Czy w Wojskowej Akademii Technicznej studiują tylko żołnierze?

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi dwa rodzaje studiów: studia cywilne – realizowane bez żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej (na takich zasadach jak każda inna politechnika) oraz tzw. studia wojskowe – czyli studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Na studiach wojskowych studenci otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. Muszą jednak zobowiązać się, że po ukończeniu studiów podpiszą kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Czy do Wojskowej Akademii Technicznej są egzaminy wstępne?

Na studia cywilne rekrutacja odbywa się jedynie na podstawie wyników egzaminu maturalnego wpisanych na świadectwie dojrzałości. Na studia wojskowe - oprócz wyników egzaminu maturalnego – kwalifikacja obejmuje: badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną – mającą na celu poznanie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie maja wyniku z języka angielskiego, będą mieli w Uczelni test znajomości tego języka.

Czy za studia w Wojskowej Akademii Technicznej trzeba płacić?

Studia stacjonarne w WAT są bezpłatne – tak jak w każdej uczelni publicznej. Na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty czesnego w wysokości określanej co roku w zarządzeniu rektora WAT. Na studiach wojskowych studenci-podchorążowie otrzymują na koszt MON: zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz co miesiąc uposażenie finansowe.

Jakie przedmioty najlepiej jest zdawać na maturze, aby dostać się do WAT?

W czasie postępowania rekrutacyjnego punkty rankingowe naliczane są za następujące przedmioty:

  • na kierunki inżynierskie: matematyka – max 45 pkt., fizyka (chemia na chemię, fizyka lub chemia, lub biologia na biogospodarkę, fizyka lub informatyka na informatykę, informatykę w medycynie, kryptologię i cybebezpieczeństwo – max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt., język polski – max 5 pkt.
  • na kierunki licencjackie: geografia lub historia, lub WOS – max 45 pkt., matematyka– max 30 pkt., język obcy nowożytny – max 20 pkt, język polski – max 5 pkt.

Czy na wszystkie kierunki studiów trzeba na maturze zdawać fizykę?

Nie. Na kierunek „chemia” punkty rankingowe zamiast z fizyki liczone są z chemii; na kierunek „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” i „zarządzanie” zamiast fizyki, z geografii lub historii, lub WOS; na kierunek „biogospodarka” punkty liczone są z fizyki lub chemii, lub biologii; na informatykę, informatykę w medycynie, kryptologię i cybebezpieczeństwo punkty liczone są z fizyki lub informatyki.

Czy na maturze należy zdawać wszystkie cztery przedmioty?

Nie. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z któregoś z przedmiotów uwzględnianych przy liczeniu punktów rankingowych, to za ten przedmiot będzie 0 (zero) punktów (punkty będą liczone z pozostałych dwóch lub trzech przedmiotów).

Czy przedmioty trzeba zdawać na poziomie rozszerzonym?

Nie. Jednak podane wcześniej maksymalne wartości punktów można uzyskać, jeżeli przedmiot będzie zdawany na poziomie rozszerzonym.

Jakie dokumenty należy dostarczyć w czasie rejestracji?

Na studia cywilne należy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (jest ona obowiązkowa). Od kandydatów na studia I stopnia podczas rejestracji nie wymagamy żadnych dokumentów; kandydaci na studia II stopnia – po zarejestrowaniu się w Internecie - muszą dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji kserokopię dyplomu, kserokopię suplementu do dyplomu lub indeksu, (oryginały do wglądu) oraz kserokopię dowodu osobistego. Kandydaci przyjęci na studia I stopnia muszą dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji kserokopię świadectwa dojrzałości lub jego odpisu (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego.

Na studia wojskowe, po obowiązkowej rejestracji w IRK, należy dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej, skrócony odpis aktu urodzenia, życiorys, kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydaci przyjęci muszą dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości lub jego odpisu (oryginał do wglądu).

Czy uczelnia oferuje zakwaterowanie dla studentów zamiejscowych?

