Wybrane informacje dla kandydatów
na „wojskowe” stacjonarne studia
pierwszego stopnia
czyli studia w charakterze kandydatów
na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2018/2019

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych - po ukończeniu studiów I i II stopnia, otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

Kierunki oraz limity miejsc w projekcie ministra obrony narodowej na rok akademicki 2018/ 2019:

 

Wydziały Kierunki studiów (limity - 750)
Wydział Cybernetyki informatyka – 80 miejsc
kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 107 miejsc
Wydział Elektroniki elektronika i telekomunikacja – 163 miejsca
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji budownictwo – 61 miejsc
geodezja i kartografia – 48 miejsc
Wydział Mechaniczny mechanika i budowa maszyn – 56 miejsc
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa lotnictwo i kosmonautyka – 40 miejsc
mechatronika – 90 miejsc
inżynieria bezpieczeństwa – 25 miejsc
Wydział Nowych Technologii i Chemii chemia – 20 miejsc
Wydział Logistyki logistyka – 60 miejsc

 

Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały określone w Uchwale Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 63% na poziomie podstawowym lub 38% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat

UWAGA:
kandydaci na studia wojskowe, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają wyniku z języka angielskiego (należy to zaznaczyć w podaniu-ankiecie w czasie rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów), będą z tego języka mieli test w Akademii - szczegóły zawiera § 4, ust. 4 załącznika do Uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019.

Interesujący kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przesłanym na adres Wojskowej Akademii Technicznej oraz w podaniu-ankiecie zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie https://wat-irk.wat.edu.pl

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów

Kandydat na studia „wojskowe” może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne” (patrz podanie-ankieta w IRK); w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach „wojskowych” , w drugiej - na studiach „cywilnych” stacjonarnych, w trzeciej - na studiach „cywilnych” niestacjonarnych

Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów, dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej
 • sprawdzian sprawności fizycznej (jeden dzień w terminie 9-12 lipca 2018 r.)
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera (w tym samym dniu co test ze sprawności fizycznej)
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019.

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, jest spełnienie warunków formalnych.

Podstawą decyzji o przyjęciu kandydata na studia, który spełnia ww. warunek konieczny, jest liczba punktów rankingowych, obliczona w sposób opisany w ww. uchwale Senatu WAT

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (czyli wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) z lat 2007-2018 – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę) – wyniki części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunku „chemia”; chemia - na kierunku „chemia”; fizyka lub informatyka na kierunku „informatyka” oraz „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” - max 30 pkt. rankingowych
 • język angielski - max 20 pkt. rankingowych
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych

Dla kandydata-absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i obcym, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język obcy, jeżeli jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej

Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019.

Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 10/WAT/2015 z 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia pierwszego stopnia w Akademii na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

Kandydat może zarejestrować się wyłącznie poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) - rejestracja poprzez Internet nie zwalnia kandydata z obowiązku dostarczenia wniosku do rektora o powołanie do służby kandydackiej.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowa­dzona jest na szczeblu Akademii (centralnie)

W terminie rejestracji na studia wojskowe – 1-31 marca – kandydat zobowiązany jest:

 • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie Wojskowej Akademii Technicznej;
 • dostarczyć do Akademii wypełniony i podpisany wniosek zaadresowany do rektora Akademii o powołanie do służby kandydackiej;
 • wnieść opłatę rekrutacyjną.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 100 zł (wysokość opłaty może ulec zmianie po decyzji MNiSW) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków studiów.

W ramach tej opłaty kandydat może zarejestrować się również na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej

W terminie do 13 lipca, kandydat zobowiązany jest uzupełnićInternetowej Rejestracji Kandydatów podanie-ankietę, w którym należy wpisać m.in. wy­niki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punktów rankingowych (przepisane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (np. dyplom olimpiady), przedłożyć świadectwo dojrzałości, dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, skrócony odpis aktu urodzenia, życiorys (w formie opisowej), kserokopię dowodu osobistego, kolorową fotografię w formie elektronicznej przesłaną poprzez IRK (jak do dowodu wg nowych lub starych zasad) oraz aktualną fotografię.
W podaniu-ankiecie, zainteresowani kandydaci mogą zadeklarować chęć kandydowania - w przypadku nieprzyjęcia na studia „wojskowe” - na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”.

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17 lipca 2018 r. poprzez Internet (podanie w IRK aktualnego statusu kandydata) i wywieszenie list; ponadto do każdego kandydata, zostanie wy­słana pisemna decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w Akademii

Kandydat przyjęty na studia wojskowe, w terminie do 26 lipca, o ile nie uczynił tego wcześniej, zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do Akademii:

 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu;
 • fotografię w formie papierowej oraz poprzez IRK kolorową fotografię w formie cyfrowej oraz fotografię w formie papierowej;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał);
 • życiorys (w formie opisowej, nie CV).

