6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 

INFORMACJA

dla podoficerów zawodowych ubiegających się o przyjęcie do sześciomiesięcznego studium oficerskiego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w roku 2018​

 

Korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc (na podstawie Decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.):

Lp. Korpus osobowy Grupa osobowa Wymagane kierunki studiów Akceptowane kierunki studiów Limit miejsc
1 Łączności i informatyki eksploatacji systemów łączności zostaną określone w późniejszym terminie (zgodnie z § 9 ust.3 pkt.1) zostaną określone w późniejszym terminie (zgodnie z § 9 ust.3 pkt.1) 29

 

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. dopuszcza się możliwość ubiegania o przyjęcie do danego korpusu osobowego (grupy osobowej) podoficerów zawodowych posiadających inne wykształcenie wyższe niż wymagane lub akceptowane, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w specjalności przydatnej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego WAT mają obowiązek złożyć drogą służbową do 29 września 2017 roku (termin określony Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r.), poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych wraz z innymi dokumentami wymienionymi poniżej:

  1. dyplom (odpis dyplomu) ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku braku dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach drugiego stopnia – zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) – dokument może być dołączony najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin w WAT;
  2. życiorys;
  3. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  4. kserokopia dowodu osobistego;
  5. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);
  6. posiadany certyfikat z j. angielskiego (jeżeli jest) - poświadczona za zgodność z oryginałem;
  7. ostatnia opinia służbowa - poświadczona za zgodność z oryginałem;
  8. CV żołnierza (z SEW online) – poświadczone za zgodność z oryginałem.

Ponadto w dniu - stawiennictwa na egzamin wstępny w WAT należy przedstawić:

inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na przykład świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, itp.

Żołnierz nie posiadający znajomości z języka angielskiego na poziomie SPJ 2222 w dniu egzaminu będzie zdawał test weryfikujący jego umiejętności. W przypadku posiadania certyfikatu z j. angielskiego na poziomie SPJ 2222 żołnierz będzie zwalniany z testu i otrzymuje maksymalną ilość punktów rankingowych z tej części.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN UWAGI
Kompletowanie dokumentów do 29 września 2017 r.  
Dzień stawiennictwa w WAT na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną. Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zostanie określony w późniejszym terminie szczegółowy tryb zostanie określony w późniejszym terminie
Egzamin wstępny - test znajomości j. angielskiego;
- sprawdzian sprawności fizycznej,
Rozmowa kwalifikacyjna  
Ogłoszenie wyników zostanie określone w późniejszym terminie
Rozpoczęcie szkolenia ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa

 

SZCZEGÓŁOWY TRYB NABORU ORAZ INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIUM OFICERSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZOSTANĄ OKREŚLONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE W DRODZE UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA REKTORA KOMENDANTA WAT.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WNIOSEK DO DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR

DECYZJA NR 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R.

 

Do kontaktów roboczych został wyznaczony: por. Mariusz Kubisz - Wydział Kadr Wojskowych WAT - 261 837 251