Tak. Studenci studiów wojskowych otrzymuje zakwaterowanie na koszt MON. Studentom zamiejscowym studiów cywilnych Wojskowa Akademia Techniczna oferuje miejsca w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych w akademikach znajdujących się po drugiej stronie ulicy.

Czy uczelnia dopłaca studentom do akademika?

Studenci cywilni Wojskowej Akademii Technicznej, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (z przeznaczeniem na zakwaterowanie). A ponadto mogą oni ubiegać się o stypendia socjalne, zapomogi, mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce i/lub sporcie) – szczegóły w Dziale Spraw Studenckich.

Kiedy należy zarejestrować się na studia w Wojskowej Akademii Technicznej?

Rejestrację kandydatów na studia I stopnia rozpoczynamy w marcu i na studia cywilne prowadzimy do lipca – na studia wojskowe rejestracja kandydatów kończy się 31 marca.

Na studia II stopnia rejestrację kandydatów przeprowadzamy dwukrotnie: od maja do września na studia rozpoczynające się w październiku oraz w styczniu i lutym, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty/marzec).

Ile punktów rankingowych należy uzyskać, aby być zakwalifikowanym na studia w WAT?

Wojskowa Akademia Techniczna nie określa progów punktowych pozwalających na zakwalifikowanie. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali, czy zostaną zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki studiów I stopnia, zależy od limitu miejsc na te kierunki, liczby kandydatów, którzy się na te kierunki zarejestrowali, przedmiotów jakie ci kandydaci zdawali na maturze oraz wyników jakie osiągnęli w czasie egzaminu maturalnego. Ile punktów rankingowych wystarczyło do zakwalifikowania na studia I stopnia w latach ubiegłych, przedstawiają tabele zamieszczone w informacjach o określonym rodzaju studiów (wojskowe, cywilne).

Jaki był w latach ubiegłych próg punktowy do zakwalifikowania na WAT?

Ile punktów rankingowych wystarczyło do zakwalifikowania na studia I stopnia w latach ubiegłych, przedstawiają tabele zamieszczone w informacjach o określonym rodzaju studiów (wojskowe, cywilne). Ze względu na fakt, że na wysokość progu punktowego wpływa wiele czynników, nie da się przewidzieć jak liczba punktów rankingowych wystarczy do zakwalifikowania - te wartości co roku są inne i nie należy się nimi sugerować.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna i na ile kierunków można się zarejestrować?

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi w granicach 85 zł na studia cywilne i 100 zł na studia wojskowe. W ramach jednej opłaty kandydat może zaproponować sobie po trzy kierunki na każdym rodzaju studiów I stopnia, tj. trzy kierunki na studiach wojskowych, trzy kierunki na studiach cywilnych stacjonarnych i trzy kierunki na studiach cywilnych niestacjonarnych.

Na studiach II stopnia w ramach jednej opłaty można wybrać po trzy specjalności jednego kierunku na każdym rodzaju studiów.

Istotna jest kolejność zaproponowanych kierunków/specjalności, gdyż kandydat zakwalifikowany na pierwszy kierunek/specjalność, nie jest już rozpatrywany na kolejnym.

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?

Student studiów cywilnych realizuje tylko program politechniki, ponosi koszty ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia, po zajęciach ma czas do swojej dyspozycji, może otrzymać stypendia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma trzy miesiące wakacji. Absolwent studiów cywilnych musi konkurować na rynku pracy.

Student studiów wojskowych oprócz programu politechniki, realizuje program szkolenia wojskowego, przygotowującego go do zawodu oficera – zajęć jest dużo więcej. Studiując, pełni jednocześnie służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego – otrzymuje na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz co miesiąc uposażenie finansowe, po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym, za wyniki w nauce i/lub sporcie wyróżniany jest zgodnie z przepisami wojskowymi, w czasie wakacji ma jedynie miesięczny urlop. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

W jaki sposób można dostarczać dokumenty na studia?

Komplet wymaganych dokumentów na studia I i II stopnia można dostarczyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub też może złożyć je inna osoba – w takim wypadku nie wymagamy żadnego upoważnienia.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie…

zadzwoń: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

lub napisz: rekrutacja@wat.edu.pl