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Miejsce składania dokumentów:

Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
budynek główny Akademii , Sekcja ds. Rekrutacji

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
(w okresie lipiec – wrzesień dodatkowo w czwartek do godz. 18.00)

Adres do przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

W przypadku stwierdzenia karalności (potwierdzonej w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego) albo zawyżenia ocen, wyników lub osiągnięć uzyskanych w szkole średniej wpisanych przez kandydata w podaniu-ankiecie, w stosunku do dostarczonych dokumentów, następuje skreślenie kandydata z listy przyjętych

W terminie 14 dni od doręczenia decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji; odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane; decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna; decyzja Komisji jest ostateczna

27 lipca zostaną ustalone ostateczne listy osób przyjętych – każdy zarejestrowany kandydat będzie miał podany swój aktualny status w Internetowej Rejestracji Kandydatów

od 1 marca do 31 marca - rejestracja kandydatów na studia wojskowe w IRK - wymagane dostarczenie do Akademii wniosku i wniesienie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

do 13 lipca – uzupełnienie przez kandydata w IRK podania-ankiety, z wynikami maturalnymi i końcowymi będącymi podstawą wyliczenia punktów rankingowych oraz deklaracją ewentualnego kandydowania - w przypadku nieprzyjęcia na studia „wojskowe” - na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”

od 1 marca - sukcesywne informowanie przez Akademię wojskowych komend uzupełnień (WKU) o złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie na studia do Akademii

od 1 marca - kierowanie kandydatów, przez WKU, na badania lekarskie i psychologiczne

do 15 czerwca - poinformowanie kandydatów o terminie i miejscu testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

9-12 lipca - sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna (1 dzień), 12 lipca test z j. angielskiego dla kandydatów na pierwszy rok, którzy nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości oraz wszystkich, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych

17 lipca - ogłoszenie list kandydatów przyjętych;

od 18 do 26 lipca - dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych, wymaganych dokumentów, o ile nie zostało dokonane to wcześniej - niedostarczenie skutkuje skreśleniem z listy przyjętych;

27 lipca - ustalenie ostatecznych list przyjętych uwzględniających rezygnacje i skreślenia;

od 16 sierpnia do 28 września - podstawowe szkolenie wojskowe (PSW) zakończone przysięgą wojskową;

1 października - immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa
49,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

www.wat.edu.pl

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

*

Wydział Kadr Wojskowych

tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164

Przedmioty oraz maksymalne wartości do uzyskania podczas rekrutacji na studia „wojskowe” I stopnia

Punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

Punkty rankingowe za przedmioty zdawane na "starej maturze"

Szczegółowy system naliczania punktów rankingowych zawiera Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019.

Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych, w „Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej”, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

kobiety:

 • test siły - zwis na drążku na czas,
 • test szybkości - bieg na 50 m,
 • test wytrzymałości - bieg na 800 m,

mężczyźni:

 • test siły - podciąganie na drążku na liczbę,
 • test szybkości - bieg na 50 m,
 • test wytrzymałości - bieg na 1000 m,

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy konkurencji:

Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał start zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.

Bieg na 50 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).Test zostaje przerwany jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia testu:

Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonych tabel.

a) tabela przeliczeniowa - kobiety

b) tabela przeliczeniowa - mężczyźni

Wynik końcowy sprawdzianu stanowi suma punktów przeliczeniowych uzyskanych z trzech konkurencji zamienionych na punkty rankingowe wg poniższych zasad:

 • 0 punktów rankingowych – do 144 pkt. przeliczeniowych
 • 1 punkt rankingowy – 145-155 pkt. przeliczeniowych
 • 2 punkty rankingowe – 156-180 pkt. przeliczeniowych
 • 3 punkty rankingowe – 181i więcej pkt. przeliczeniowych

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego

Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku, czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne - nie można się nimi sugerować.

Dla porównania, przedstawiono poniżej minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne na określone kierunki w latach 2015 - 2017.

Minimalne wartości punktów rankingowych

Na miejsca na kierunkach studiów wojskowych I stopnia, które się zwolniły w czasie pierwszego roku, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w ramach przeniesienia na ten rodzaj studiów studentów cywilnych studiujących w WAT. Kierunki oraz liczbę miejsc, Akademia uzgadnia z dyrektorem Departamentu Kadr MON.

O przeniesienie może się ubiegać osoba, która:

 • jest cywilnym studentem WAT,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zaliczony pierwszy semestr studiów,
 • jest niekarana sądownie - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania o przeniesienie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej - określają Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie i Wojskowe Pracownie Psychologiczne po przeprowadzeniu bieżących badań,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) - test z tego języka przeprowadzony w WAT.

Studenci WAT, którzy chcą być przeniesieni na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, po ogłoszeniu rekrutacji uzupełniającej na studia wojskowe, w ciągu 14 dni zobowiązani są złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji wniosek do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej (druk wniosku jest do pobrania w Sekcji ds. Rekrutacji) oraz życiorys i skrócony odpis aktu urodzenia, wnieść opłatę rekrutacyjną i przedstawić potwierdzenie jej wniesienia.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej - konkurencje i kryteria jak dla kandydatów na pierwszy rok oraz pływanie (przepłynięcie 75 m na przemian stylem klasycznym i crawlem na piersiach),
 • test znajomości języka angielskiego - dotyczy również tych, co zdawali język angielski na maturze,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • analizę dotychczasowych studiów, a w tym: zgodność kierunku z kierunkiem studiów wojskowych, średnią ocen i liczbę punktów ETCS na I i II semestrze studiów, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Student przeniesiony na studia wojskowe, jest zobowiązany do uzupełnienia w trakcie odbywania studiów różnic programowych wynikających z programu kształcenia na pierwszym roku, jeśli takie wystąpią.

Student powołany do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, otrzymuje tytuł podchorążego i odbywa podstawowe szkolenie wojskowe wraz z przyjętymi na pierwszy rok studiów wojskowych.

Zasady przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej, określa uchwała Senatu WAT nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. oraz uchwała Senatu WAT nr 21/WAT/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 10/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 21/WAT/2016 z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej – zmienia uchwałę nr 20/WAT/2015