniczny i handlowy w firmach krajowych i zagranicznych zajmujących się dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych, personel kierujący gospodarką paliwowo – smarowniczą w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, handlowych i usługowych;
 • jako personel kierowniczy stacji paliw oraz wyższy personel techniczny zakładów transportu paliw i baz paliw;
 • jako personel zajmujący się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach transportujących, przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary, personel oddziałów analityczno – badawczych lub szkoleniowych przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów naftowych;
 • w ośrodkach badawczo – rozwojowych i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego, personelu badawczego.

 

Wydział Mechaniczny

http://www.wme.wat.edu.pl

dziekanat.wme@wat.edu.pl

Tel. 261 83 71 00

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW