Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki,
 • projektowania układów analogowych i cyfrowych,
 • modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania,
 • algorytmów przetwarzania sygnałów i danych pomiarowych,
 • oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów,
 • instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów,
 • samodzielnego utrzymywania kontaktu z najnowszymi światowymi trendami rozwoju techniki w swej specjalności.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzony przez Wydział Elektroniki WAT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 517/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 702/20015 z dnia 3 września 2015 r. Ponadto kierunek uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2010 - 2016.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku elektronika i telekomunikacja, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • eksploatacja systemów łączności;
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne;
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe;
 • radiolokacja;
 • radionawigacja;

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów specjalistycznych, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

W zakresie specjalności eksploatacja systemów łączności:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Część zajęć specjalistycznych organizowana jest w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Są to zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki występującym na aktualnym wyposażeniu SZ jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

W zakresie specjalności rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem radiowym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym, zakłócaniem radiolokacyjnym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RSZ oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i zakłóceń elektronicznych.

W zakresie specjalności radiolokacja:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radiolokacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Studia te mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw teledetekcji, optoelektroniki, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Sporo miejsca w planie studiów zajmują problemy programowania i technik komputerowych,
a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej. Ponadto w planach studiów uwzględniono zajęcia prowadzone w ramach szkoleń na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

W zakresie specjalności radioelektroniczne urządzenia pokładowe:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych statków powietrznych i lotnisk. Skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Profil ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radioelektronicznych urządzeń naziemnych i pokładowych. Program obejmuje także podstawową wiedzę z zakresu organizacyjnego i prawnego funkcjonowania transportu lotniczego, budowy statków powietrznych i innych urządzeń i systemów pokładowych. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu tematycznie zbliżonych dziedzinach, jednak ze względu na specyfikę i wysokie wymagania formalne w zakresie wiedzy i jakości pracy jakie występują w lotnictwie, wskazane jest nabycie doświadczenia praktycznego przechodząc, między innymi przez stanowiska w służbach technicznych obsługujących statki powietrzne, strukturach naziemnej infrastruktury kontroli i zabezpieczenia ruchu lotniczego, itp.

W zakresie specjalności radionawigacja:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radionawigacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych naziemnych i pokładowych. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pokładowych i naziemnych urządzeniach radionawigacyjnych, wykorzystywanych w lotnictwie w ujęciu pojedynczych urządzeń oraz całych systemów. Obejmuje to wiedzę z zakresu urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych, techniki obliczeniowej, systemów zobrazowania informacji, itp. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

W zakresie specjalności metrologia:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu metrologii oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w działalności metrologicznej. Obejmuje to wiedzę z zakresu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Użytkowa aparatura kontrolno - pomiarowa, stanowiska kalibracji przyrządów oraz ruchome laboratoria metrologiczne to główne elementy przyszłych stanowisk pracy absolwenta. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

Warunki przyjęcia na studia wojskowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • niekaralność sądowa;
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna (stwierdzona przez wojskowe komisje lekarskie i pracownie psychologiczne – na badania kieruje Wojskowa Komenda Uzupełnień po otrzymaniu informacji z WAT);
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • znajomość angielskiego (min. 8 pkt. rankingowych, tj. 40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym);
 • uzyskanie min. 1 punktu rankingowego ze sprawdzianu sprawności fizycznej wg poniższych zasad:
  • brane pod uwagę są trzy konkurencje po 100 pkt. przeliczeniowych każda:
   • bieg na 50 m,
   • bieg na 1000 m (kobiety na 800 m),
   • podciąganie na drążku (kobiety zwis na drążku z ramionami ugiętymi na czas)
  • za wyniki przyznawane są punkty rankingowe doliczane do punktów za wyniki na maturze:
   • do 144 pkt. przeliczeniowych – 0 punktów rankingowych,
   • 145-155 pkt. przeliczeniowych – 1 punkt rankingowy,
   • 156-180 pkt. przeliczeniowych – 2 punkty rankingowe,
   • 181 i więcej pkt. przeliczeniowych – 3 punkty rankingowe;
 • uzyskanie min. 1 punktu rankingowego za rozmowę kwalifikacyjną punktowaną wg poniższych zasad:
  • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych,
  • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej),
  • 2 punkty rankingowe – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w powyżej, a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.
   Punkty za rozmowę doliczane są do punktów za wyniki na maturze

Podstawą przyjęcia na studia wojskowe jest spełnienie ww. warunków koniecznych oraz wartość punktów rankingowych obliczona za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów:

 • matematyka – max 45 pkt.
 • fizyka – max 30 pkt.
 • język angielski – max 20 pkt.
 • język polski – max 5 pkt.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Termin składania zgłoszeń:

Rejestracja kandydatów na studia wojskowe rozpoczyna się w marcu i trwa do 31 marca.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Elektroniki

http://www.wel.wat.edu.pl

sekretariat.wel@wat.edu.pl

Tel. 261 83 90 50

 

Instytut Optoelektroniki

http://www.ioe.wat.edu.pl

dziekanat.ioe@wat.edu.pl

Tel. 261 83 94 30

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW